၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:25

공부

       

25 ထိုမြို့မှ ကရမေလတောင်သို့၎င်း၊ ထိုတောင်မှ ရှမာရိမြို့သို့၎င်း အစဉ်အတိုင်းသွား၏။


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 25. And thus he is delivered, and proceeds from a state of faith to a state of charity, the spiritual church being thence again established.