სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Summaria Expositio # 1

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

        
/ 120  
  

1. SUMMARIA EXPOSITIO DOCTRINAE NOVAE ECCLESIAE, QUAE PER NOVAM HIEROSOLYMAM IN APOCALYPSI INTELLIGITUR.

Postquam aliqua Opera et Opuscula de NOVA HIEROSOLYMA, per quam intelligitur NOVA Ecclesia a Domino instauranda, intra aliquot annos a me promulgata sunt, et postquam Apocalypsis revelata est, in animum induxi Doctrinam illius Ecclesiae in sua plenitudine, ita integram, in lucem edere: sed quia hoc aliquot annorum opus est, consultum duxi aliquam Sciagraphiam ejus emittere, propter causam, ut communis idea de illa Ecclesia et ejus Doctrina primum concipiatur; quoniam dum communia praecedunt, postea omnia et singula in sua latitudine exstantia in luce apparent, haec enim in communia intrant, sicut homogenea in sua receptacula. Attamen Breviarium hoc non subjicitur judiciis ventilandum, sed modo communicatur ad notitiam, quia hujus Contenta in ipso Opere plene demonstrabuntur. Sed praemittenda sunt Doctrinalia hodierna de Justificatione, propter sequentia de Discordantiis dogmatum Ecclesiae hodiernae et Ecclesiae novae.

(რეკომენდაციები: Apocalypsis 21:2, 21:5)

  
/ 120  
  
   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
Table of Contents
SUMMARIA EXPOSITIO DOCTRINAE NOVAE ECCLESIAE, QUAE PER NOVAM HIEROSOLYMAM IN APOCALYPSI INTELLIGITUR. 1 DOCTRINALIA ROMANO-CATHOLICORUM DE JUSTIFICATIONE, EX SYNODO TRIDENTINA. 2-8 DOCTRINALIA PROTESTANTIUM DE JUSTIFICATIONE, EX FORMULA CONCORDIAE. 9-15 SCIAGRAPHIA DOCTRINALIUM NOVAE ECCLESIAE. 16 I. Quod Ecclesiae per Reformationem separatae ab Ecclesia Romano Catholica, dissideant in variis; sed quod omnes in Articulis, de Trinitate personarum in Divinitate, de Origine peccati ex Adamo, de Imputatione Meriti Christi, et de Justificatione per solam fidem, conveniant 17-18 II. Quod Romano--Catholici ante Reformationem prorsus similia quae Reformati post illam, de quatuor supranominatis Articulis tradiderint, videlicet similia de Trinitate personarum in Divinitate, similia de Peccato originali, similia de Imputatione meriti Christi, et similia de Justificatione per 19-20 III. Quod Reformatores antesignani, Lutherus, Melanchthon et Calvinus, omnia Dogmata de Trinitate Personarum in Divinitate, de Peccato Originali, de Imputatione meriti Christi, et de Justificatione per fidem, qualia tunc erant et fuerant apud Romano--Catholicos, retinuerint, sed quod Charitatem 21-23 IV. Quod tamen Reformatores Antesignani, fidei suae adjunxerint bona opera, et quoque conjunxerint illa, sed in homine ut in subjecto passivo, Romano--Catholici autem in homine ut in subjecto activo: et quod tamen inter hos et illos quoad fidem, opera et merita, actualiter sit conformitas. 24-29 V. Quod universa Theologia in Christiano Orbe hodie fundata sit super idea Trium Deorum, oriunda ex, doctrina Trinitatis Personarum. 30-38 VI. Quod Dogmata illius Theologiae appareant esse erronea, postquam idea Trinitatis Personarum et inde Trium Deorum rejecta est, ac idea Unius Dei: in quo est Divina Trinitas loco ejus recepta. 39-40 VII. Quod tunc Fides vere salvifica, quae est in unum Deum, unita bonis operibus, agnoscatur et recipiatur. 41-42 VIII. Et quod haec fides sit in Deum Salvatorem Jesum Christum, ac in simplici sua forma talis. 43-44 IX. Quod hodierna Fides ab Ecclesia separaverit Religionem, quae consistit in agnitione unius Dei, et in cultu Ipsius ex fide charitatis. 45-46 X. Quod Fides hodiernae Ecclesiae non possit cum Charitate conjungi, ac producere aliquos fructus, qui sunt bona opera. 47-50 XI. Quod ex Fide hodiernae Ecclesiae redundet Cultus oris et non vitae, cum tamen cultus oris acceptus est Domino secundum cultum vitae. 51-52 XII. Quod doctrina hodiernae Ecclesiae confasciata sit per plura Paradoxa, quae fide amplectenda sunt; et quod ideo ejus dogmata solum intrent memoriam, et non in aliquem intellectum supra illam, sed modo in confirmationes infra illam. 53-57 XIII. Quod Dogmata hodiernae Ecclesiae non possint nisi cum magna difficultate disci. et quin elabantur retineri, et non nisi cum multa parcimonia et cautela, ne nuditas illorum appareat, praedicari et doceri, propter causam, quia vera Ratio illa non percipit et recipit. 58-59 XIV. Quod Doctrina fidei hodiernae Ecclesiae addicet Deo Proprietates humanas, ut quod homines aspexerit ex ira, quod velit reconciliari, quod reconcilietur per amorem in Filium, et per intercessionem; et quod velit propitiari per miseriam visam in Filio, et sic reduci in Misericordiam; et quod 60-63 XV. Quod ex Fide hodiernae Ecclesiae enati sint et adhuc enasci possint Foetus enormes; sicut Momentanea Salvatio ex immediata Misericordia; Praedestinatio; nulla attentio Dei ad actus hominis, sed ad solam fidem; quod non detur Vinculum charitatis et fidei; quod homo in conversione sit sicut 64-69 XVI. Quod Status ultimus Ecclesiae hodiernae, quando finis ejus, per Consummationem saeculi, et tunc Adventum Domini, apud Matthaeum 24:3 Cap. intelligatur. 70-73 XVII. Quod infestatio a falsis, et inde consummatio omnis veri, seu desolatio, hodie in Ecclesiis Christianis, per Afflictionem magnam, qualis non fuit ab initio Mundi nec fiet, apud Matthaeum 24:21 Cap. intelligatur. 74-76 XVIII. Quod non Amor, nec Fides, neque Cognitiones boni et veri, in Ecclesia Christiana tempore ultimo, quando finis ejus instat, sint, intelligatur per haec in eodem Capite XXIV apud Matthaeum; post afflictionem istorum, Sol obscurabitur, et Luna non dabit lumen suum et Stellae cadent de Caelo, 77-81 XIX. Quod illi qui in hodierna Fide Justificante sunt, per Hircos apud Danielem, et apud Matthaeum intelligantur. 82-86 XX. Quod illi, qui in hodierna Fide justificante se confirmaverunt, in Apocalypsi per Draconem, duas ejus Bestias, et per Locustas, et quod ipsa illa Fides confirmata, ibi per magnam Urbem quae spiritualiter vocatur Sodoma et Aegyptus, ubi bini testes occisi sunt, ut et per Puteum abyssi, ex quo 87-90 XXI. Quod nisi Nova Ecclesia instauretur a Domino, nemo possit salvari; et quod hoc intelligatur per haec, Nisi abbreviarentur dies isti, non conservaretur ulla caro, Matthaeus 24:22. 91-94 XXII. Quod aperitio et rejectio Dogmatum fidei hodiernae Ecclesiae, ac revelatio et receptio Dogmatum fidei novae Ecclesiae, intelligatur per haec in Apocalypsi, Dixit Sedens super Throno, ecce Nova omnia faciam, et dixit. scribe, quia haec verba vera et fida sunt, Cap. 21:5. 95-98 XXIII.Apocalypsi 21 Cap. et 22, agitur; quae ibi vocatur Sponsa et Uxor Agni. 99-101 XXIV. Quod Fides Novae Ecclesiae nequaquam possit una esse cum Fide prioris Ecclesiae, et quod si una sunt, fiat collisio et conflictio talis, ut pereat omne Ecclesiae apud hominem. 102-104 XXV. Quod Romano--Catholici de Imputatione Meriti Christi, et de Justificatione per fidem ejus, in quam Ecclesia illorum initiata est, hodie nihil sciant, quoniam prorsus obtecta jacet per Externa cultus, quae sunt plura: et quod ideo si illi quoad partem recedunt ab externis cultus sui, ac 105-108 Imputatio justitiae seu meriti Christi hodie sicut Anima intrat universam Theologiam in Christiano Reformato Orbe; Fides, quae unicum salutis medium ibi est, ex Imputatione dicitur justitia coram Deo, videatur supra n. 11. 109-113 His adjicientur DUO MEMORABILIA ex APOCALYPSI REVELATA, desumpta, PRIMUM hoc. Subito correptus sum morbo paene lethali; totum caput ingravatum erat; immissus fuit fumus pestilentus ex magna urbe, quae vocatur spiritualiter Sodoma et Aegyptus, Apocalypsis 11:8: fui semimortuus cum saevo dolore, 114-115 APPENDIX CORONARIA. 116 FIDES NOVI CAELI ET NOVAE ECCLESIA IN PARTICULARI FORMA, haec est. Quod Jehovah Deus sit Ipse Amor et Ipsa Sapientia, seu quod sit Ipsum Bonum et Ipsum Verum, et quod Ipse quoad Divinum Verum, quod est Verbum, et quod fuit Deus apud Deum, descenderit et assumserit Humanum, propter finem ut in 117 SEQUUNTUR TRIA MEMORABILIA EX APOCALYPSI REVELATA DESUMPTA. 118-120

ბიბლია

 

Apocalypsis 21:2

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

              

2 Et ego Joannes vidi sanctam civitatem Jerusalem novam descendentem de cælo a Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

Apocalypse Revealed 879, 880, 881


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 253, 402, 1532, 3195, 3272, 4434, 4535, ...

Apocalypse Revealed 1, 486, 547, 586, 612, 797, 813, ...

Summaria Expositio 1, 94, 101

Conjugial Love 81, 117

De Divina Providentia 134

Doctrine of the Lord 62, 63

Doctrine of the Sacred Scripture 87

De Coelo et de Inferno 307

The Last Judgement (Continuation) 12

True Christian Religion 0, 107, 118, 182, 252, 307, 625, ...

De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Caelesti 1, 6


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 204, 223, 430, 1189

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 18

Invitatio 34

De Justificatione 0

Marriage 0, 1, 107, 118

Dicta Probantia 4, 32

სხვა კომენტარი
გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Nehemiae 11:1

Esaias 52:1, 61:10

რესურსები მშობლებისა და მასწავლებლებისთვის

აქ ჩამოთვლილი ნივთები ჩვენი მეგობრების თავაზიანობას ახლავს ახალი იერუსალიმის გენერალურ ეკლესიაში. შეგიძლიათ მოძებნოთ და დაათვალიეროთ მათი ბიბლიოთეკა შემდეგნაირად: ამ ბმულზე .


 All Things New
Worship Talk | Ages over 18

 A “Most Precious” Revelation
Worship Talk | Ages over 18

 A New Heaven and a New Earth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Angel Shows John the Holy Jerusalem
Color picture of Revelation 21:2
Picture | Ages up to 14

 Cut-Out Model of Holy City
This is a lovely model of the city designed by Leon Rhodes which could be suspended in the air. 
Project | Ages 7 - 17

 He Showed Me That Great City
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Holy City Candle Holder
Color a picture of the holy city to place in front of a candle or in a window. 
Project | Ages 7 - 14

 How Big Is the Holy City?
Looking at the mathematical dimensions of the Holy City, New Jerusalem makes it clear that the dimensions are spiritual rather than natural.
Activity | Ages 7 - 17

 I Saw a New Heaven (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 John Seeing the Holy City Diorama
Use pipe cleaners and a shoebox to make this diorama of John seeing the Holy City.
Project | Ages 7 - 14

 John Sees the Holy City
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 John’s Vision on the Isle of Patmos
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Leaves for Healing of the Nations
Activity | Ages over 15

 Make a Golden Word Cover or Mat
Make a golden covering or mat for the Lord's Word. Let it remind you of how much the Lord loves you and wants to help you see and understand the truths of the Word in all their beauty.
Project | Ages 4 - 14

 Make Your Own Picture of a Beautiful Bride
When seen as a bride, the Holy City symbolizes our loving response to the Lord and the truths which He gives us. This project invites you to picture a beautiful bride!
Project | Ages 7 - 10

 Making All Things New
As we develop a clearer understanding of the Lord's Word, we will be able to make better use of His wondrous truths to renew our lives. Is there a teaching about the Lord, eternal life, marriage, the spiritual meaning of the Word, or true love of the neighbor that could help you reinvigorate some aspect of your life?
Activity | Ages over 15

 Memory Verse: The Holy City
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Tree of Life and the Crystal River
Activity | Ages 4 - 14

 New Church Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

 New Church Day: A New Revelation
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 New Church Day: Something New
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 New Jerusalem and Its Precious Stones
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Open the Pearl Gate and See an Angel
This project illustrates the concept that each gate of the city is made of a single pearl and guarded by an angel. 
Project | Ages 4 - 10

 Overview of Five Parables of Heaven Levels A, B, C Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program Five Parables of Heaven featuring the parables of the Sower, Pearl of Great Price, Wise and Foolish Virgins, Workers in the Vineyard and The Great Supper. For ages 3-14, Levels A, B and C.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prepared as a Bride
If the marriage of the Lamb is to come, we much know the Lord as one God.
Worship Talk | Ages over 15

 Quotes: The Holy City
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Tree of Life and the Crystal River
Teaching Support | Ages over 15

 Representation: City Prepared as a Bride
Use a doll and beautiful white fabrics to set up a representation of the holy city as a bride.
Project | Ages 4 - 10

 Revealed Out of Heaven
Lesson and activities looking at the history of revelation, and the new teachings from the Lord in Heavenly Doctrine.
Religion Lesson | Ages over 15

 Teaching the Way to Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Beauty of the New Church
Worship Talk | Ages over 18

 The Coming of the New Church
Prophecies helped prepare people for the Lord’s birth on earth, and prophecies would also help prepare the way for His second coming. The Lord called His disciple, John, to serve as a revelator, opening his spiritual eyes and telling him: “Write the things which you have seen...and the things which will take place after this” (Revelation 1:17-19). Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 6, for ages 11-12.
Religion Lesson | Ages 11 - 12

 The Gates of the City
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Golden Street
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Great City the Holy Jerusalem
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Holy City
Color picture of the Holy City, New Jerusalem descending out of heaven from God.
Picture | Ages up to 14

 The Holy City
The Holy City in Revelation is a picture of what our lives can be like when we live in the radiant light of the three-fold Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Holy City 1
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Holy City 2
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Holy City (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Holy City (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Holy City (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Holy City Crossword Puzzle
This crossword puzzle about the Holy City gives clues and helpful Bible references to find the answers.
Activity | Ages 7 - 14

 The Holy City Descending
What John saw on the isle of Patmos was a vision foretelling the establishment of a new church.
Worship Talk | Ages over 15

 The Holy City New Jerusalem
Worship Talk | Ages over 18

 The Holy City New Jerusalem
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Holy City, New Jerusalem
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Holy City Prepared As a Bride
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Judgment and the Holy City
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Judgment and the Holy City
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Judgment and the Holy City (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Judgment and the Holy City (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Judgment and the Holy City (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Lord Jesus Christ Reigns
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The New Jerusalem Descends
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Tree of Life (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tree of Life (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tree of Life (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Twelve Gates, Twelve Truths
List 12 pearls of truth that could interest someone into the New Church.
Activity | Ages 15 - 17

 Walled Model of the Holy City
This project was designed by Kent Cooper and includes the surrounding wall with its 12 pearl gates and the golden city inside. 
Project | Ages 7 - 14

 Why a “New Church”?
Article | Ages 15 - 17


გადათარგმნა: