Genesis 15

Study

           

1 Když pak ty věci pominuly, stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vidění, řkoucí: Neboj se, Abrame; já budu pavéza tvá, a odplata tvá velmi veliká.

2 Jemužto řekl Abram: Panovníče Hospodine, což mi dáš, poněvadž já scházím bez dětí, a ten, jemuž zanechám domu svého, bude Damašský Eliezer?

3 Řekl ještě Abram: Aj, mně jsi nedal semene; a aj, schovanec můj bude mým dědicem.

4 A aj, slovo Hospodinovo k němu, řkuci: Nebudeť ten dědicem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten dědicem tvým bude.

5 I vyvedl jej ven a řekl: Vzhlédniž nyní k nebi, a sečti hvězdy, budeš-li je však moci sčísti? řekl mu ještě: Tak bude símě tvé.

6 I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost.

7 (Nebo byl řekl jemu: Já jsem Hospodin, kterýž jsem tě vyvedl z Ur Kaldejských, aťbych dal zemi tuto k dědičnému vládařství.

8 I řekl: Panovníče Hospodine, po čem poznám, že ji dědičně obdržím?

9 I odpověděl jemu: Vezmi mně jalovici tříletou, a kozu tříletou, a skopce tříletého, hrdličku také a holoubátko.

10 Kterýžto vzav ty všecky věci, zroztínal je na poly, a rozložil na dvě straně, jednu polovici proti druhé; ptáků pak nezroztínal.

11 Ptáci pak sedali na ta mrtvá těla, a Abram je sháněl.

12 I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká obklíčila jej).

13 Řekl tedy Bůh Abramovi: To zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let.

14 Však národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu; a potom vyjdou s velikým zbožím.

15 Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; a pohřben budeš v starosti dobré.

16 A čtvrté pokolení sem se navrátí; nebť ještě není doplněna nepravost Amorejských.

17 I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukázala se pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi.

18 V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten:

19 Cinejské, Cenezejské, Cethmonské,

20 A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské,

21 Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské.

  

Exploring the Meaning of Genesis 15      

By Rev. Gyu Dae Yang

창세기 14에서는 주님 안에서 일어나는 내적인 싸움들과 갈등들을 전쟁을 하는 것으로 나타냈고, 창세기 15에서는 이후에 나타나는 양상들을 살펴보도록 하겠습니다. 주님의 마음속에서 일어나는 시련은 우리가 가지고 있는 인간들의 마음속에서 일어나는 시련과 그 정도의 차이는 엄청나게 있다는 사실을 꼭 알아야 합니다. 그러나 주님은 완전하고 신성한 상태에서 육신의 상태로 내려오신 분입니다. 그렇기 때문에 주님에게 있어서는 온 인류를 구원으로 이끄시기 위한 시련이었습니다. 어떻게 하면 죄 가운데에 있는 사람들을 천국으로 이끌 수 있을까? 하는 문제를 가지고, 고민하고 갈등을 겪는 것이 주님의 시련이었습니다. 이것은 인간들이 감히 상상조차 할 수 없는 높고 깊은 차원의 시련의 과정임을 알 수 있습니다. 그래서 주님의 시련은 전 인류와 교회에 대한 사랑과 이에 반대되는 악과 거짓과의 싸움 속에서 일어나는 시련의 상태였다는 것을 알아야 합니다.

    내적 의미를 연구하십시오

번역: