The Bible

 

Daniyel 1

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

Next →

1 בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה בא נבוכדנאצר מלך בבל ירושלם ויצר עליה׃

2 ויתן אדני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלהים ויביאם ארץ שנער בית אלהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו׃

3 ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרתמים׃

4 ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכילים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים׃

5 וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך׃

6 ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה׃

7 וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו׃

8 וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל׃

9 ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים׃

10 ויאמר שר הסריסים לדניאל ירא אני את אדני המלך אשר מנה את מאכלכם ואת משתיכם אשר למה יראה את פניכם זעפים מן הילדים אשר כגילכם וחיבתם את ראשי למלך׃

11 ויאמר דניאל אל המלצר אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה׃

12 נס נא את עבדיך ימים עשרה ויתנו לנו מן הזרעים ונאכלה ומים ונשתה׃

13 ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פתבג המלך וכאשר תראה עשה עם עבדיך׃

14 וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה׃

15 ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר מן כל הילדים האכלים את פתבג המלך׃

16 ויהי המלצר נשא את פתבגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים׃

17 והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות׃

18 ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר׃

19 וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך׃

20 וכל דבר חכמת בינה אשר בקש מהם המלך וימצאם עשר ידות על כל החרטמים האשפים אשר בכל מלכותו׃

21 ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך׃

Next →

   Study the Inner Meaning

Daniel Refuses the King's Food      

By Rev. Dr. Andrew T. Dibb

In the book of Daniel, there are lots of memorable stories in the literal text, and there are memorable spiritual stories going on in the internal sense, too.

The first chapter is centered on a story in Daniel's life - a sort of anecdote - in which he and his friends, now captives in Babylon, refuse the food that is being offered to them from the King's table.

Before that anecdote begins, though, there's some background: the Kingdom of Judah has been conquered by the Babylonian Empire. Many Judeans have been taken captive, and brought to Babylon.

The chapter begins with the phrase "in the third year." Even a cursory study of the Word shows that many sequences begin by setting a time in which the action takes place. Time in the Word always indicates a spiritual state (AC 4901). When the Word mentions blocks of time, days, weeks, months, years, they indicate states people pass through. Each term indicates a different state. To differentiate further between them, numbers are often attached to define the state. In the phrase, "in the third year," the number "three" contains the idea of fullness, an end, and a new beginning, and contains within it the added dimensions of a judgment on the past.

So the story begins with the end of one state, and the beginning of the next. The finishing state, represented by the king of Judah, Jehoiakim, gives way to a second state: Nebuchadnezzar king of Babylon. The story of Jehoiakim, during whose reign Daniel was captured, describes the final throes of a deteriorating spiritual condition.

In the third year of his reign, Jehoiakim stopped paying tribute to Babylon. Nebuchadnezzar did not immediately invade Judah, preferring to give other conquered states, Syria, Moab, and Ammon, the task of harassing Jehoiakim with the intention of reducing him to submission. When this did not work, he attacked, forcibly reducing the city to submission. During Jehoiakim's revolt, Nebuchadnezzar took hostages to Babylon, including Daniel.

'Nebuchadnezzar, king of Babylon, represented the Babylonian falsification of the Word, and destruction of all truth therein (AR 47:4 ).

At the end of the first verse, Nebuchadnezzar comes to Jerusalem and besieges it. This contains two elements: the first is Jerusalem; the second is his treatment of the city. Jerusalem was the center of worship in Judah, although by the time of Jehoiakim, the temple was desecrated. Secondly, in ancient times, the siege of a city did not necessarily mean its destruction, and at the time Daniel was taken captive, the city was not destroyed. But a siege was a long and disastrous event, weakening the fiber of the city. The siege perfectly illustrates the situation of spiritual things of the church with a person, represented by Jerusalem, when they are weakened by false thoughts and selfishness, depicted first by Jehoiakim and then by Nebuchadnezzar. Selfishness, attracted by a love of falsity, given a free hand by a lack of interest in the Word, besieges the mind until the bonds of consciousness are relaxed and selfishness wins.

This sets the natural and spiritual environments in which the story takes place. The historical Daniel lived in Babylon; he worked for kings, administering their kingdom. Spiritual meanings transcend this external, though they correspond perfectly to the details of the literal story.

Nebuchadnezzar's transfer of the vessels from the house of God to the house of his own god underscores and illustrates the meaning of the "third year" in the first verse. "The third year" signals the end of one stage and the start of the next. The desecration of the temple dramatically demonstrates this, for the temple, which should have been the center of Judah's worship, should have been protected at all costs. In reality, the temple was already desecrated by the sins of Jehoiakim, which were so bad they tipped the scales of Divine justice against Judah. With Nebuchadnezzar besieging the city, and the relinquishing of these vessels, the state of Judah's integrity came to an end — her most holy vessels were carried into captivity, and an entirely new chapter of Judah's history began.

This second verse refocuses the emphasis from the action of Nebuchadnezzar to the Lord: while the first verse states that Nebuchadnezzar besieged Jerusalem, the second shows the hand of the Lord in this. The clear indication is that Nebuchadnezzar did not conquer Judah from his own power, but "the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand."

In Hebrew, the word for "Lord" is "Adonai," the Latin is "Dominus." While the Writings have no entry for the word "Adonai," the term "Dominus" is frequently used. The name "Lord" describes the Divine good — the Lord's love operating in peoples' lives (AC 2921). The book, Divine Love and Wisdom, poetically describes the quality of this love as "consisting in this, that its own should be another's; to feel the joy of another as joy in oneself, that is loving" (DLW 47). The Word shows the Lord's love in many places: from love, He took on the human form and saved the human race; from love, He brought both heaven and hell into order; and from love, He revealed Himself by means of the Word. Love is the very being of the Lord; it is the root and source of each of His actions through the ages. The words "the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands," shows that this was from the Lord's love.

The Lord did not deliver Jehoiakim into Nebuchadnezzar's hand as punishment, but to illustrate how He brings goodness from an evil situation. If He did not do this on a daily basis, the whole foundation of human our regeneration would be undermined. Once Jehoiakim, representing the lusts for falsity, is submerged by the love of self, which is Nebuchadnezzar, people's spiritual lives would be over unless the Lord had a way of arresting the slide into hell and spiritually rehabilitating us.

The vessels held captive in the temple of the Babylonian god is a depiction of people, as they grow older, turning away from the things they learned in youth, and embracing things that appeal to their selfish will; they forget the spiritual things they learned as children. Selfishness destroys the taste for the truth, and with that destruction, people gradually lose the power to resist the allure of selfishness. This is what happened when Nebuchadnezzar besieged Jerusalem: the selfishness inherent in every person finally overruns the concepts of the truth already weakened by a lack of will to think and act according to the truth — represented by Jehoiakim. Selfishness carries off the vessels of the temple; it subverts the things that should introduce people to worshiping the Lord for another cause: the service of self.

After setting the scene in the first two verses of the book, we come to the central character of the story: Daniel himself. His introduction into the story fills the major segment of the first chapter. Verses three to five are transitional swinging away from Nebuchadnezzar the warrior king, to Daniel, the hero of the rest of the book. At this point, the focus is still on Nebuchadnezzar as an administrator. His power over Daniel appears in these verses, and indicates the power of the falsities (Nebuchadnezzar) arising from selfishness (king of Babylon), over the human conscience and commitment to truth, represented by Daniel. At this point in the story, Daniel is a helpless young man at the mercy of the king.

In the spiritual text, Daniel is the presence of the Lord within people, even in their pre-regenerative state when truth is captured and dominated by selfishness and twisted thinking. The Lord is central to the entire theme, both literally and spiritually: the Divine Love is ceaselessly in human lives, continually striving to turn people away from selfishness towards good. It is a great teaching of the Heavenly Doctrines that the Lord never breaks a people's state, but rather bends them within the bounds of human freedom and response. Historically, He placed Daniel in Babylon to show how He keeps the human conscience alive to judge actions, point out errors, and finally to lead people into His kingdom.

Enter Ashpenaz. The position "master of the eunuchs" makes Ashpenaz a high ranking court official. He is entrusted with the important task of training Jewish captives for future use in the Babylonian empire. In this capacity, he represents a common human situation: some people have the ability to appear to be good, nice, kind, and honest, while bent on fulfilling some hidden, and often selfish, agenda. But the Lord uses these visible qualities of good to lead people into true goodness. In many cases, regeneration is more of a change in a people's motives than a change in actions.

Only certain boys were suitable for the kind of training Nebuchadnezzar had in mind: the young men could have no blemish, they must be good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand. Each of these criteria describes aspects of the truths the Lord cultivates in people in order to combat selfishness.

These boys were fed from the royal table. The concepts of "eating" and "drinking" in the Word describe the absorption of goodness and truth into people's lives. When people eat food and drink wine, these become a part of them, assimilated into the body. A similar thing happens with goodness and truth on the spiritual level. The process of learning or experiencing something good or true is very similar to the way people eat food and drink: the meal enters the stomach where it is digested and becomes a part of the person's spiritual life.

Babylon, a symbol of extreme selfishness, is diametrically opposite to the Lord Himself. Nebuchadnezzar, king of Babylon, who represents the falsification of the Word from that selfishness, is the opposite of the Lord's truth given in the Word. The food he offered the boys would, on a spiritual level, undermine everything they stood for. Only innocence, defined as a willingness to follow the Lord by living according to His truth, can lead people from the clutches of selfishness; yet it is the very nature of selfishness to undermine that innocence and pervert truths. This is what is described by Nebuchadnezzar's apparently kind act of giving the boys food from his own table. This becomes clear in his motives: "three years of training for them, so that at the end of that time they might serve the king." This three-year period was to produce servants. The subversion of truth is never a quick process – people go through years of torment from hell before they totally surrender to it. Yet if they have no innocence, if the food of thought has always centered on selfishness and falsity, the time will come when the person's resistance breaks down completely, and that person will serve our spiritual Nebuchadnezzar, king of Babylon.

So Daniel appealed to Ashpenaz for permission to avoid eating the king's delicacies. In the literal sense, this took courage. Ashpenaz had a great deal of authority and Daniel was a mere captive. This courage is needed for spiritual change. When external actions are in the grip of false thoughts and rationalizations from selfishness, altruism is easily quelled. It takes courage to change motivation and to act from truth rather than falsity, especially when this change of motivation requires very little external behavioral change. Yet it must be done, and so Daniel made the request.

Every effort to come into order is blessed by the Lord. Daniel worked up the courage to ask, and God brought Him into favor and good will. The name for the Lord used here, "God," shows the presence of the Divine truth. This makes sense because Daniel represents truth affecting people's natural lives. This is from the Divine truth presented in the Word. Without Divine truth, people have no understanding of truth, and remain in falsity and selfishness forever.

When Daniel made his request, Ashpenaz was afraid that Daniel would not prosper as the other boys, and he, Ashpenaz, would be blamed. This is the essential nature of merely external good: when behavior is good without any sort of spiritual rudder to guide it, people find themselves led as easily by falsity as by truth. People guided by nonspiritual natural good allow themselves to be easily persuaded by evil, for evil spirits are in their element or their life's delight when they can get into another's desires; once they have entered, they allure that person into every kind of evil (AC 5032:3).

Ashpenaz faced a situation: one of his promising boys was rejecting the king's food and might soon look worse than the other boys. This means that truth, which challenges selfishness, begins to lose its appeal. Yet the challenge must be borne out to its conclusion. If people give in so quickly to selfish desires, their spiritual life would be over quickly. The solution is to look for another alternative, another place where the truth can gain a toehold in our minds.

Daniel appeals to the "steward." There are times when external behavior, good as it may seem, is too closely related to selfish will to respond to an appeal from truth. Sometimes the route of truth through the minds needs to begin at the outer, and often subordinate, elements of our lives – the steward.

To some degree, all people go through this process: before regeneration, we are motivated by selfishness, yet learn truth, and eventually learn to think from truth and develop an affection for it. This is how the Lord develops a toehold in the selfish nature of the unregenerate person. Eventually, adopting the affirmative principle and allowing truth to influence our actions, we find ourselves changing for the better: the stranglehold of selfishness on every facet of our lives begins to slip, and the slow process of liberation begins. But this truth is still in its early stages. In the first states of regeneration, the deeper levels of our mind are still under the control of selfishness and the falsities from it. Nebuchadnezzar is still on his throne, king of the most powerful empire in the world.

Daniel's experiment had been successful, and the final verses of this first chapter extol the wisdom of the four young men. Truth developed and cultivated in our lives appeals to our inner sense of selfishness – a selfish person can take pride in intelligence and wisdom. It is a wonderful thing to be thought good and wise. These are virtues a person can use for selfish ends.

But, as future chapters will show, the beginnings of a conscience spells the end of a life of selfishness. It may take a long time, just as Daniel lived and labored in Babylon for many years, but ultimately the conscience will be victorious, and selfishness banished.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 172


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 1183, 1709, 2606, 5223, 10325

Apocalypse Revealed 101


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 675

Justification 0

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:


  PDF Resources


Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 10:10, 11:2, 39:21, 41:12, 45, 46

Devarim 28:41

Melachim A 3:12

Melachim B 20:18, 23:36, 24:1, 17

Dvrei Yamim B 26:5, 36:5, 7

Ezra 1:1, 2

Esther 2:9

Mishlei 22:29

Yishevah 11:11, 39:6, 7

Yeremiyah 25:1

Yechezchial 4:13

Daniyel 1:4, 19, 2:17, 19, 4:5, 6, 5:2, 12, 13, 6:14, 10:1

Hosea 9:3

Zechariyah 5:11

Word/Phrase Explanations

שלוש
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

יהויקים
Jehoiakim,' as in Jeremiah 36:30, after he had burnt the scroll written by Jeremiah, it is said, 'that his dead body shall be cast out...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

אוצר
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

להביא
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ספר
(Rev. 10:9.) "And I went unto the angel, saying, give me the little book," signifies the faculty of perceiving the quality of the Word from...

כשדים
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

שמות
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

נראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

בשר
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

חזון
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

עשר
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Daniel's Captivity - Level A
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a parent note to send home.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Daniel's Captivity - Level B
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a parent note to send home.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Daniel's Captivity - Level C
Complete lesson with activity choices introducing the concept that Daniel represents our conscience. Includes welcome activity, shortened reading, discussion questions, activity choices, a closing recitation, and a take-home card about applying the lesson to the student's life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

The Bible

 

Melachim B 23:36

Hebrew: Modern     

Study the Inner Meaning

← Previous    Full Chapter    Next →

36 בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה בת פדיה מן רומה׃

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 654

Hop to Similar Bible Verses

Dvrei Yamim B 36:5

Daniyel 1:1

Word/Phrase Explanations

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything or fullness, because it is ten twice. 'Twenty,' as in Genesis 18:31, like all numbers occurring in...

יהויקים
Jehoiakim,' as in Jeremiah 36:30, after he had burnt the scroll written by Jeremiah, it is said, 'that his dead body shall be cast out...

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Chariots in the Word Crossword Puzzle
Complete a crossword on chariots in the Word by looking up references to stories in the Old ad New Testaments.
Activity | Ages 9 - 13

 Josiah Reads the Book of the Covenant
Color and cut out the pieces of this project to illustrate the story.
Project | Ages 7 - 14


Translate: