1 vị vua 2:43

Studija

       

43 Vậy, cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Ðức Giê-hô-va mà thề, và mạng lịnh Ðức Giê-hô-va truyền cho ngươi?


Komentar ovog Stih  

Po Henry MacLagan

Verse 43. Therefore there is no excuse for him who through a perverted love, wilfully ceases to regard Divine Truth and to obey its precepts.