Commentarius

 

Moeten we ons de Heer voorstellen? Zo ja, hoe?

By Rev. Dan Goodenough (machina translata in Nederlands)

{{en|Walking on Water}}

Eén zichtbare God

Waarom moeten we een mentaal beeld van de Heer hebben? Waarom was het belangrijk voor voorchristelijke mensen om GEEN beelden van Jehovah te maken? Met de geboorte van de Heer leek dat te veranderen - dus waarom hebben we nu een mentaal beeld nodig waar we ons aan kunnen relateren?

Voorchristelijke mensen hadden verschillende en vaak eenvoudige ideeën over God als mens, maar veel mensen waren toen ook erg geneigd tot afgoderij. Zij aanbaden standbeelden, gouden kalveren, Dagon en tal van andere godheden. Toen Rachel het huishouden van Laban verliet, nam ze "de huisgoden" mee. (Genesis 31:30-35)

De Tien Geboden verbieden "enig gesneden beeld, of enige gelijkenis" van wat dan ook: "gij zult u voor hen niet buigen, noch hen dienen....". (Exodus 20:4-5)

Toen Mozes vroeg om Gods heerlijkheid te mogen zien, kreeg hij te horen: "Gij kunt Mijn aangezicht niet zien; want de mensen zullen Mij niet zien en leven." (Exodus 33:20). Maar YHWH zette Mozes in een rotsspleet, en beschutte hem met Zijn palm, en ging Mozes voorbij met Zijn heerlijkheid; Mozes zag Zijn rug, maar niet Zijn gezicht. (Exodus 33:21-23)

Op verschillende momenten twistte Mozes met God als met een mens, en in het Oude Testament sprak YHWH vaak in menselijke woorden, via een engel. Maar de mensen zagen God niet in wat men Gods eigen gedaante zou kunnen noemen. Een enkeling zag de engel van YHWH, die namens God sprak. Zij zagen God als een mens, NIET als een onpersoonlijke kracht. In 1 Koningen 22:13-23 zegt de profeet Micaia dat hij YHWH zag "zitten op Zijn troon, en al het hemelse volk stond erbij, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerhand." YHWH vroeg deze bijeenkomst hoe zij Achab konden overhalen "op te trekken, opdat hij bij Ramoth Gilead zou vallen." Na enige discussie mocht een geest blijkbaar een leugenachtige boodschap aan Achab overbrengen. Het is duidelijk dat Micaia en anderen YHWH als een soort menselijke God beschouwden.

Maar over het algemeen dachten de voorchristelijke Israëlieten weinig na over een zichtbare vorm van de ene God. YHWH leek ver weg, onzichtbaar, veranderlijk en enigszins willekeurig. YHWH was Schepper en Wetgever, en eiste gehoorzaamheid, met goede beloningen voor Zijn volgelingen en straf voor de hoogmoedigen en ongehoorzamen. Als een visueel beeld van God was toegestaan, wat voor beeld of afbeelding zou dat dan zijn geweest, of kunnen zijn geweest? Mogelijk zoals de korte beschrijving van de "Oude van dagen" met haar als zuivere wol, in een wit gewaad, zittend op een troon van vurige vlammen. (Daniël 7:9) Het is moeilijk je een aanvaardbaar beeld van God voor te stellen voor de voorchristenen, voordat Hij daadwerkelijk naar de aarde kwam in zijn menselijke gedaante.

Dit veranderde volledig toen Hij op aarde kwam, geboren als Zoon van God, en geleidelijk Zijn menselijke geest (en lichaam) Goddelijk maakte. Hij bracht Goddelijke liefde (vanuit Zijn ziel) in al Zijn menselijke eigenschappen - zelfs het liefhebben van Zijn vijanden. Hij onderging een Goddelijke wedergeboorte van Zijn mens, en "verheerlijkte" het terwijl Hij leefde op dit natuurlijke ruimte-tijd vlak waar wij leven. Hij werd YHWH in Zijn vlees op aarde, zichtbaar voor iedereen. Zijn leven is opgetekend in de vier Evangeliën, met talrijke leringen, genezingen en wonderen, en talrijke voorbeelden van het behandelen van anderen met authentieke liefde, terwijl Hij ook het kwaad behandelde voor wat het was. Het zien van God zelf in Jezus Christus op aarde, geeft ook een waarheidsgetrouw beeld van God dat we kunnen vertrouwen en aanbidden. Geen foto's of portretten, die zouden kunnen leiden tot afgoderij. Maar van kunstenaars tonen vele, vele foto's en beelden wat we weten uit de evangeliën - een levend beeld van God in natuurlijke vorm, die Jezus toont als Goddelijke liefde in menselijke gedaante.

We worden uitgenodigd ons Jezus voor te stellen als het gezicht van God. Jezus zei tegen Filippus: "Ben Ik al zo lang bij je en toch heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan zeggen: 'Toon ons de Vader'? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij?" (Johannes 14:9-10; en andere passages in Johannes; en zie Hemelse Verborgenheden 10579.)

De schrijver van het boek Hebreeën noemt Jezus "de helderheid van [Gods] heerlijkheid en het uitdrukkelijke beeld van zijn substantie, en alles in stand houdend door het woord van zijn kracht". (Hebreeën 1:3)

Paulus noemt de Heer "het beeld van de onzichtbare God". (Colossenzen 1:15) "Want in Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk." (Colossenzen 2:9)

"Want het is de God die het licht uit de duisternis heeft laten schijnen, die in onze harten heeft geschenen om het licht te geven van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus." (2 Korintiërs 4:6)

"Groot is het mysterie van godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees ...." (1 Timoteüs 3:16)

Deze en andere uitspraken maken duidelijk dat Jezus Christus ons God toont; dat wij God zien in Jezus Christus.

Nooit eerder was het gebeurd, dat YHWH God kon worden gezien in een echt levend mens op aarde, waardoor wij ons God werkelijk kunnen voorstellen en zien en begrijpen, in een menselijke vorm van authentieke liefde. Sommige gevaren van afgoderij blijven bestaan - bijvoorbeeld sommige beelden en religieuze praktijken en processies onder sommige christenen. Maar de leer van de Heer zelf (in het Oude en Nieuwe Testament, en zeer sterk in de Hemelse Leerregels) ontmoedigt buitensporige uiterlijke aanbidding met beelden als middelpunt. Kunstenaars hebben zoveel visuele beelden van de Heer gemaakt dat we een gevoel kunnen krijgen van Gods liefdevolle menselijkheid voor iedereen, zonder ons te concentreren op slechts één beeld.

Maar hoe zit het met de voorchristenen - bleven zij geestelijk wezen? Hun kerken waren representatieve kerken, en hun weg naar de hemel en de wedergeboorte verschilde enigszins van de weg die Jezus Christus opende. Zij hebben nooit het geestelijk licht genoten dat mogelijk werd nadat de Heer op aarde kwam; zij kenden niet de levende beelden van het evangelie van goede wil jegens iedere naaste. Maar velen kwamen zeker in de hemel en vormden geestelijke en hemelse koninkrijken. De mensen van de Oudste Kerk waren bijzonder onschuldig en goed, en dicht bij God, hoewel niet zo dicht als nu mogelijk is. En ZONDER Zijn komst hebben deze voorchristenen nu een vollere en duidelijkere verbinding met God, zoals voorspeld in Jesaja: "Het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig zijn, als het licht van zeven dagen, ten dage dat YHWH de breuk van Zijn volk opheft." (Jesaja 30:26)

Ware Christelijke Religie 109 vertelt hoe het christendom diepgaande en fundamentele geestelijke veranderingen bracht. Toch hadden de voorchristenen alle gelegenheid om naar de hemel geleid te worden, door de godsdiensten die hun ter beschikking stonden. Het licht, het leven en de gebruiken in hun hemel waren beperkter, maar zijn nu sterk toegenomen sinds de eerste en tweede komst van de Heer. Toen het menselijk leven in de eeuwen vóór de komst van de Heer door menselijke geboorte verslechterde, vermenigvuldigde het kwaad zich en vernietigde bijna het voorzienige geestelijke evenwicht en de vrije keuze op aarde (zoals blijkt uit de oude geschiedenis, bijv. het leven en de oorlogen van Caesar). Dit geestelijk verval verspreidde zich omdat het oude representatieve Woord en de kerken niet genoeg waarheid of begrip van God boden. Dus kwam de Heer naar de aarde om Zijn macht en controle over de hel te herstellen, en Zijn liefde en licht op aarde te brengen, eerst in Zijn (Jezus') eigen natuurlijke geest - en sindsdien aan de mensen op aarde, en ook in stralend licht voor alle hemelen.

Tenslotte is hier een zeer sterk, inspirerend doel voor de Nieuw Christelijke Kerk:

"zij zal één zichtbare God aanbidden, in wie de onzichtbare God is, zoals de ziel is in het lichaam....". Verbondenheid met een onzichtbare God is als de greep van het oog op het heelal, waarvan het einde buiten zijn gezichtsveld ligt; of als zicht in het midden van de oceaan. Maar samenzijn met een zichtbare God is als het zien van een man in de lucht of op zee, die zijn handen uitspreidt en iedereen in zijn armen uitnodigt." (Ware Christelijke Religie 787)

Bibliorum

 

Daniël 7:9

Study

       

9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.