სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 4299

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 433


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer # 248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 325  

← წინა   შემდეგი →

(ამ ვერსიაში ან თარგმანში, ტექსტი არ არსებობს ამ გადასასვლელად; დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი" და წაიკითხეთ შემდეგი)

გადადით სექციაში / 325  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Published by Swedenborg Boekhuis.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Apocalypse Explained # 539

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 1232  

← წინა   შემდეგი →

539. And there went up a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, signifies dense falsities therefrom out of the evils of earthly and corporeal loves. This is evident from the signification of "smoke," as being the falsity of evil (of which presently); from the signification of "the pit of the abyss," as being the hell where those are who have falsified the Word (respecting which see above, n. 537; and from the signification of "a great furnace," as being the evils of earthly and corporeal loves out of which such falsities break forth (of which in the following article). "Smoke" signifies the falsity of evil, because it proceeds from fire, and "fire" signifies the loves of self and the world and thence all evils; consequently the hells that are in falsities from the evils of those loves, and still more the hells where those are who have falsified the Word by adapting it to favor those loves, appear in a fire like that of a great furnace, from which a dense smoke mingled with fire goes up. I have also seen those hells, and it was evident that it was the loves with those who were in them that presented the appearance of such a fire, and the falsities flowing forth from those loves that presented the appearance of the fiery smoke. But there is no such appearance to those who are therein, for they are in these loves and in the falsities therefrom, their life is in them, and it is by these that they are tormented in many ways, and not by such fire and smoke as are in our natural world. (This can be seen better in the chapter in the work on Heaven and Hell 566-575, which treats of Infernal Fire and the Gnashing of Teeth.)

(რეკომენდაციები: Revelation 9:2; The Apocalypse Explained 537)


[2] That "smoke" signifies the dense falsity that flows forth from evil can be seen from the following passages. In Moses:

Abraham looked upon the faces of Sodom and Gomorrah, and upon all the faces of the land of the plain, and he saw, and lo, the smoke of the land went up as the smoke of a furnace (Genesis 19:28).

"Sodom and Gomorrah" in the spiritual sense mean those who are altogether in the loves of self; therefore the smoke that Abraham saw rising from their land after the burning, signifies the dense falsity pertaining to those who are altogether in the love of self; for those who love themselves supremely are in the thickest darkness in respect to things spiritual and celestial, for they are merely natural and sensual, and are wholly separated from heaven; and then they not only deny Divine things, but they think out falsities by which to destroy them. These falsities are what are signified by the "smoke" seen rising from Sodom and Gomorrah.

[3] In the same:

And the sun went down, and there was dense darkness, and behold a furnace of smoke, and a torch of fire that passed through between those pieces (Genesis 15:17).

This was said of Abraham's posterity from Jacob, as can be seen from what precedes in that chapter; "the sun went down" signifies the last time, when consummation takes place; "and there was dense darkness" signifies when evil takes the place of good and falsity the place of truth; "behold a furnace of smoke" signifies the densest falsity from evils; "a torch of fire" signifies the heat of cupidities; "it passed through between the pieces" signifies that these separated them from the Lord. (But this may be seen more fully explained in Arcana Coelestia 1858-1862.)

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 1858)


[4] In the same:

Moses made the people to go forth from the camp to meet God; and they stood in the lower parts of the mount. And Mount Sinai smoked, the whole of it, because Jehovah descended upon it in fire; and the smoke ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked exceedingly (Exodus 19:17, 18);

And all the people saw the voices and the torches, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking; and the people saw, and they were moved and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die (Exodus 20:18, 19).

This represented the quality of that people; for Jehovah, that is, the Lord, appears to everyone according to his quality; to those who are in truths from good He appears as a serene light, but to those who are in falsities from evil as smoke from fire. And because that people was in earthly and corporeal loves, and in falsities of evil therefrom, the Lord appeared to them from Mount Sinai as a devouring fire, and as the smoke of a furnace. (That the sons of Jacob were such has been shown in many places in the Arcana Coelestia, as may be seen from what is brought together in The Doctrine of the New Jerusalem 248; and that the Lord appears to everyone according to his quality, as a vivifying and recreating fire to those who are in good, and as a consuming fire to those who are in evil, see Arcana Coelestia 934, 1861, 6832, 8814, 8819, 9434, 10551; what the other particulars in the passages cited signify may be seen in the same work where the book of Exodus is explained.)

(რეკომენდაციები: Exodus 19:17-18, 20:18-19)


[5] "Smoke and fire" have a like signification in David:

Because He was wroth there went up a smoke out of His nostrils, and fire out of His mouth devoured, coals burned from Him; He bowed heaven also and came down; and gross darkness was under His feet (Psalms 18:7-9; 2 Samuel 22:8, 9).

This does not mean that smoke and a devouring fire went up from Jehovah, for there is no anger in Him; but it is so said because the Lord so appears to those who are in falsities and evils, for they regard Him from their falsities and evils.

(რეკომენდაციები: 2 Samuel 22:8-9)


[6] The like is signified by the following in the same:

He looketh on the earth and it trembleth; He toucheth the mountains and they smoke (Psalms 104:32).

In the same:

Bow Thy heavens, O Jehovah, and come down; touch the mountains, that they may smoke (Psalms 144:5).

In Isaiah:

Howl, O gate; cry, O city; thou whole Philistia art dissolved; for from the north cometh a smoke (14 Isaiah 14:31).

"Gate" signifies truth introducing into the church, "city" doctrine, "Philistia" faith; therefore "Howl, O gate, cry, O city, thou whole Philistia art dissolved," signifies the vastation of the church in respect to the truth of doctrine, and thence in respect to faith. The "north" signifies the hell where and from which are the falsities of doctrine and the falsities of faith, and "smoke" such falsities; therefore "from the north cometh smoke" signifies devastating falsity out of the hells.

[7] In Nahum:

Behold, I will burn her chariot with smoke, and the sword shall devour thy young lions (Nahum 2:13).

This, too, treats of the devastation of the church; and "to burn a chariot with smoke" signifies to pervert all truths of doctrine into falsities, "smoke" meaning falsities, and "chariot" doctrine; and "the sword shall devour thy young lions" signifies that falsities will destroy the chief truths of the church, "young lions" meaning the chief and protecting truths of the church, and "sword" meaning falsity destroying truth.

[8] In Joel:

I will show wonders in the heavens and in the earth; blood and fire and columns of smoke (Joel 2:30).

This is said of the Last Judgment; and "blood, fire, and columns of smoke," signify the truth of the Word falsified, its good adulterated, and mere falsities resulting therefrom, "blood" meaning the truth of the Word falsified, "fire" its good adulterated, and "columns of smoke" mere and dense falsities therefrom.

[9] In David:

The wicked shall perish, and the enemies of Jehovah as the glory of lambs shall be consumed, in smoke shall they be consumed (Psalms 37:20).

"The wicked and the enemies of Jehovah shall be consumed in smoke" signifies that they shall be destroyed by the falsities of evil; those are called "wicked" who are in falsities, and "enemies" who are in evils, and "smoke" means the falsity of evil.

[10] In the same:

As smoke is driven away Thou wilt drive away; as wax melteth before the fire the wicked shall perish before God (Psalms 68:2).

The destruction of the wicked is compared to smoke driven away by the wind, and to wax that melts before the fire, because "smoke" signifies falsities, and "fire" evils.

[11] In Isaiah:

The heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment (Isaiah 51:6).

"Smoke" here signifies falsity, by which those who were in the former heaven would be destroyed; and "the garment waxing old" signifies truth destroyed by the falsities of evil. Comparison is made with smoke vanishing away, and with a garment waxing old, because comparisons in the Word are also correspondences, and in like manner significative.

(რეკომენდაციები: Isaiah 2:6)


[12] In Hosea:

They sin more and more, and make them a molten image of their silver, idols in their understanding, all of it the work of the artificers; therefore they shall be as a morning cloud, and as the dew falling early and going away, it is driven by a whirlwind out of the threshing-floor, and like smoke out of a chimney (Hosea 13:2, 3).

This describes the doctrinals that are from self-intelligence, in which are the evils of falsity and the falsities of evil. Such doctrinals are signified by "molten images of silver," and by "idols;" their "silver" signifies what is from self-intelligence, and the "work of the artificers" that intelligence; it is therefore added "in their understanding they have made them idols, all of it the work of the artificers." That such doctrinals, being falsities, would pass away, is signified by "they shall pass away like smoke out of a chimney." It is also said "as a morning cloud, and as the dew falling early, and as [chaff] out of the threshing-floor," because the church in its beginning is like a morning cloud, like dew falling early, and like corn in the threshing-floor, by which are signified the truths of good and the goods of truths, which nevertheless successively pass away and are changed into the falsities of evil and into the evils of falsity.

(რეკომენდაციები: Hosea 13:2-3)


[13] "Smoke" also signifies falsity in other passages in Revelation, as in the following:

Out of the mouth of the horses went forth fire and smoke and brimstone; and by these was the third part of men slain, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone (Revelation 9:17, 18).

The smoke of their torment goeth up unto the ages of the ages (Revelation 14:11).

And again:

The smoke of Babylon goeth up unto the ages of the ages (Revelation 19:3).

(რეკომენდაციები: Revelation 9:17-18, 14:10)


[14] Because "fire" signifies love in both senses, both celestial love and infernal love, and therefore "smoke" signifies that which flows forth from love-falsity, which is from infernal love, and truth, which is from heavenly love-therefore "smoke" signifies in a good sense holy truth. This is what "smoke from the fire of the incense-offerings" signifies, as may be seen above (n. 494), as also in the following passages. In Isaiah:

Jehovah will create over every dwelling place of Mount Zion, and over her convocations, a cloud by day and a smoke and the brightness of a flame of fire by night; for over all the glory shall be a veiling (Isaiah 4:5).

(This may be seen explained above, n. 294, 504.) In the same:

The posts of the thresholds were moved at the voice of the crying seraphim, and the house was filled with smoke (Isaiah 6:4).

In Revelation:

The temple was filled with smoke from the glory of God, and from His power (1 Revelation 15:8).

And again:

The smoke of the incense-offerings with the prayers of the saints ascended out of the angel's hand before God (Revelation 8:4).

(რეკომენდაციები: Revelation 9:2, Revelation 14:10-11; The Apocalypse Explained 294, 494, 504)

გადადით სექციაში / 1232  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 533, 541, 543, 578, 642, 825, 889, 916, 955, 1029, 1131, 1173, 1204


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: