പാതകൾ > ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച്

ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച്


ബൈബിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനമാണോ? ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വായിക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്തറിയാം? നാം അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കും?