സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

By Jeffrey Smith (machina translata in മലയാളം)
     
Baptism of Christ, painting in Daniel Korkor (Tigray, Ethiopia).

സ്നാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ശരി, നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നാനം ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത ഒരു ആചാരം മാത്രമാണെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്നാനം പ്രതീകാത്മകമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്നാപനം രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് മറ്റുചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവ മൂന്നും ഒരേ സമയം സത്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച ലളിതമായ കാരണത്താലാണ് നാം സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യരാക്കാനും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാനും അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു.മത്തായി28:19). ജോർദാൻ നദിയിൽ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെത്തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി (മത്തായി3:13-17), നാം അവന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നാം അവന്റെ മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടത് അർത്ഥവത്താണ്.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിൽ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമേ സ്നാനം കാണിക്കൂ; പഴയനിയമത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഉല്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ബൈബിളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും കഴുകലിന്റെയും ഒരു വലിയ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്നാനം. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കും, എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായം വരുമ്പോൾ, രണ്ട് ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു - ഒന്ന് കഴുകൽ, മറ്റൊന്ന് പരിച്ഛേദന.

സ്നാനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ആദ്യം കഴുകലിന്റെയും പരിച്ഛേദനയുടെയും മറ്റ് ആചാരങ്ങൾ നോക്കാം.

കഴുകൽ

ബൈബിളിൽ കഴുകൽ ഒരു സ്ഥിരം വിഷയമാണ്, ഇസ്രായേല്യർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരം, വസ്ത്രങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കഴുകുന്നതിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആചാരത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചില ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു; അതെ, ആളുകൾ കഴുകുന്നതിന് പ്രായോഗികവും ശുചിത്വപരവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ കഴുകൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക ആംഗ്യമായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യിരെമ്യാവിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാക്യം ഹൃദയം കഴുകുന്നതിന്റെ ഫലമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു:

ജറുസലേമേ, നീ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് കഴുകുക. നിങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തങ്ങിനിൽക്കും? (യിരേമ്യാവു4:14)

ഇവിടെ, കഴുകാനുള്ള കൽപ്പന ഉടൻ തന്നെ തിന്മയെ അകറ്റാനുള്ള കൽപ്പനയോടെ പിന്തുടരുന്നു:

നിങ്ങളെത്തന്നെ കഴുകുക, നിങ്ങളെത്തന്നെ ശുദ്ധരാക്കുക; നിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നു നീക്കേണമേ. (യെശയ്യാ1:16)

അവസാനമായി, സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഭാഗം ശുചിത്വത്തെ പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു:

ഈസോപ്പുകൊണ്ടു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ; ഞാൻ ശുദ്ധനാകും; എന്നെ കഴുകുക, ഞാൻ ഹിമത്തെക്കാൾ വെളുക്കും.

നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കത്തക്കവണ്ണം എന്നെ സന്തോഷവും സന്തോഷവും കേൾക്കുമാറാക്കേണമേ.

എന്റെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു നിന്റെ മുഖം മറെച്ചു എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെ ഒക്കെയും മായിച്ചുകളയേണമേ. (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ51:7-9)

തീർച്ചയായും, പഴയനിയമത്തിലെ ഇസ്രായേല്യർക്ക് കഴുകൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക ചടങ്ങായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രവൃത്തി പ്രതീകാത്മകമാണ് എന്ന വസ്തുത അത് അനാവശ്യമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല; നേരെ വിപരീതം. ആളുകൾ അവയെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. അവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും പ്രചോദനവും ആയി വർത്തിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശുദ്ധീകരണ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ഒരു പുതിയ ധാരണ കൊണ്ടുവന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ, പഴയ വാഷിംഗ് ആചാരങ്ങൾ ഇനി പിന്തുടരേണ്ടതില്ലെന്നും കഴുകലിന് പിന്നിലെ ആത്മീയ പ്രതീകാത്മകതയാണ് പ്രധാനമെന്നും യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു. പരീശന്മാരുമായുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഏറ്റുമുട്ടലിൽ, ശരിയായി കഴുകാത്ത ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് അവർ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. യേശുവാകട്ടെ, ഈ വാക്കുകളോടെ പ്രതികരിക്കുന്നു: “വായിൽ ചെല്ലുന്നതല്ല മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത്; എന്നാൽ വായിൽ നിന്നു വരുന്നതു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു” (മത്തായി15:11). ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശുചിത്വമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് പ്രധാനമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ശാസ്‌ത്രിമാരും പരീശന്മാരും “പാനപാത്രത്തിന്റെയും പാത്രത്തിന്റെയും പുറം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവർ കവർച്ചയും ആത്മാഭിലാഷവും നിറഞ്ഞവരാണ്” എന്ന് പറയുന്ന അതേ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പിന്നീട് ഈ പഠിപ്പിക്കലിന് ഊന്നൽ നൽകി (മത്തായി23:25). ഇവിടെയും, ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനിടയിൽ, ബാഹ്യമായ ശുചിത്വത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് യേശു നിരസിക്കുന്നു.

പരിച്ഛേദനം

മുകളിൽ കണ്ടതുപോലെ, കഴുകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു, സമാനമായ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്ന മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു: പരിച്ഛേദനം. ഇസ്രായേല്യർക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ശാരീരികവും ശാശ്വതവുമായ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു പരിച്ഛേദനം. ഉല്പത്തിയിൽ നാം വായിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ ചിഹ്നം യഹോവയുമായുള്ള അവരുടെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി വർത്തിച്ചു: "നിങ്ങളുടെ അഗ്രചർമ്മത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെടും, അത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരിക്കും" (ഉല്പത്തി17:11).

ശരീരം മുറിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഈ ആചാരമുള്ള ആളുകൾ ഇസ്രായേല്യർ മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം കാണുന്നത് പോലെ, പരിച്ഛേദന സമ്പ്രദായം ഒരു ഉയർന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു:

നിങ്ങൾ ദേശത്തു വന്ന് എല്ലാത്തരം വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചശേഷം അവയുടെ ഫലം അഗ്രചർമ്മികളായി കണക്കാക്കണം.ലേവ്യാപുസ്തകം19:23)

സ്വാഭാവികമായും, മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങൾ ശാരീരികമായി പരിച്ഛേദന ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ ആചാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീകാത്മകമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യുക, ഇനി മത്സരിക്കരുത് (ആവർത്തനപുസ്തകം10:16)

ആ ഉയർന്ന ആശയം ഇതാണ്: പരിച്ഛേദനം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആചാരമാണ്. ഹൃദയം, തീർച്ചയായും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്നേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കർത്താവിനു നിങ്ങളെത്തന്നെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ അഗ്രചർമ്മങ്ങൾ എടുത്തുകളയുക.

എന്റെ ക്രോധം തീപോലെ പുറത്തുവരാതിരിക്കട്ടെ,

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷം കാരണം (യിരേമ്യാവു4:4)

കഴുകുന്നതിനു സമാനമായി, പരിച്ഛേദന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. മോക്ഷത്തിന് ശാരീരിക പരിച്ഛേദന ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ തിന്മ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയാണ്.

പരിച്ഛേദനയാൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടി തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കർത്താവിനോടുള്ള വാഗ്ദാനമാണ്; അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക കൽപ്പനകളും "നീ ചെയ്യരുത്" എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴുകൽ, പരിച്ഛേദനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ ബൈബിളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മൂടുന്ന തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശാശ്വതമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വർത്തിക്കുന്നു. പരിച്ഛേദന തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് പൗലോസും ഗലാത്യർക്കുള്ള തന്റെ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു: “ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പരിച്ഛേദനയോ അഗ്രചർമ്മമോ ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല, സ്നേഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസമല്ലാതെ” (ഗലാത്യർ5:6).

അതിനാൽ, കഴുകലും പരിച്ഛേദനയും പ്രതീകങ്ങളാണ്, ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ആചാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ബൈബിളിൽ അവയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവുമായി നമുക്കുള്ള ഉടമ്പടിയെയും ശുദ്ധമായ ഹൃദയം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈനംദിന പരിശ്രമത്തെയും കുറിച്ച് അവ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

സ്നാനം

കഴുകലും പരിച്ഛേദനയും ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമായതുപോലെ, സ്നാനത്തിനും സമാനമായ ആത്മീയ പ്രതീകാത്മകതയുണ്ട്. കഴുകലും പരിച്ഛേദനയും ബൈബിളിൽ ഇസ്രായേല്യർക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ആചാരങ്ങളുണ്ട്, അത് ആത്മീയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു-സ്നാപനം അത്തരം ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ഓരോ ചിഹ്നവും ഒരു ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നു, അതായത്, അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഉയർന്ന സത്യമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്നാനം ഒരു ഉയർന്ന സത്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. അതിൽത്തന്നെ, സ്നാനം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം പുരട്ടുക എന്നതിലുപരി മറ്റൊന്നുമല്ല-വെള്ളം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ആചാരം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ ഒരു അപൂർണ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ, സ്നാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഉയർന്ന സത്യമെന്താണ്?

ഒന്നാമതായി, സ്നാനം ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നതിന്റെ അടയാളമായി വർത്തിക്കുന്നു. അടയാളം പരിച്ഛേദനം പോലെ ഒരു ശാരീരിക അടയാളമല്ല, മറിച്ച് അത് ആത്മാവിന്റെ അടയാളമാണ്. അതുപോലെ ക്രിസ്തുമതവും ശരീരത്തിന്റെ മതമല്ല, ആത്മീയ മതമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സ്നാനം ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവനു നൽകുമ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ്. പഴയനിയമത്തിലെ കഴുകൽ, പരിച്ഛേദന എന്നിവയേക്കാൾ സ്നാനം ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. സത്യത്തിന്റെ ജലം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്.

രണ്ടാമതായി, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും രക്ഷകനുമാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി സ്നാനം വർത്തിക്കുന്നു. അവൻ കേവലം സ്നാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും രക്ഷകനുമാകുന്നില്ല, കാരണം സ്നാനം ഒരു പ്രതീകമാണ്. നാം അവന്റെ വചനം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത്, "എന്നോട് 'കർത്താവേ, കർത്താവേ' എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്." (മത്തായി7:21). നാം അവന്റെ വചനം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

നാം ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നാം ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? സ്നാനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന സത്യം ബൈബിളിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന കഴുകൽ ആചാരങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ്: ശുദ്ധമായ ഹൃദയം. വൃത്തിയാക്കുക എന്നാൽ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക, അതിനാൽ, ശുദ്ധമായ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ തിന്മയുടെ അഴുക്കില്ലാത്ത ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ്. സ്നാനത്തിന്റെ ജലം ഈ ശുചീകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, അത് കർത്താവ് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യോഹന്നാൻ ഈ ആചാരത്തെ "മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം" എന്ന് വിളിച്ചു, അതായത് മാറ്റത്തിന്റെ സ്നാനം. നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റാനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതുതായി ജനിക്കാനും കർത്താവ് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുമതം കേവലം ലൗകിക ആചാരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മതമല്ല, അത് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മതമാണ്. ഇവരിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, സ്നാനമേറ്റിട്ടും ധൂർത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ, അതോ സ്നാനം ഏറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ? ഉത്തരം എളുപ്പമാണ്.

സ്നാനം ഇവ മൂന്നും ആണ്: അത് ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതാണ്, അത് പ്രതീകാത്മകമാണ്, അത് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്നാനത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക്, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത ഒരു ആചാരം മാത്രമാണ്. സ്നാനം പ്രതീകാത്മകമാണ്, എന്നാൽ അതിനർത്ഥം അതിന് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലെന്നോ അധികാരമില്ലെന്നോ അല്ല. ചിഹ്നങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ശക്തമാണ്. സ്നാനം ശക്തമായ ഒരു പ്രതീകമായി, അത് രക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണമാണിത്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും ഭൗതികതയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിനും കർത്താവുമായുള്ള നമ്മുടെ സഹകരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണിത്.