Zephanias 2:12

Study

       

12 Kayong mga taga Etiopia naman, kayo'y papatayin sa pamamagitan ng aking tabak.