The Bible

 

Ezechiel 11:19

Czech BKR         

Study the Inner Meaning

← Previous    Full Chapter    Next →

19 Nebo dám jim srdce jedno, a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám jim srdce masité,

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 134


Other references to this verse:

Tajemství nebe 3813

Apocalypse Revealed 832

O Pánu 49

O životě 86

Pravé křesťanství 143, 705


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 1082

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Spiritual Topics:


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 30:6

Jeremiáše 31:33, 32:39

Ezechiel 18:31, 36:26

2. list Korintským 3:3

Word/Phrase Explanations

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 A Little Sanctuary
Why does the Lord allow parents to feel so helpless at times, when they’re trying to participate in something that is so important to Him?
Article | Ages over 18

From Swedenborg's Works

 

O Pánu #49

O Pánu (Máchová překlad)      

Study this Passage

Go to section / 65  

← Previous   Next →

49. Duchem se také rozumí znovuzrozený život, jenž se nazývá duchovním životem.

Ježíš řekl: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.” (Jan 3:5)

Dám vám nové srdce a nového ducha. Vložím vám do nitra svého ducha a učiním, že se budete řídit mými nařízeními. (Ezechiel 36:26-27)

Dám jim nové srdce a nového ducha. (Ezechiel 11:19)

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Dej, ať se zas veselím z Tvé spásy, podepři mě duchem dobrovolnosti. (Žalmy 51:12-14)

Obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? (Ezechiel 18:31)

Sesíláš svého ducha a jsou stvořeni, a tak obnovuješ tvářnost země. (Žalmy 104:30)

Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. (Jan 4:23)

Bůh Hospodin dává život lidu a ducha těm, kdo chodí po zemi. (Izajáš 42:5)

Hospodin vytváří ducha člověka v jeho nitru. (Zacharjáš 12:1)

Má duše v noci po Tobě touží, můj duch ve Mně za úsvitu Tebe hledá. (Izajáš 26:9)

V onen den se Hospodin stane duchem práva tomu, kdo zasedá na soudu. (Izajáš 28:6)

Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. (Lukáše 1:47)

Nechají spočívat mého ducha v zemi severní. (Zacharjáš 6:8)

Svého ducha kladu do Tvých rukou, vykoupils mě. (Žalmy 31:6)

Nebyl jediný, i ostatní měli ducha. (Malachiáš 2:15)

Po třech a půl dnech vstoupil do dvou svědků zabitých šelmou duch života přicházející od Boha. (Zjevení Janovo 11:11)

Já Hospodin, tvůrce hor a stvořitel ducha. (Ámos 4:13)

Bože, Bože duchů veškerého tvorstva. (Numeri 16:22; 27:18)

Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyleji ducha z výsosti. (Zacharjáš 12:10)

Až bude na nás vylit z výše duch. (Izajáš 32:15)

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi, vyleji Svého ducha na tvé potomstvo. (Izajáš 44:3)

Vyleji Svého ducha na každé tělo, i na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech Svého ducha. (Jóel 2:28-29)

Vylitím ducha se míní znovuzrození, podobně jako výrazem dát nové srdce a nového ducha.

Duchem se rozumí duchovní život těch, kdo žijí v ponížení.

Přebývám v zdeptaném a poníženém duchu, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. (Izajáš 57:15)

Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným Bůh nepohrdá. (Žalmy 51:19)

Dá olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. (Izajáš 61:3)

Žena opuštěná a na duchu ztrápená. (Izajáš 54:6)

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. (Matouš 5:3)

(References: Izajáš 22:15, 28:5-6; Žalmy 31:5, Žalmy 51:10-12, 51:10, 51:12; Zjevení Janovo 11:10)


Go to section / 65  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 472, 490


Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use her translation on this site.


Translate: