၄ ဓမ္မရာဇဝင် 1:18

공부

     

18 အာဇခိပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့သည်၊ ဣသရေလ ရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 18. But all the states of the corrupted and vastated spiritual man are surely inscribed on his interior memory.