Cuộc di cư 31:1

Study

             |

1 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: