Cuộc di cư 31:5

Study

            

5 đặng khác và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ.