၂ ဓမ္မရာဇဝင် 14:28

Study

     

28 အဗရှလုံသည် ရှင်ဘုရင်၏ မျက်နှာတော်ကို မမြင်ရဘဲနှစ်နှစ်ပတ်လုံး ယေရုရှလင်မြို့နေပြီးမှ၊