เอเสเคียล 27:15

내적 의미를 연구하십시오

Thai: from KJV         

← เอเสเคียล 27:14    전체 장    เอเสเคียล 27:16 →

15 ชาวเดดานทำการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็นตลาดประจำของเจ้า เขานำงาช้างและไม้มะเกลือมาเป็นค่าของสินค้า

   내적 의미를 연구하십시오
스웨덴보그의 작품에서

주요 설명:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


이 구절에 대한 기타 참조:

Arcana Coelestia 1172, 2967, 4453, 10227

Apocalypse Revealed 606, 774

Heaven and Hell 365


스웨덴보그의 미출간 작품들 참조:

Apocalypse Explained 50, 840, 1146

비슷한 성경 구절들

แหล่งกำเนิด 10:7, 25:3

1 กษัตริย์ 10:22

2 พงศาวดาร 9:21

เอเสเคียล 25:13, 38:13

단어/구 설명

เดดาน
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

ค้า
'Merchants' signify people who have knowledges of good and truth. Merchants,' as in Nahum 3:16, signify people who falsify the Word, and communicate, and sell.

เกาะ
Islands' signify the natural mind, or the natural human, regarding truths and falsities. People who are steeped in the internal sense of the Word, such...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

เขา
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

งาช้าง
'Ivory' signifies natural truth.

ไม้มะเกลือ
Ebony, as in 1 Kings 10:18, signifies divine truths in ultimates.

สินค้า
'Merchandise' signifies the knowledges of good.


번역: