Dveře. Co se chystáte udělat?

Po Jared Buss (strojno prevedeno u čeština)
     

Písmo říká, že mezi námi a Pánem jsou dveře. Tato jednoduchá myšlenka nám poskytuje mocnou ilustraci neměnné povahy Jeho lásky k nám a svobody, kterou jsme byli obdarováni.

V knize Zjevení Pán pověřuje svého služebníka Jana, aby napsal dopisy každé ze "sedmi církví, které jsou v Asii" (Zj 1,11). Dva z těchto dopisů - šestý církvi ve Filadelfii a sedmý Laodiceji - se zmiňují o dveřích.

Zdá se, že církev Filadelfie je z těchto sedmi nejlepší. Ve většině dopisů Pán chválí církve za to, co dělají dobře, a také je upozorňuje na to, co by měly dělat lépe, ale pro Filadelfii nemá nic než slova chvály, když částečně říká: "Ne, ne, ne:

Hle, postavil jsem před vás otevřené dveře a nikdo je nemůže zavřít, neboť máte málo síly, zachováváte mé slovo a nezapíráte mé jméno. (Zjevení 3,9)

V tomto verši Pán přímo neříká, co stojí na druhé straně těchto otevřených dveří. Je to nebe? Je to ráj? Ať už je to cokoli, je to zjevně dobré - a volá to k nám. Otevřené dveře jsou pozváním. Obraz, který tento verš evokuje, je obrazem dveří plných světla.

Sedmý dopis v knize Zjevení je napsán církvi v Laodiceji - a Laodicea se zdá být nejhorší ze sedmi církví. Pán pro tuto církev nemá žádné pochvaly, pouze napomenutí. Přesto dává jasně najevo, že na Laodicejské nezanevřel, a říká:

Ať je jich kolik chce, kárám je a trestám. Proto buďte

horlivě a čiňte pokání. Hle, stojím u dveří a klepu. Jestliže někdo uslyší můj hlas a otevře dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zjevení 3,19.20).

Dveře, které stály před Filadelfií, byly otevřené, ale v případě Laodiceje byly dveře zavřené. Důvod je jasný: Filadelfie zachovávala Pánovo slovo (Zjevení 3:8), zatímco Laodicea si představuje, že Boha nepotřebuje (Zjevení 3:17).

Když nemáme o Pána zájem, máme sklon vytěsnit ho ze své mysli - zavřít ho před sebou jako nevítaného návštěvníka u dveří. On nám k tomu dává svobodu. Obvykle si neuvědomujeme, že tato svoboda je dar. Kdyby Pán chtěl, mohl by dveře rozrazit a zaplavit naši mysl světlem. Ale miluje nás příliš na to, aby do našich životů vstupoval násilím. Místo toho čeká za zavřenými dveřmi... ale ne tiše. Zaklepe na ně. Tiše a neustále nás volá. Možná bychom si přáli, aby prostě odešel, ale On nás miluje příliš na to, aby se nás vzdal. Učení Nové církve říká, že "Pán je přítomen u každého člověka, naléhá a naléhá, aby byl přijat" (Pravé křesťanské náboženství §766).

Záleží na nás, zda ho přijmeme, nebo ne. On zadržuje svou moc, dokud nejsme ochotni otevřít dveře - a pak jeho moc proudí dovnitř. Přichází do naší mysli s dary radosti a lásky a nikdo nám je nemůže vzít. Jeho síla drží dveře otevřené. A tak říká Filadelfii: "Postavil jsem před tebe otevřené dveře a nikdo je nemůže zavřít." A tak se stává, že se nám podaří otevřít dveře.