1 vị vua 2:43

Study

     

43 Vậy, cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Ðức Giê-hô-va mà thề, và mạng lịnh Ðức Giê-hô-va truyền cho ngươi?


Commentarius in hunc versum  

By Henry MacLagan

Verse 43. Therefore there is no excuse for him who through a perverted love, wilfully ceases to regard Divine Truth and to obey its precepts.