၄ ဓမ္မရာဇဝင် 1:18

പഠനം

     

18 အာဇခိပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့သည်၊ ဣသရေလ ရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


ഈ വാക്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം  

വഴി Henry MacLagan

Verse 18. But all the states of the corrupted and vastated spiritual man are surely inscribed on his interior memory.