เฉลยธรรมบัญญัติ 21:1

Study

              

1 "ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ์นั้น ถ้าพบศพคนที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่กลางแจ้ง ไม่ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตาย


이 구절에 대한 주석  

By Alexander Payne

Verse 1. If the Divine Spirit or Influx of good and truth from heaven be found profaned, perverted, or extinguished in the soul in the new states which the Divine Love and Wisdom have given you as your own in regeneration, being destroyed in the external man, and it be not known what caused it to perish;    내적 의미를 연구하십시오

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


번역: