၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:21

Study

     

21 ဧလိရှဲသည် စမ်းရေတွင်းသို့သွား၍ ဆားကိုခတ် လျက်၊ ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား ဤရေကို ငါချိုစေ၏။ နောက်တဖန် သေစေမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်စေမည်အကြောင်းကို မပြုရဟု၊


Commentarius in hunc versum  

By Henry MacLagan

Verse 21. And then, from the Word, they receive help; and the desire for good is conjoined with truths in the natural mind, it being of the Lord, that truths are vivified from good; and when this is so, truth and good are no longer-unproductive.