Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile

Po Jared Buss (strojno prevedeno u isiZulu)
     
Jesus raises Jairus's daughter.

Lapho izinto zingahambi kahle, ekuphileni kwethu siqu noma ezweni elisizungezile, inkolo ingase ibonakale ingenamsebenzi. Noma mhlawumbe kungaba okunembe kakhudlwana ukusho ukuthi iqala ukuzizwa njengethemba elingenamsebenzi. Kufana nomthwalo ukuthi asisenaso isizathu sokuhamba nawo. Izimfundiso zenkolo zingase ziqale ukubonakala ziyimibono engenanjongo, futhi izenzo zenkolo zingazizwa ziyize. Singase sibheke izinxushunxushu ezimpilweni zethu bese sithi, “Imibono yami ayikuvimbi lokhu ukuthi kwenzeke.” Noma singase sibone usizi nesiphithiphithi ezindabeni bese sithi, “Izokushintsha kanjani lokhu esontweni?”

Kodwa konke lokhu kucabanga kubuyela emuva. Inkolo akuyona into ewubukhazikhazi. Akuyona into esihlobisa ngayo izimpilo zethu ukufakaza ukuthi impilo ihamba kahle. Akuyona into enhle esiyenzayo ngoba singabantu abahle. Uma inkolo iyilokho okuhloswe ukuba yikho, khona-ke iba wusizo kakhulu lapho izinto ziwohloka kakhulu.

Ubufakazi obucacile balokhu amazwi eNkosi aziwa kakhulu: “Angizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni ukuba ziphenduke” (Mathewu 9:13; Marku 2:17). Abantu bathatheka kalula umbono wokuthi inkolo ngeyabantu abalungile, kodwa iNkosi ithi “akunjalo.” Futhi kuhle—ngoba baphi laba bantu abalungile? Uzele izoni lapha. Weza emhlabeni ukuze abantu abadale izinxushunxushu ekuphileni kwabo—hhayi ukubahalalisela, kodwa ukuze abasize. Ukuze abasindise.

Yingakho kunezimfundiso eziningi ezinzima eZwini. INkosi iyasitshela ukuthi sizilwa kanjani izimpi zomoya—indlela yokugwema ububi esibuvumbulula ngaphakathi kwethu. Uma silindele ukuba inkolo ibe umhlobiso omuhle kubantu abahle, lezi zimfundiso ziyaxaka. Bafana nesifundo sosizo lokuqala. Ubani ofuna ukuchitha isikhathi ecabanga ngokulimala? Ukube ukuphila bekungoMgqibelo ntambama nje esihlalweni, besingeke sibe khona isidingo sokucabanga ngezinto ezinjalo. Kulapho kukhona okungahambi kahle lapho inani lokuqeqeshwa kosizo lokuqala lifika ekhaya. Ngokufanayo, uma sikholelwa ukuthi akukho okungako okungalungile nganoma yini nanoma ubani, kunzima ukuqonda ukuthi kungani iNkosi inokuningi kangaka ekushoyo mayelana nokuphenduka. Kodwa uma ububi bungokoqobo, konke kunengqondo. Lezo zinto ezimbi yilokho Azama ukusisindisa kukho. Kungakho esitshela izikhathi eziningi ukuthi siyamdinga—sidinga amandla Akhe. “Nabasha bayaphela amandla, bakhathale, nezinsizwa ziwe nokuwa, kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha.”Isaya 40:30, 31).

Akukho kulokhu okusho ukuthi kufanele sibe nombono ongemuhle ngempilo. IZwi alikho ukuze nje lisifundise ukuthi izikhathi ezinzima zingokoqobo nokuthi sidinga ukusindiswa. Umlayezo weZwi ukuthi iNkosi ingasinika injabulo naphezu kwezinto ezinzima-naphezu kobubi-uma siyivumela. Uthi: “Ngakho-ke nilusizi manje; kodwa ngiyobuye nginibone, inhliziyo yenu ijabule, nentokozo yenu akakho oyakuniphuca yona.”Johane 16:22). Lokho akuwona nje umgomo wokundiza okuphezulu. Kunamandla kakhulu kunomqondo wokuthi impilo kufanele ibe yinhle. Uma iNkosi “ingokoqobo” lapho ikhuluma ngezinto ezibuhlungu nezibuhlungu—mayelana nesizungu nokulahlekelwa—mhlawumbe futhi “ingokoqobo” lapho Ithembisa ukuthi ingasiduduza.

Ingxenye enkulu yomhlaba ibonakala ikholelwa ukuthi inkolo iya ngokuya ingasasebenzi. Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva. Izimfundiso zeZwi zibalulekile ngoba umhlaba udinga ukuphiliswa. Lokhu kwelashwa akuyona nje into esingazifunela yona—into esingabelana ngayo, uma sinesibindi. Lapho senza lokhu, asabelani ngokuhle okuncane okujabulisayo. Akufanele sikhombe inkolo njengento “ethakazelayo” nje. Sikhuluma ngezinto zangempela kakhulu ekuphileni-mayelana nomzabalazo nosizi, kanye nenjabulo ezodlula kuzo.