성경

 

Ezekiel 44

Thai: from KJV         

내적 의미를 연구하십시오

← 이전   다음 →

1 แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตูของสถานบริสุทธิ์ห้องนอก ซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก และประตูนั้นปิดอยู่

2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "ประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไป อย่าให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไปทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดไว้

3 เฉพาะเจ้านายเท่านั้น คือเจ้านาย ท่านจะประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในประตูนี้ได้ ท่านจะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน"

4 แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ามาตามทางของประตูเหนือมาที่ข้างหน้าพระนิเวศ และข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน

5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงตั้งใจให้ดี ทุกสิ่งที่เราจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎทั้งสิ้นของพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และราชบัญญัติทั้งสิ้นของพระนิเวศนั้น จงดูด้วยตาของเจ้า และฟังด้วยหูของเจ้า และจดจำเรื่องทางเข้าพระนิเวศและทางออกจากสถานบริสุทธิ์ให้ดี

6 แล้วจงบอกแก่วงศ์วานที่มักกบฏ คือวงศ์วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ขอให้การที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเจ้าสิ้นสุดเสียทีเถิด

7 คือการที่เจ้าพาคนต่างด้าวที่มิได้เข้าสุหนัตทางจิตใจและเนื้อหนังเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา กระทำให้สถานนั้น คือพระนิเวศของเรามัวหมอง เมื่อเจ้าถวายอาหารของเราแก่เรา คือไขมันและเลือด สิ่งเหล่านี้ได้ทำลายพันธสัญญาของเราด้วยการอันน่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเจ้า

8 และเจ้ามิได้ดูแลรักษาสิ่งบริสุทธิ์ของเรา แต่เจ้าได้ตั้งคนเฝ้าให้ดูแลรักษาอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของเรา เพื่อประโยชน์แก่ตัวเจ้าเอง

9 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่า อย่าให้คนต่างด้าว ที่มิได้เข้าสุหนัตทางจิตใจคนและเนื้อหนังคือชนต่างด้าวทั้งสิ้นที่อยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ของเรา

10 แต่คนเลวีผู้ที่ได้ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตามรูปเคารพของเขาเมื่อคนอิสราเอลหลงไปนั้น จะต้องได้รับโทษความชั่วช้าของตน

11 เขาทั้งหลายจะต้องปรนนิบัติอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของเรา ตรวจตราดูอยู่ที่ประตูพระนิเวศ และปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศ เขาจะฆ่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาให้ประชาชน และเขาจะต้องคอยเฝ้าประชาชน เพื่อจะรับใช้เขาทั้งหลาย

12 เพราะเขาทั้งหลายได้ปรนนิบัติประชาชนอยู่หน้ารูปเคารพของเขา จึงทำให้วงศ์วานอิสราเอลตกอยู่ในความชั่วช้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญาณด้วยเรื่องเขาทั้งหลายว่า เขาทั้งหลายจะต้องได้รับโทษความชั่วช้าของเขา

13 อย่าให้เขาทั้งหลายเข้ามาใกล้เรา เพื่อจะรับใช้เราในตำแหน่งปุโรหิต หรือเข้ามาใกล้สิ่งบริสุทธิ์ใดๆของเราในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น แต่เขาต้องทนรับความอับอายขายหน้า และการอันน่าสะอิดสะเอียนทั้งหลายซึ่งเขาได้กระทำนั้น

14 แต่ถึงกระนั้นเราจะกำหนดให้เขาเป็นผู้ดูแลพระนิเวศ ให้กระทำบริการทั้งสิ้นและกระทำสิ่งที่ต้องกระทำในพระนิเวศนั้นทั้งสิ้น

15 แต่ปุโรหิตคนเลวี บรรดาบุตรชายของศาโดก ผู้ยังดูแลสถานบริสุทธิ์ของเรา เมื่อคนอิสราเอลหลงไปจากเรานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ให้เขาเข้ามาใกล้เราเพื่อปรนนิบัติเรา และให้คอยรับใช้เรา ที่จะถวายไขมันและเลือด

16 เขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเราได้ และให้เขาเข้ามาใกล้โต๊ะของเราเพื่อจะปรนนิบัติเรา และให้เขารักษาคำกำชับของเรา

17 ต่อมาเมื่อเขาเข้าประตูลานชั้นในนั้น ให้เขาสวมเสื้อผ้าป่าน อย่าให้เขามีสิ่งใดที่ทำด้วยขนแกะเลยขณะเมื่อเขาทำการปรนนิบัติอยู่ที่ประตูลานชั้นใน และอยู่ข้างใน

18 ให้เขาสวมมาลาป่านไว้เหนือศีรษะ และสวมกางเกงผ้าป่านเพียงเอว อย่าให้เขาคาดตัวด้วยสิ่งใดที่ให้มีเหงื่อ

19 และเมื่อเขาออกไปยังลานนอก คือไปยังลานนอกเพื่อไปหาประชาชน ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าชุดที่ปรนนิบัติงานนั้นออกเสีย และวางไว้เสียในห้องบริสุทธิ์ แล้วจึงสวมเสื้อผ้าอื่น เกรงว่าเขาจะนำความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไปติดต่อกับประชาชนด้วยเสื้อผ้าของเขา

20 อย่าให้เขาโกนศีรษะหรือปล่อยให้มวยผมยาว ให้เขาเพียงแต่ขลิบผมบนศีรษะของเขาเท่านั้น

21 เมื่อปุโรหิตเข้าไปในลานชั้นในจะดื่มเหล้าองุ่นไม่ได้

22 อย่าให้ปุโรหิตแต่งงานกับหญิงม่ายหรือหญิงที่ถูกหย่าแล้ว แต่ให้แต่งงานกับหญิงพรหมจารีจากเชื้อสายแห่งวงศ์วานอิสราเอล หรือหญิงม่ายซึ่งเป็นหญิงม่ายของปุโรหิต

23 เขาทั้งหลายจะต้องสั่งสอนประชาชนของเราถึงความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของสามัญ และกระทำให้เขาสังเกตแยกแยะระหว่างของมลทินกับของสะอาดได้

24 ถ้ามีคดี เขาจะต้องกระทำหน้าที่ผู้พิพากษา และเขาจะต้องพิพากษาตามคำตัดสินของเรา ในบรรดางานเทศกาลตามกำหนดของเรานั้นเขาจะต้องรักษาราชบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเรา และเขาจะต้องรักษาวันสะบาโตทั้งหลายของเราให้บริสุทธิ์

25 อย่าให้เขากระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยเข้าไปใกล้ผู้ตาย เว้นแต่เป็นบิดาหรือมารดาหรือบุตรชายหรือบุตรสาว หรือพี่น้องผู้ชายหรือพี่น้องผู้หญิงที่ไม่มีสามี ก็จะกระทำตัวให้เป็นมลทินได้

26 หลังจากที่เขารับการชำระแล้ว มีกำหนดอีกเจ็ดวัน

27 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ในวันที่เขาเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ คือที่ลานชั้นในเพื่อจะปรนนิบัติอยู่ในสถานบริสุทธิ์ เขาจะต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาปเสียก่อน

28 นั่นจะเป็นมรดกของเขา เราเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิทธิ์ใดๆในอิสราเอล เราเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา

29 ให้เขารับประทานเครื่องธัญญบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป และเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และทุกสิ่งที่ถวายไว้ในอิสราเอลจะเป็นของเขาทั้งหลาย

30 และผลไม้ดีที่สุดของผลไม้รุ่นแรกทุกชนิดและของถวายทุกชนิดจากเครื่องถวายบูชาทั้งสิ้นของเจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหิตทั้งหลาย เจ้าจงมอบแป้งเปียกผลแรกของเจ้าให้แก่ปุโรหิต เพื่อว่าพระพรจะมีอยู่เหนือครัวเรือนของเจ้า

31 ปุโรหิตจะต้องไม่รับประทานสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์ที่ตายเองหรือถูกฉีกกัดตาย"

← 이전   다음 →

   내적 의미를 연구하십시오
스웨덴보그의 작품에서

주요 설명:

Apocalypse Revealed 861, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 52

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 167


이 장에 대한 기타 참조:

Arcana Coelestia 1250, 2049, 2362, 2851, 3301, 3706, 3708, ...

Apocalypse Revealed 36, 191, 671, 904

The Lord 28, 39

Faith 54

Heaven and Hell 197

True Christian Religion 93


스웨덴보그의 미출간 작품들 참조:

Apocalypse Explained 66, 186, 208, 220, 422, 444, 630, ...

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 53

기타 새 기독교 주석

  이야기와 의미들:


비슷한 성경 구절들

Exodus 12:48, 23:19

Leviticus 2:3, 10, 3:3, 16, 4:3, 6:3, 4, 10:9, 16:4, 17:6, 21:1, 5, 7, 13, 14, 22:8, 10, 13, 23:2, 27:21, 28

Numbers 15:20, 16:5, 9, 18:3, 4, 5, 19:11, 14, 16

Deuteronomy 12:7, 17:9, 18:2, 23:4

Joshua 13:14

1 Samuel 2:35

2 Samuel 8:17

2 Kings 16:18

1 Chronicles 23:28, 32, 26:1

2 Chronicles 30:17, 31:10

Psalms 24:3

Proverbs 11:31

Isaiah 58:13

Jeremiah 3:25, 9:25, 23:11

Ezekiel 2:5, 3:23, 10:4, 14:3, 22:26, 40:4, 46, 41:22, 42:14, 43:1, 4, 11, 45:9, 46:1, 2, 8, 9, 12, 20, 24, 48:11

Hosea 4:9

Zechariah 3:7, 14:21

Malachi 2:4, 8, 3:10

Acts of the Apostles 21:28

1 Peter 4:3

Revelation 15:8

단어/구 설명

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปิด
There are only a couple of references in the Writings to "close" used as a verb, and both stem from Amos 9:11, which talks about...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เปิด
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ประทับ
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ดู
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

บอก
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

เข้าสุหนัต
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

เนื้อ
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

เลือด
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

ท่ามกลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

ความชั่วช้า
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ปรนนิบัติ
People in the Word who operate the details of charity are called 'ministers.'

ฆ่า
'Slaughter' signifies perdition and damnation. 'Slaughter' and 'a storm of slaughter,' signifies evils which destroy the goods of the church. 'The day of great slaughter'...

พระเจ้า
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

ตรัสว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ใกล้
'Nigh' denotes truth in affinity with good.

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ผู้ดูแล
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

บริการ
'Service' denotes everything beneath, which is subordinate and obeys, and so, truth being derived from good, and ministering to good.

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

โต๊ะ
Food and drink in the Bible represent the desire to be loving and the understanding of how to be loving, gifts that flow from the...

เสื้อผ้า
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

เอว
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

คาด
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

ศักดิ์สิทธิ์
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

ยาว
'Long' and thence to prolong, refer to good.

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

หญิง
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

พรหมจารี
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

สะอาด
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

คำตัดสิน
'Ordinances' in the prophets, signify changes relative to spiritual and celestial things, both in general and particular, which are also compared to the changes of...

ตัดสิน
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

วันสะบาโต
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

ตาย
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

มารดา
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

พี่น้อง
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

ผู้ชาย
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

สามี
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

หลังจาก
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

เจ็ด
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

มรดก
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ครัวเรือน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

นก
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

ฉีก
'Torn,' as in Genesis 31:38, signifies death caused by another, so evil without blame. 'Torn' relates to good, which falsity is injected into, which means...

성경

 

Leviticus 10:9

Thai: from KJV         

내적 의미를 연구하십시오

← 이전    전체 장    다음 →

9 "เมื่อตัวเจ้าหรือบุตรชายของเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม อย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย ทั้งนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรอยู่ตลอดชั่วอายุของเจ้า

   내적 의미를 연구하십시오
스웨덴보그의 작품에서

설명 또는 참고 문헌:

Arcana Coelestia 1072


스웨덴보그의 미출간 작품들 참조:

Apocalypse Explained 376

기타 새 기독교 주석

  이야기와 의미들:


  성경 연구 동영상:비슷한 성경 구절들

Exodus 27:21

Leviticus 3:17

Numbers 6:3

Isaiah 28:7

Ezekiel 44:21

단어/구 설명

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

ตาย
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

교사와 부모 참고자료

General Church of the New Jerusalem이 자료 제공. 더 많은 정보보기 this link.


 Nadab and Abihu
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nadab and Abihu
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nadab and Abihu
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers Like Incense
In a spiritual sense, each of us has a tabernacle within us and a holy place in which to burn incense to the Lord.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Tabernacle of the Lord
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

스웨덴보그 저서에서

 

Arcana Coelestia #3858

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

해당 구절 연구하기

세션 넘어가기 / 10837  

← 이전   다음 →

3858. Since the subject in the verses that follow now is the twelve sons of Jacob, and since the twelve tribes of Israel were named after them as their fathers, let an introductory statement be made here about what the tribes mean and why there were twelve. Nobody as yet has known the arcanum lying within these considerations, for people have believed that the historical descriptions of the Word are purely history and hold nothing more of the Divine within them than their ability to be made to apply to matters of a holy nature when these are under discussion. Consequently they have also believed that the twelve tribes meant nothing else than the divisions of the Israelitish people into so many separate nations or general families, when in fact Divine realities are implied in those tribes. That is to say, those tribes mean so many universal divisions of faith and love and so mean things that constitute the Lord's kingdom in heaven and on earth, each tribe in particular meaning some universal division. But what exactly each tribe means will be evident from the verses that follow directly after this, where the subject is the sons of Jacob after whom the twelve tribes were named. In general the twelve tribes meant everything constituting the doctrine of truth and good, that is, of faith and love; for these - that is to say, truth and good, or faith and love - constitute the Lord's kingdom, since what are essentially matters of truth or faith constitute the whole of thought there, and what are essentially matters of good or love constitute the whole of affection. And because the Jewish Church was established so as to represent the Lord's kingdom the divisions of that people into twelve tribes therefore meant those things of His kingdom. This is an arcanum which has not previously been disclosed.

[2] Twelve means all things in general, as shown already in 577, 2089, 2129, 2130 (end), 3272, while 'tribes' means matters of truth and good, or of faith and love, so that 'the twelve tribes' means all of these. Let this meaning of 'the twelve tribes' be substantiated here from the Word before each one is dealt with individually. In John,

The holy city New Jerusalem, having twelve gates, and above the gates twelve angels, and names written which are those of the twelve tribes of the sons of Israel. The wall of the city had twelve foundations, and on them the names of the twelve apostles of the Lamb. He measured the city with the measuring rod, twelve thousand stadia. And he measured its wall, a hundred and forty-four cubits, which is the measure of a man, that is, of an angel. The twelve gates were twelve pearls. Revelation 21:12, 14, 16-17, 21.

'The holy city', or the New Jerusalem, means the Lord's new Church, as is evident from each detail of this description. Previous chapters refer to what the condition of the Church was going to be like before its end; this chapter refers to a new Church. That being so, 'the gates', 'the wall', 'the foundations' mean nothing else than things constituting the Church, which are those of charity and faith since these constitute the Church.

(참조: Arcana Coelestia 2129-2130)


[3] From this it may be clear to anyone that 'twelve' used so many times in that description, also 'tribes', and 'apostles' too, are not used to mean twelve, or tribes, or apostles, but that 'twelve' is used to mean all things in their entirety; see what has been shown in 577, 2089, 2129, 2130 (end), 3272. The same is true of the number 'a hundred and forty-four', for this is twelve twelves. And since 'twelve' means all things it is evident that 'the twelve tribes' means all things constituting the Church, which, as stated above, are truth and good, or faith and love. The same is also true of 'the twelve apostles' who as well represented all things constituting the Church, that is, all things of faith and love, see 2129, 3354, 3488, 3857. That number is therefore called 'the measure of a man, that is, of an angel', by which is meant a state of truth and good. For 'measure' means state, see 3104, and 'man' means that which constitutes the Church, as is evident from things said about the meaning of 'man' in 478, 479, 565, 768, 1871, 1894, and also from the fact that the Lord's kingdom is called the Grand Man, which it is called by virtue of good and truth which come from the Lord, dealt with at the ends of chapters in 3624-3649, 3741-3750. And 'angel' has the same meaning, 1705, 1754, 1925, 2821, 3039.

(참조: Arcana Coelestia 478-479, Arcana Coelestia 2129-2130, Arcana Coelestia 3624-3648)


[4] As in John, so also in the Prophets, in the Old Testament Word, is the new Jerusalem referred to, where in a similar way the Lord's new Church is meant, as in Isaiah 65:18-19, and following verses; in Zechariah 14; and in particular in Ezekiel, Chapters 40-48, where the new Jerusalem, the new Temple, and a new earth describe in the internal sense the Lord's kingdom in heaven, and the Lord's kingdom on earth, which is the Church. The contents of those chapters, plainer than anywhere else, show what 'earth', 'Jerusalem', 'Temple', and everything in them meant, and also what 'the twelve tribes' means. For the subject of those chapters is the division of the land and the inheritance of it according to tribes, as well as the city and its walls, foundation, and gates, and everything that was to go with the Temple there. From those chapters let simply matters relating to the tribes be quoted here,

The Lord Jehovih said, This is the boundary of your inheritance of the land, according to the twelve tribes of Israel. You shall divide this land according to the tribes of Israel. But you shall divide it by lot as an inheritance, and for sojourners sojourning in your midst. They shall cast lots with you for an inheritance in the midst of the tribes of Israel. Ezekiel 47:13, 21-23.

As regards the land, it will be for the prince as a possession in Israel. And the princes will no longer oppress My people, and the land they will give to the house of Israel according to their tribes. Ezekiel 45:8.

Concerning inheritances and how they were assigned to individual tribes which are also referred to there by name, see Ezekiel 48:1 and following verses; and concerning the gates of the city which are named after the tribes of Israel, verses 31-34 of the same chapter.

(참조: Ezekiel 41:1, 42:1, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1, 47:1, Ezekiel 48:31-34)


[5] Quite plainly, when the tribes are spoken of here it is not the tribes who are meant, for by that time ten tribes had long since been scattered throughout the whole world, and had not subsequently returned. Nor can they possibly return, for they have become gentiles. And yet reference is made to each individual tribe, and to how it was to inherit the land and what its boundary was to be. What the boundary for the tribe of Dan was to be is stated in verse 2; what the boundary for the tribe of Asher was to be in verse 3; what those of Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, and Judah were to be, and concerning the inheritance of the Levites; and what the boundaries of Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, and Gad were to be in verses 4-29. In addition to all this that chapter declares that the city was to have twelve gates named after the tribes of Israel - three gates facing north, those of Reuben, Judah, and Levi; three gates facing east, those of Joseph, Benjamin, and Dan; three gates facing south, those of Simeon, Issachar and Zebulun; and three gates facing west, those of Gad, Asher, and Naphtali, in verses 31-34.

(참조: Ezekiel 48:2, 48:3, 48:4-29, Ezekiel 48:31-34)


[6] From all this it is evident that 'the twelve tribes' means all things that belong to the Lord's kingdom, and so all that are matters of faith and love, for these constitute the Lord's kingdom, as stated above. Because the twelve tribes meant all things of the Lord's kingdom they also represented that kingdom by their encampments and by their travellings. In Moses it is said that they were to encamp according to the tribes around the Tent of Meeting - to the east, Judah, Issachar, and Zebulun; to the south, Reuben, Simeon, and Gad; to the west, Ephraim Manasseh, and Benjamin; and to the north, Dan, Asher, and Naphtali, and as they were encamped so they travelled, Numbers 2:1-end. In all this they represented the Lord's kingdom, as is quite evident from Balaam's prophecy,

When Balaam lifted up his eyes and saw Israel dwelling according to tribes, the Spirit of God came upon him and he delivered his utterance, and said, How good your tabernacles are, O Jacob; your dwelling-places, O Israel! They are like valleys that are planted, like gardens beside a river, like aloes Jehovah has planted, like cedars beside the waters. Numbers 24:2-3, 5-6.

The fact that Balaam received from Jehovah these words spoken by him is explicitly stated in Numbers 22:8, 18-19, 35, 38; 23:5, 12, 16, 26; 24:2, 13.

(참조: Numbers 2, Numbers 24:2-6)


[7] From this also it is evident what the inheritances of the land of Canaan according to tribes represented, in connection with which it is said in Moses that he was to take a census of the congregation of the children of Israel, according to their fathers' houses; a census of those twenty or more years old, everyone going into the army of Israel. The land was to be distributed by lot; according to the names of their fathers' tribes they were to receive an inheritance, Numbers 26:2, 7-56; 33:54; 34:19-29. And Joshua's actual division of the land by lot according to tribes is described in Chapters 13, 15, 19 of the Book of Joshua. From these particular details it is evident that the Lord's kingdom was represented, as has been stated; for the land of Canaan meant that kingdom, see 1585, 1607, 3038, 3481, 3705.

(참조: Joshua 16:1, 17:1, 18:1)


[8] The reason why they are called 'armies' and why it is said that 'they encamped according to their armies and travelled according to their armies', Numbers 2:4, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21-23, 26, 28, 30, is that 'an army' had the same meaning [as 'a tribe'], namely truths and goods, see 3448. And the Lord is called Jehovah Zebaoth or 'Jehovah of Armies (or Hosts)' 3448. They were for these reasons called 'the armies of Jehovah' when they departed from Egypt, as in Moses,

It happened at the end of the four hundred and thirty years, on that same day it happened that all the armies of Jehovah were to come out of the land of Egypt. Exodus 12:41.

Anyone may recognize that such people in Egypt, and after that in the wilderness, were not called 'the armies of Jehovah' except in a representative sense, for no good or truth was present in them, the worst of all nations.

(참조: Numbers 2:4-30)


[9] From this it is also quite evident what was meant by the names of the twelve tribes on Aaron's breastplate, which was called the Urim and Thummim. Concerning the breastplate the following is said in Moses,

There shall be four rows in it and twelve stones. These stones shall be according to the names of the sons of Israel, twelve according to their names. The engravings of a signet, for each one over its name, there shall be for the twelve tribes. Exodus 28:17, 21; 39:14.

For 'Aaron' represented the Lord's Divine priesthood, and therefore all the vestments worn by him as high priest meant Divine celestial and spiritual things. But the exact meaning of those vestments will in the Lord's Divine mercy be clear where they are the subject. Since the breastplate itself was most holy, the names of it were representations of all the essential characteristics of love and faith in the Lord. These are the Urim and Thummim. The reason why the names were engraved on the precious stones was that 'stones' in general meant truths, 1298, 3720, and 'precious stones' truths shining through from good, 114. And because the name of each individual tribe meant some essential characteristic, a specific stone was also allocated for each tribe, Exodus 28:17-20; 39:10-13, which expressed by means of its colour and transparence the characteristic meant by that tribe. This was how Jehovah or the Lord gave answers by means of the Urim and Thummim.

(참조: Exodus 28:17-21, 39:8, 39:10-14)


[10] The two shoham stones which were on the two shoulder-pieces of the ephod had a similar representation but in a lesser degree than the twelve stones on the breastplate. For 'the shoulders' meant all power, and so the Lord's omnipotence, 1085, whereas 'the breast' or heart and lungs meant Divine celestial and spiritual love - 'the heart' Divine celestial love, 'the lungs' Divine spiritual love, see 3635 and the end of the present chapter where the Grand Man and its correspondence with the province of the heart and the province of the lungs is the subject. The two stones on the shoulder-pieces of the ephod are referred to in Moses as follows,

You shall take two shoham stones and engrave on them the names of the sons of Israel, six of the names on one stone and the remaining six names on the other stone, according to their births. You shall put two stones on the shoulder-pieces of the ephod, stones of remembrance for the sons of Israel. Exodus 28:9-12; 39:6-7.

(참조: Exodus 28:9-10, 28:12)


[11] Because 'the tribes' meant what are essentially matters of truth and good, or faith and love, and each tribe meant some universal aspect of these, and since the tribe of Levi meant love, as will be evident from the explanation at verse 34 below, one can therefore recognize what was meant by their placing rods, one for each tribe, in the Tent of Meeting and by Levi's rod alone blossoming with almonds. All this is described in Moses as follows,

He was told to take twelve rods, one rod for each head of their fathers' houses, and these were to be left in the Tent of Meeting, the name of Aaron being written on the rod of Levi. Aaron's rod was placed in the middle of them. And the next day, behold, Aaron's rod for the tribe of Levi had blossomed; it had produced buds, 1 so that it flowered and produced almonds. Numbers 17:2-8.

These occurrences meant that love was the essential, also the first and foremost, thing of all in the Lord's kingdom and that love is the source of all fruitfulness. And the reason why Aaron's name was on the rod was that Aaron represented the Lord as regards His Divine priesthood. For by the Lord's priesthood is meant Divine Good, which essentially is His love and mercy, and by the Lord's kingship is meant Divine Truth which stems from Divine Good, see 1728, 2015 (end), 3670.

[12] From what has been introduced so far one may now see what 'tribes' and 'the twelve tribes' mean in the following places: In John,

I heard the number of the sealed, a hundred and forty-four thousand sealed out of every tribe of Israel - twelve thousand sealed out of the tribe of Judah, twelve thousand sealed out of the tribe of Reuben, twelve thousand sealed out of the tribe of Gad, twelve thousand sealed out of the tribe of Asher, twelve thousand sealed out of the tribe of Naphtali, twelve thousand sealed out of the tribe of Manasseh, twelve thousand sealed out of the tribe of Simeon, twelve thousand sealed out of the tribe of Levi, twelve thousand sealed out of the tribe of Issachar, twelve thousand sealed out of the tribe of Zebulun, twelve thousand sealed out of the tribe of Joseph, twelve thousand sealed out of the tribe of Benjamin. Revelation 7:4-8.

In Moses,

Remember the days of old, understand the years of generation after generation.

When the Most High gave to the nations an inheritance, when He separated the sons of man, He fixed the boundaries of the peoples according to the number of the sons of Israel. Deuteronomy 32:7-8.

In David,

Jerusalem, built as a city which is closely compacted together, to which the tribes go up, the tribes of Jah, a testimony to Israel, to confess the name of Jehovah. Psalms 122:3-4.

[13] In Joshua, who was told,

The Ark of the Covenant of the Lord of all the earth is going to pass over before you into the Jordan. Take twelve men from the tribes of Israel, one man from each tribe. And it will happen when the soles of the feet of the priests bearing the Ark of Jehovah, the Lord of all the earth, rest in the waters of the Jordan, that the waters of the Jordan will be cut off. They will stand in one heap. Joshua 3:11-17.

And further,

Take out of the midst of the Jordan, from the places where the priests' feet stood, twelve stones which you are to prepare and carry with you. And let each man take a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of Israel, that it may be a sign that the waters of the Jordan were cut off. Moreover Joshua set up twelve stones in the middle of the Jordan, beneath the places where the feet of the priests bearing the Ark of the Covenant had stood. Joshua 4:1-9.

Also in the description about Elijah,

Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word had come, Israel shall be your name; and he built an altar to the name of Jehovah. 1 Kings 18:31-32.

(참조: Joshua 3:11-13, 4:3-9)


[14] That 'the tribes' means the goods of love and the truths of faith is also clear from the Lord's words in Matthew,

Then the sign of the Son of Man will appear, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and glory. Matthew 24:30.

Here 'all the tribes of the earth will mourn' means that the acknowledgement of truth and the life of good will not exist any longer, for the subject in that chapter is the close of the age. Similarly in John,

Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, and those who pierced Him; and all the tribes of the earth will wail over Him. Revelation 1:7.

What 'coming in the clouds of heaven' means, see Preface to Genesis 18. See in addition what I have been shown from experience about the number 'twelve', in 2129, 2130.

(참조: Arcana Coelestia 2129-2130, Arcana Coelestia 2135)


[15] The reason why all things of faith and love are called 'tribes' is that the same expression in the original language also means a sceptre and a rod. For 'a sceptre' and also 'a rod' mean power, as will in the Lord's Divine mercy be shown elsewhere. For this reason the noun 'tribe' entails the idea that forms of good and truth possess within them all power from the Lord. And angels too are therefore referred to as 'powers' and also 'principalities', for 'princes' means the first and foremost aspects of charity and faith, such as the twelve princes descended from Ishmael, Genesis 25:16, see 2089, as well as the princes who were leaders of the tribes, Numbers 7; 13:4-16.

(참조: Numbers 7:1)


[16] From what has been said up to now about the twelve tribes one can recognize why the Lord's disciples, who later on were called apostles, were twelve in number, and that like the tribes they represented the Lord's Church as regards goods and truths, 2129, 3354, 3488, 3857. 'Peter' represented faith, 'James' charity, and 'John' the works that flow from charity, see the Prefaces to Genesis 18, 22, and also 3750. This is also quite evident from the things which the Lord said about them and to them.

-----
Footnotes:

1. literally, flower

-----

(참조: Genesis 29:31)

세션 넘어가기 / 10837  

← 이전   다음 →

   해당 구절 연구하기
스웨덴보그의 작품에서

Inbound References:

Arcana Coelestia 3862, 3913, 4060, 4236, 4427, 4495, 4503, 4535, 4592, 4603, 4688, 4918, 5044, 5313, 5403, 5440, 5514, 6000, 6075, 6335, 6397, 6419, 6446, 6451, 6640, 7231, 7418, 7830, 7833, 7973, 8368, 8753, 8902, 9212, 9229, 9338, 9389, 9404, ...

The Last Judgment 39

The White Horse 1

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 1, 121, 122, 248


스웨덴보그의 미출간 작품들 참조:

Apocalypse Explained 8, 39, 100, 102, 122, 163, 194, 206, 208, 229, 253, 270, 330, 411, 431, 433

기타 New Christian 주석
교사와 부모 참고자료

General Church of the New Jerusalem이 자료 제공. 더 많은 정보보기 this link.


 Quotes: The Holy City
Teaching Support | Ages over 15


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


번역: