၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:23

പഠനം

       

23 ထိုမြို့မှ ဗေသလမြို့သို့ပြန်၍ ခရီးသွားစဉ်တွင်၊ လုလင်ပျိုတို့သည် မြို့ထဲကထွက်၍၊ ဟေဦးပြည်း၊ တက်ဦး လော့။ ဟေဦးပြည်း၊ တက်ဦးလော့ဟု ကဲ့ရဲ့ကြ၏။


ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം  

വഴി Henry MacLagan

Verse 23. And thus, too, progress is made to a higher state which is the good of truth, or a state of faith, in the course of which ascent, occurs another temptation—namely, from those who contemn the Word, despising it as though it had no literal sense, or no sense adequate to the understanding as to good and truth.