Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


다음의 번역 텍스트입니다: Glorifying and Praising God by New Christian Bible Study Staff

기계 번역 isiZulu

서술:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

날짜: 2023

크레딧: New Christian Bible Study machine translation team.

저작권: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

라이센스: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 이용약관 참조

서두: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


추천 인용:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


뒤로