ဒံယေလ 11:42

내적 의미를 연구하십시오

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ 11:41    전체 장    ဒံယေလ 11:43 →

42 ထိုမင်းသည် အပြည်ပြည်တို့ကို အောင်မြင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်လည်း မလွတ်ရ။

   내적 의미를 연구하십시오
스웨덴보그의 작품에서

주요 설명:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


이 구절에 대한 기타 참조:

Arcana Coelestia 3708, 9642

Apocalypse Revealed 720


스웨덴보그의 미출간 작품들 참조:

Apocalypse Explained 31, 654

단어/구 설명

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...


번역: