2 Χρονικά 11:6

പഠനം

       

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε