၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:11

Study

       

11 ထိုသို့နှုတ်ဆက်လျက်သွားကြစဉ်တွင်၊ မီးရထား နှင့် မီးမြင်းတို့သည် ပေါ်လာ၍ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကို ခွဲခွါသဖြင့်၊ ဧလိယသည် လေတွေအားဖြင့် ကောင်းကင်သို့ တက်လေ


Commentarius in hunc versum  

By Henry MacLagan

Verse 11. And it happens in the progress of regeneration, that as truths are appropriated from the Word, it is at length clearly seen to be the doctrine of charity and of faith from charity, which distinguishes those in the internal church from those in the external; and that therefore, when the church is desolated by falsities, the internal of the Word is withdrawn and reserved in heaven; also, generally, that in his final preparation for heaven, man is divested of all false principles by enduring the extreme of spiritual temptation.