യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും


ഇതൊരു വിവർത്തനമാണ്: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, Jared Buss എന്നയാളുടെ

മെഷീൻ വിവർത്തനം ചെയ്തു മലയാളം

വിവരണം:

മതം നമ്മെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നോട്ടാണ്.

സൃഷ്ടിച്ച തീയതി: 2023

കടപ്പാട്: New Christian Bible Study machine translation team.

പകർപ്പവകാശം: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ലൈസൻസ്: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - നിബന്ധനകൾ കാണുക

കുറിച്ച്: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്ധരണി:

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


തിരികെ