Život v hojnosti

വഴി New Christian Bible Study Staff (മെഷീൻ വിവർത്തനം ചെയ്തു čeština)
  
Photo by Gretchen Keith

Na adrese Jan 10:10, Ježíš uvádí jeden z důvodů svého příchodu:

"Přišel jsem, aby měli život a aby ho měli v hojnosti."

Víme, že Ježíš zde mluví o duchovním životě, nikoli o životě přirozeném. Byl zde a chodil mezi námi v lidské podobě, aby nás mohl učit - jasněji než kdy jindy -, jak se učit pravdě a jak konat dobro. Pokud odmítáme pravdu a dáváme přednost falešným doktrínám, které nám pomáhají ospravedlnit sobecké věci, které chceme dělat, odmítáme duchovní život. Pokud stále děláme špatné věci, protože je chceme dělat, a je nám jedno, zda jsou skutečně správné, nebo špatné, opět duchovně umíráme.

To, co pro nás Pán skutečně chce, je život v hojnosti. Pokud se k němu obrátíme, otevřeme svou mysl jeho pravdivému učení a požádáme ho o pomoc při vykořeňování našich zlých lásek a vštěpování dobrých lásek na jejich místo, On ví, že budeme mít duchovní život v hojnosti - až na věčnost.

To je jasné zaslíbení. Nemluví o blahobytu nebo pohodlí, či dokonce o bezpečí před osobními tragédiemi během našeho života na zemi. Na rozdíl od nás se však Pán dokáže snadno dívat do budoucnosti z nadhledu a má pro nás vždy otevřené dveře:

"Člověk může pro sebe získat život víry a lásky... když se přiblíží k Pánu, který je život sám. Ani přístup k Němu není pro nikoho blokován, protože On neustále zve každého, aby k Němu přišel." (Pravé křesťanské náboženství 358)

Je to docela vzrušující. Představte si to... život v hojnosti až na věčnost. To je určitě lepší než duchovní smrt. Je to úžasně dobrá investice. Kéž by bylo snazší vzdát se svého zla... ale není. Je to bolestivé. Přesto, pokud je neporazíme, nakonec nás zotročí. Takže... tady je rada od proroka Izajáše:

"Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, vzývejte ho, dokud je blízko: Ať bezbožný opustí svou cestu a nespravedlivý své myšlenky, ať se vrátí k Hospodinu, a on se nad ním slituje, a k našemu Bohu, neboť on mu hojně odpustí." (Izajáš 55:6-7)

Viz také, Nebeská tajemství 7494, pro další čtení.