യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും


다음의 번역 텍스트입니다: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions by Jared Buss

기계 번역 മലയാളം

서술:

മതം നമ്മെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകം പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാരമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പിന്നോട്ടാണ്.

날짜: 2023

크레딧: New Christian Bible Study machine translation team.

저작권: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

라이센스: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 이용약관 참조

서두: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


추천 인용:

യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അപ്രസക്തമായ മനോഹരമായ ധാരണകളും. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


뒤로