The Bible

 

Ezékiel 17

Hungarian: Karoli         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia, adj találós mesét, és mondj példabeszédet Izráel házának.

3 És mondjad: Így szól az Úr Isten: A nagyszárnyú nagy saskeselyû, melynek hosszú csapótollai valának, s mely rakva vala különféle színû tollakkal, jöve a Libanonra, és elfoglalá a czédrusfa tetejét.

4 Gyönge ágainak hegyét letépte, és vivé azt a kalmárok földére, az árusok városában tevé le.

5 És võn annak a földnek magvából, és elveté azt termékeny mezõbe; sok vizek mellé vivé; mint fûzfát ülteté el.

6 És felsarjadt, és lõn elterülõ, alacsony szõlõtõvé, hogy vesszõit amahhoz fordítsa s gyökerei amaz alatt legyenek, és szõlõtõvé lõn, és vesszõket terme, s ágacskákat bocsáta ki.

7 És vala más nagy szárnyú, soktollú nagy saskeselyû, és ímé, ez a szõlõtõ feléje terjeszté gyökereit s vesszeit hozzá nyújtá ültetésének ágyaiból, hogy öntözze õt;

8 Pedig földbe, sok víz mellé ültették vala el, hogy ágakat hajtson és gyümölcsöt teremjen, hogy legyen jeles szõlõtõ.

9 Mondjad: Így szól az Úr Isten: Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon gyökereit nem szaggatja-é ki, és gyümölcsét nem vágja-é le, hogy elszáradjon, hajtásának minden ága elszáradjon, és pedig nem erõs karral és sok néppel [támad reá,] hogy kitépje azt gyökerestõl.

10 És ímé elplántáltatott, jó szerencsés lesz-é? Avagy ha a napkeleti szél illeti õt, nem szárad-é el teljesen, ültetésének ágyában nem szárad-é el?

11 És lõn az Úr szava hozzám, mondván:

12 No, mondjad a pártos háznak: Avagy nem értettétek-é mi ez? Mondjad: Ímé, eljött a babiloni király Jeruzsálembe, és fogá királyát és fejedelmeit és elvivé õket magához Babilonba.

13 És võn a királyi magból, s frigyet szerze vele, s megesketé õt, de a földnek erõseit elvivé,

14 Hogy alacsony királyság legyen, hogy fel ne emelkedjék, hanem frigyét megõrizze, hogy ez megálljon.

15 De pártot üte ellene, bocsátván követeit Égyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, a ki ezeket cselekszi? a ki megszegte a szövetséget, megszabadul-é?

16 Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy annak a királynak lakóhelyén, a ki õt királylyá tette, a kinek tett esküjét megvetette, s a kivel tett frigyét megszegte, [ott ]nála, Babilonban hal meg.

17 És a Faraó nagy haddal és nagy sokasággal vele semmit nem tesz a háborúban, mikor sánczot töltenek és tornyot építenek sok lélek kiirtására.

18 S ha megvetette az esküt, hogy megszegje a frigyet, pedig ímé, kezet adott rá, s mégis megcselekedte mindezeket; nem fog megszabadulni!

19 Azért így szól az Úr Isten: Élek én, hogy eskümet, melyet megvetett, és frigyemet, melyet megszegett, fejéhez verem.

20 És kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik varsámban, és elviszem õt Babilonba s ott törvénykezem vele gonoszságáért, melylyel ellenem járt.

21 És minden menekültje minden seregébõl fegyver miatt hull el, és a megmaradottak szélnek szélednek mindenfelé, és megtudjátok, hogy én, az Úr beszéltem.

22 Így szól az Úr Isten: És veszek én ama magas czédrus tetejébõl, és elültetem; felsõ ágaiból egy gyönge [ág]at szegek le, s elplántálom én magas és fölemelt hegyen.

23 Izráel magasságos hegyén plántálom õt, és ágat nevel és gyümölcsöt terem s nagyságos czédrussá nevekedik, hogy lakjanak alatta, mindenféle szárnyas madarak ágainak árnyékában fognak lakozni.

24 És megismeri a mezõ minden fája, hogy én, az Úr tettem a magas fát alacsonynyá, az alacsony fát magassá; megszáraztottam a zöldelõ fát, és zölddé tettem az asszú fát. Én, az Úr szólottam és megcselekedtem.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 140


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 40, 368, 776, 885, 2702, 3448, 3901, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 343, 400, 401, 757, 759

The Lord 28

True Christian Religion 290, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 281, 283, 355, 419, 507, 577, ...

The White Horse - Appendix 1

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 41:6

5 Mózes 17:16, 28:49

Józsué 9:20

Birák 14:12

1 Sámuel 2:7

1 Királyok 32, 33

2 Királyok 10:15, 24:12, 14, 15, 16, 20

2 Krónika 36:10

Zsoltárok 2:6

Ézsaiás 11:1, 31:1, 36:6

Jeremiás 22:23, 23:5, 24:1, 32:4, 34:3, 21, 37:5

Ezékiel 2:5, 5:13, 9:10, 12:9, 13, 14, 16:43, 19:10, 12, 20:40, 21:5, 28, 22:14, 24:3, 14, 29:6, 31:6, 36:36, 37:14

Dániel 4:8, 9

Hóseás 12:11

Mikeás 4:1

Máté 13:32, 23:12

Márk 4:32

Lukács 1:52

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

vizek
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

víz
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Szél
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

illeti
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

király
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lélek
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

adott
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

megvetett
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

beszéltem
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Magas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

szárnyas
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

madarak
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #244

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

244. And the fourth living creature was like a flying eagle. This symbolizes the Divine truth of the Word in respect to its concepts and the understanding they afford.

Eagles have various symbolic meanings, but flying eagles symbolize concepts which lead to understanding, since when they fly, they recognize and see. They also have sharp eyes so as to see keenly, and eyes symbolize the intellect (nos. 48, 214).

To fly means, symbolically, to perceive and teach, and in the highest sense, which has the Lord as its subject, it means to foresee and provide.

That this is the symbolic meaning of eagles in the Word is apparent from the following passages:

Those who wait on Jehovah shall renew their strength; they shall mount up on wings like eagles. (Isaiah 40:31)

To mount up on wings like eagles means to be raised into concepts of truth and goodness and so into intelligence.

Does the hawk fly by your wisdom...? Does the eagle mount up at your command...(and) spy out its food? Its eyes observe from afar. (Job 39:26-27, 29)

The eagle here describes a faculty for recognizing, understanding, and foreseeing, and the fact that this does not result from one's own intelligence.

(Jehovah,) who satisfies your mouth with good, so that you are renewed in your youth like an eagle. (Psalms 103:5)

To satisfy the mouth with good means to give understanding by means of concepts. Thus an analogy is made with an eagle.

A great eagle with large wings and long pinions... came upon Lebanon and took from the cedar a little branch... Then it took some of the seed of the land and planted it in the field of a growing crop..., and it grew and became a vine... But there was another great eagle..., to which the vine bent its roots... (Ezekiel 17:1-8)

The two eagles here describe the Jewish and Israelite churches, each in respect to its concepts of truth and consequent intelligence.

In an opposite sense, however, eagles symbolize false concepts, by which the intellect is corrupted, as in Matthew 24:28, Jeremiah 4:13, Habakkuk 1:8-9, and elsewhere.

(References: Revelation 4:7)

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 225, 320, 678

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.

The Bible

 

Ezékiel 12:14

Hungarian: Karoli         

Study the Inner Meaning

← Previous    Full Chapter    Next →

14 És mindeneket, kik körülte vannak az õ segítségére, és minden seregeit szélnek szórom mindenfelé, és kardot vonok utánok.

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 135


Other references to this verse:

Arcana Coelestia 8294


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419

Hop to Similar Bible Verses

Ezékiel 5:2, 10, 12, 17:21

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Ezekiel: The Prophet As an Example
Worship Talk | Ages 7 - 14


Translate: