თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


다음의 번역 텍스트입니다: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. by New Christian Bible Study Staff

다음과 같이 번역됨 ქართული ენა by The NCBSP AI team


서술:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

제작 및 번역: The NCBSP AI team

날짜: 2021

크레딧: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

저작권: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

라이센스: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 이용약관 참조


추천 인용:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back