The Bible

 

Yoel 3

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous  

1 כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשוב את שבות יהודה וירושלם׃

2 וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו׃

3 ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו׃

4 וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם׃

5 אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם׃

6 ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם׃

7 הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם׃

8 ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק כי יהוה דבר׃

9 קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה׃

10 כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני׃

11 עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך׃

12 יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב׃

13 שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם׃

14 המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ׃

15 שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

16 ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל׃

17 וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד׃

18 והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים׃

19 מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם׃

20 ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור׃

21 ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון׃

← Previous  

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 7051

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 200


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1151, 1197, 1201, 1551, 1808, 2184, 2495, ...

Apocalypse Revealed 37, 51, 53, 312, 316, 336, 350, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78, 100

The Lord 4, 64

Sacred Scripture 14, 51

Heaven and Hell 119

True Christian Religion 82, 198, 620, 689, 782, 789


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 119, 242, 261, 372, 376, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 55

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

BaMidbar 11:29, 12:6

Mishlei 1:23

Yishevah 11:11, 44:3

Yeremiyah 23:7

Yechezchial 37:12, 39:29

Yoel 2:2, 10

Ovadiyah 1:17

Matthew 24:29

Mark 13:24

Luke 21:11

Acts of the Apostles 2:17, 21, 39

Romans 10:13

Revelation 8:7, 12

Word/Phrase Explanations

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

עמק
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

יהושפט
In the Bible, King Jehoshaphat of Judah is mentioned in the first Book of Kings, in Chapters 21 and 22. He comes to the throne...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

קציר
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

שמש
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

שמים
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

הר
'Hills' signify the good of charity.

חלב
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

מים
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

נחל
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

שממה
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 The Minor Prophets
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Minor Prophets (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Minor Prophets (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Minor Prophets (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

Commentary

 

In That Day, the Existing Paradigm Will Be Dramatically Overthrown and Replaced with Something Much Better      

By Rev. Jonathan Rose

This video is a part of the Spirit and Life Bible Study series, whose purpose is to look at the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible through a Swedenborgian lens.

Title: In That Day, the Existing Paradigm Will Be dramatically Overthrown and Replaced with Something Much Better

Topic: Second Coming

Summary: We look at the minor prophets, and how many times they say "In that day." Some prophecies are dark and some are incredibly beautiful. We attempt to put them together, and see the metaphorical language in which they are written.

Use the reference links below to follow along in the Bible as you watch.

References:
Hosea 1:5; 2:16, 18, 21-23; 3:5
Joel 1:15; 2:1, 4, 10, 22; 3:14-16, 18
Amos 2:14-19; 4:2; 5:18; 8:2-14
, :15, :17
Micah 2:4; 4:1, 6-7; 5:10; 7:11-14
Nahum 1:5, 7
Habakkuk 2:14
Zephaniah 1:7, 10, 14-15, 18; 3:11-13, 17
Haggai 2:23
Zechariah 2:11; 3:10; 8:23; 9:16; 12:3-4, 8, 11; 13:1, 4; 14:1, 4, 6, 8-9, 13, 20-21
Malachi 3:2, 17; Malachi 4:24

To continue browsing while you watch, play the video in a new window.

Spirit and Life Bible Study broadcast from 7/18/2012. The complete series is available at: www.spiritandlifebiblestudy.com


Translate: