၄ ဓမ္မရာဇဝင် 12:20

പഠനം

     

20 ိုမင်း၏ကျွန်ရှိမတ်သား ယောဇဗဒ်နှင့် ရှိမရိတ်သား ယဟောဇဗပ်တို့သည် ၍ သင်းဖွဲ့ပြီးလျှင်၊ သိလရွာသို့ သွားသောလမ်း၊ မိလ္လောစံနန်းတွင်ယောရှကို သေအောင်လုပ်ကြံ၍၊


ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം  

വഴി Henry MacLagan

Verse 20. And when, therefore, he is internally corrupted, the external or natural man is elevated, and opposes the internal, so that he is totally vastated, as to both good and truth in externals also.