Kufanele siyibone ngeso lengqondo iNkosi? Uma kunjalo, kanjani?

Po Rev. Dan Goodenough (strojno prevedeno u isiZulu)
     
{{en|Walking on Water}}

UNkulunkulu Oyedwa Obonakalayo

Kungani kufanele sibe nesithombe engqondweni yeNkosi? Kungani kwakubalulekile ukuthi abantu bangaphambi kwenkathi yobuKristu ABAZENZI izithombe zikaJehova? Khona-ke ngokuzalwa kweNkosi, lokho kwabonakala kushintsha - pho manje kungani sidinga isithombe esisengqondweni esingakwazi ukuzihlanganisa naso?

Abantu bangaphambi kobuKristu babenemibono ehlukahlukene, futhi ngokuvamile elula, ngoNkulunkulu njengomuntu, kodwa abantu abaningi ngaleso sikhathi babethambekele kakhulu ekukhonzeni izithombe. Ayekhulekela izithombe, amathole egolide, uDagoni nabanye onkulunkulu abaningi. Lapho uRaheli ephuma endlini kaLabani, wathatha “izithixo zendlu” wahamba naye. (Genesise 31:30-35)

IMithetho Eyishumi iyenqabela “noma yimuphi umfanekiso oqoshiwe nanoma yimuphi umfanekiso” wanoma yini: “ungawukhothameli noma uwenze . . . (Eksodusi 20:4-5)

Lapho uMose ecela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu, watshelwa, “Awukwazi ukubona ubuso bami, ngoba abantu ngeke baNgibone baphile.” (Eksodusi 33:20). Kepha uJehova wamfaka uMose emfantwini wedwala, wamsibekela ngesandla sakhe, wamdlula uMose ngenkazimulo yakhe; UMose wabona umhlane waKhe, kodwa hhayi ubuso baKhe. (Eksodusi 33:21-23)

Ezikhathini ezahlukene uMose wayephikisana noNkulunkulu njengokungathi nomuntu, futhi eTestamenteni Elidala u-YHWH wayevame ukukhuluma ngamazwi abantu, esebenzisa ingelosi. Kodwa abantu abazange babone uNkulunkulu esesimweni esingabizwa ngokuthi usesimweni sikaNkulunkulu. Abantu abambalwa babona iNgelosi ye-YHWH, eyayikhulumela uNkulunkulu. Babecabanga ngoNkulunkulu njengomuntu, HHAYI njengamandla angeyena umuntu. Ku 1 Amakhosi 22:13-23 Umprofethi uMikhaya uthi wabona u-YHWH “ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, nalo lonke ibandla lasezulwini limi ngakwesokunene saKhe nangakwesokhohlo sakhe.” UJehova wabuza lo mbuthano ukuthi angamncenga kanjani u-Ahabi ukuba “akhuphuke, ukuze abulawe [abulawe] eRamoti Gileyadi.” Ngemva kwengxoxo ethile ngokusobala umoya wavunyelwa ukuba udlulisele isigijimi samanga ku-Ahabi. Ngokusobala uMikaya nabanye babebheka u-YHWH njengohlobo oluthile lukaNkulunkulu ongumuntu.

Kodwa ewonke ama-Israyeli angaphambi kobuKristu ayengacabangi kangako ngesimo esibonakalayo sikaNkulunkulu oyedwa. U-YHWH wayebonakala ekude, engabonakali, eguquguquka futhi ethanda ukwenza okuthile. U-YHWH wayenguMdali nomniki-mthetho, futhi wayefuna ukulalelwa, enemivuzo emihle kubalandeli Bakhe nesijeziso kwabaziqhenyayo nabangalaleli. Ukube umfanekiso obonakalayo kaNkulunkulu wawuvunyelwe, hlobo luni lwesithombe noma umfanekiso owawuyoba yilo, noma wawungaba yilo? Mhlawumbe njengencazelo emfushane "YoMdala Wezinsuku" enezinwele ezinjengoboya obuhlanzekile, engutsheni emhlophe ehlezi esihlalweni somlilo ovuthayo. (Daniyeli 7:9) Kunzima ukucabanga isithombe esamukelekayo sikaNkulunkulu kwabangaphambi kobuKristu, ngaphambi kokuba eze emhlabeni esesimweni Sakhe sobuntu.

Lokhu kwashintsha ngokuphelele lapho eza emhlabeni, ezalwa njengeNdodana kaNkulunkulu, futhi kancane kancane wenza umqondo Wakhe wobuntu (nomzimba) waba ngowaKhe. Waletha uthando lobuNkulunkulu (okusuka emphefumulweni Wakhe) kuzo zonke izimfanelo Zakhe zobuntu - ngisho nokuthanda izitha Zakhe. Wadlula ekuzalweni kabusha kukaNkulunkulu kobuntu Bakhe, futhi “wakukhazimulisa” ngenkathi ehlala kule ndiza yemvelo yesikhathi sasemkhathini lapho sihlala khona. Waba nguYHWH enyameni Yakhe emhlabeni, wabonakala kubo bonke. Ukuphila kwakhe kwalotshwa emaVangelini amane, anezimfundiso eziningi, ukuphulukisa, nezimangaliso, nezibonelo eziningi zokuphatha abanye ngothando oluqotho, kuyilapho ephatha okubi ngalokho okwakuyikho. Ukubona uNkulunkulu uqobo kuJesu Kristu emhlabeni, nakho kunikeza isithombe sangempela nomfanekiso kaNkulunkulu esingamethemba, futhi simkhonze. Azikho izithombe noma ukuma ngobude, okungase kubuyisele emuva ekukhonzeni izithombe. Kodwa kubaculi abaningi, izithombe eziningi nemifanekiso kukhombisa esikwaziyo emaVangelini - isithombe esiphilayo sikaNkulunkulu osesimweni semvelo, esibonisa uJesu njengothando loBunkulunkulu esimweni somuntu.

Simenywa ukuba sibone uJesu njengobuso bukaNkulunkulu. UJesu wathi kuFiliphu: “Sengibe nani isikhathi esingaka, kodwa awukangazi, Filiphu? Ongibonile mina umbonile uBaba, usho kanjani ukuthi: ‘Sibonise uYihlo’? uyakholwa ukuthi mina ngikuBaba, loBaba ukiMi na?" (Johane 14:9-10; nezinye iziqephu kuJohane; futhi bheka Izimfihlakalo Zezulu 10579.)

Umlobi wencwadi yamaHebheru ubiza uJesu ngokuthi “ukukhanya kwenkazimulo [kaNkulunkulu] nomfanekiso woqobo lwakhe, ephasa zonke izinto ngezwi lamandla akhe.” (KumaHeberu 1:3)

UPawulu ubiza iNkosi ngokuthi “umfanekiso kaNkulunkulu ongabonakali . . . (Kolose 1:15) "Ngokuba kuhlezi kuye konke ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba.”Kolose 2:9)

"Ngoba uNkulunkulu owayala ukukhanya ukuba kukhanye ebumnyameni oye wakhanya ezinhliziyweni zethu ukuze kukhanye ulwazi lwenkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu.”2 KwabaseKorinte 4:6)

"Inkulu imfihlakalo yokumesaba uNkulunkulu: UNkulunkulu wabonakaliswa enyameni….”1 Thimothewu 3:16)

Lezi kanye nezinye izinkulumo zikwenza kucace ukuthi uJesu Kristu usikhombisa uNkulunkulu; ukuthi sibona uNkulunkulu kuJesu Kristu.

Kwakungakaze kwenzeke ngaphambili, ukuthi u-YHWH uNkulunkulu abonakale kumuntu wangempela ophilayo emhlabeni, okusenza sikwazi ukuthwebula isithombe, ukubona nokuqonda uNkulunkulu ngokweqiniso, osesimweni somuntu sothando lweqiniso. Ezinye izingozi zokukhonza izithombe zisekhona - isb., ezinye izithombe nemikhuba yezenkolo nemidwendwe phakathi kwamanye amaKristu. Kodwa izimfundiso zeNkosi ngokwazo (eTestamenteni Elidala neLisha, futhi kakhulu eziMfundisweni zaseZulwini) zikwenqabela ukukhonza kwangaphandle okwedlulele okugxile ezithombeni. Abaculi bakhiqize izithombe eziningi ezibukwayo zeNkosi kangangokuthi singaba nomuzwa wothando lukaNkulunkulu lwesintu kubo bonke, ngaphandle kokugxila esithombeni esisodwa nje.

Kodwa kuthiwani ngabangaphambi kobuKristu - ingabe bashiywa izintandane ezingokomoya? Amasonto abo ayengamasonto amelelayo, futhi indlela yawo yokuya ezulwini nokuzalwa kabusha yayihluke ngandlela-thile kuleyo eyavulwa uJesu Kristu. Abazange bakujabulele ukukhanya okungokomoya okwenzeka ngemva kokuba iNkosi ize emhlabeni; babengazazi izithombe zamaVangeli ezibonisa umusa kubo bonke omakhelwane. Kodwa abaningi ngokuqinisekile beza ezulwini futhi bakha imibuso yomoya nowasezulwini. Abantu beBandla Lasendulo Kakhulu babemsulwa futhi belungile, futhi besondelene noNkulunkulu, nakuba bengekho eduze ngangokunokwenzeka manje. FUTHI NJENGOBA ekufikeni Kwakhe, laba bantu bangaphambi kobuKristu manje banobudlelwane obugcwele nobucace ngokwengeziwe noNkulunkulu, njengoba kwabikezelwa ku-Isaya: “Ukukhanya kwenyanga kuyakuba njengokukhanya kwelanga, nokukhanya kwelanga kuphindwe kasikhombisa, ukukhanya kwezinsuku eziyisikhombisa, ngosuku uJehova abopha ngalo ukuphuka kwabantu bakhe.” (Isaya 30:26)

Inkolo YeQiniso yobuKhrestu 109 ilandisa ngendlela ubuKristu obulethe ngayo izinguquko ezingokomoya ezijulile neziyisisekelo. Noma kunjalo, abangaphambi kobuKristu babenethuba eligcwele lokuholelwa ezulwini, ngezinkolo ezazitholakala kubo. Ukukhanya, ukuphila, kanye nokusetshenziswa ezulwini kwabo kwakunomkhawulo, kodwa manje sekukhule kakhulu kusukela ekuFikeni KweNkosi KokuQala kanye Nokwesibili. Njengoba ukuphila komuntu kwaba kubi kakhulu emakhulwini eminyaka ngaphambi kokuba iNkosi ifike ngokuzalwa komuntu, ububi banda futhi bacishe babhubhisa ukulingana okungokomoya okuhlinzekwayo kanye nokuzikhethela okukhululekile emhlabeni (njengoba kufakazelwa emlandweni wasendulo, isib. Impilo kaKhesari nezimpi). Lokhu konakala okungokomoya kwasakazeka ngenxa yokuthi iZwi elimelelayo lasendulo namabandla awazange anikeze iqiniso elanele noma ukuqonda ngoNkulunkulu. Ngakho-ke iNkosi yeza emhlabeni ukuze ibuyisele amandla Ayo nokulawula esihogweni, futhi yehlise uthando nokukhanya Kwayo emhlabeni, okokuqala engqondweni Yayo (kaJesu) yemvelo - futhi kusukela ngaleso sikhathi yafika kubantu emhlabeni, futhi nasekukhanyeni okukhanyayo. amazulu wonke.

Okokugcina, nawu umgomo oqinile, okhuthazayo weBandla Elisha LamaKristu:

“Liyokhulekela uNkulunkulu oyedwa obonakalayo, okuye uNkulunkulu ongabonakali, njengoba umphefumulo usenyameni…. Ukuhlangana noNkulunkulu ongabonakali kufana nokubamba kweso lendawo yonke, okuphela kwakhe kungenakubonwa; noma kufana nombono endaweni yonke. maphakathi nolwandle.” Kodwa ukuhlangana noNkulunkulu obonakalayo kufana nokubuka umuntu esemoyeni noma olwandle, elulela izandla zakhe futhi ememela bonke ezingalweni zakhe.” (Inkolo YeQiniso yobuKhrestu 787)