სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus # 4299

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

გადადით სექციაში / 10837  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

შემომავალი ცნობები:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 433


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer # 248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 325  

← წინა   შემდეგი →

(ამ ვერსიაში ან თარგმანში, ტექსტი არ არსებობს ამ გადასასვლელად; დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი" და წაიკითხეთ შემდეგი)

გადადით სექციაში / 325  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები


Published by Swedenborg Boekhuis.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Apocalypse Explained # 519

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 1232  

← წინა   შემდეგი →

519. Verse 11. And the name of the star is called Wormwood, signifies truth mixed with the falsity of evil. This is evident from the signification of "name," as meaning what the state is, and what the thing is (see above, n. 148; from the signification of "star," here "a great star burning as a lamp," as being the truth of the Word falsified by self-love; and from the signification of "wormwood," as being truth mixed with the falsity of evil. This is signified by "wormwood" because of its bitterness, and bitterness springs from what is sweet mixed with the opposite unsweet; therefore "bitterness" like that of wormwood and gall means in the spiritual sense truth mixed with the falsity that is the opposite of truth, which is the falsity of evil; for savor and taste signify the affection of knowing and of becoming wise, therefore what is savory signifies the delightfulness and pleasantness of wisdom; and "delicacies," because they are savory, signify the truths of wisdom. (That this is from correspondence see Arcana Coelestia 3502, 3536, 3589, 4791-4805.) That "wormwood" and "gall" from their bitterness, signify truth mixed with the falsity of evil is evident also from what follows in this verse; for it is said that "many men died of the waters because they were made bitter," which signifies that through truths falsified all such perished in respect to spiritual life; for truths are what make the spiritual life, while falsities of evil extinguish it; and when truths are mixed with falsities of evil they are no longer true but falsified; and truths falsified are in themselves falsities.

(რეკომენდაციები: Revelation 8:11; The Apocalypse Explained 148)


[2] Such falsities were with the Jewish nation; but among the upright Gentiles they were falsities of another kind; these falsities are signified by the "vinegar," but the former by "the gall and wine mingled with myrrh," in the Gospels:

When they were come unto a place called Golgotha, they gave Jesus vinegar mingled with gall; but when He had tasted He would not drink. When He had been crucified, one of them running and taking a sponge and filling it with vinegar, and putting it on a reed gave Him to drink (Matthew 27:33-34, 48; Mark 15:23, 36).

After this, Jesus knowing that all things were now finished, that the Scripture might be fulfilled said, I thirst. And there had been placed a vessel full of vinegar; and they filled a sponge and placed it upon hyssop and put it to His mouth. And when He had received the vinegar He said, It is finished (John 20:28-30).

Each and every thing that is related in the Gospels respecting the Lord's passion, signifies in the spiritual sense, the state of the church at that time in relation to the Lord and the Word; for the Lord was the Word because He was Divine truth; and as the Jews had treated the Word, or Divine truth, so they treated the Lord (respecting which see above, n. 64, 195). Their giving to the Lord "vinegar mingled with gall," which was also called "wine mingled with myrrh," signified the quality of the Divine truth from the Word with the Jewish nation, namely, that it was mingled with the falsity of evil, and thus altogether falsified and adulterated, therefore He would not drink it. But that afterwards "they gave the Lord vinegar in a sponge and placed it upon hyssop" signified the kind of falsity there was among the upright Gentiles, which was falsity from ignorance of the truth, in which there was something good and useful; because this falsity is accepted by the Lord He drank this vinegar; the "hyssop" upon which they placed it signifies the purification of the falsity; that the Lord said "I thirst," signifies Divine spiritual thirst, which is for Divine truth and good in the church, by which the human race is saved. (Respecting the falsity of evil, what it was with the Jewish nation, and the falsity of ignorance in which there is good, what this was with the upright Gentiles, see The Doctrine of the New Jerusalem 21.)

(რეკომენდაციები: John 19:28-30; Matthew 27:34, Matthew 27:38; The Apocalypse Explained 64, The Apocalypse Explained 195)


[3] "Gall" and "vinegar" have a like signification in David:

They gave me gall for My food; and in my thirst they gave Me vinegar to drink. Let their table before them become a snare; and for retributions let there be a lure. Let their eyes be darkened that they see not; and make their loins continually to falter (Psalms 69:21-23).

Here "gall," "vinegar," and "thirst," have a similar signification as above, since this is said of the Lord; the "table that shall be to them for a snare," signifies going astray in respect to every truth of doctrine from the Word, for "table" has reference to all spiritual food, and spiritual food is everything of doctrine from the Word; the "eyes that will be darkened that they see not," signify the understanding of truth; the "loins that will be made to falter," signify the will of good, and its marriage with the understanding of truth; "loins" have the same signification in other parts of the Word.

[4] In Lamentations:

He hath filled me with bitterness, he hath made me drunken with wormwood. Therefore I said, My victory hath perished, and my hope from Jehovah. Remember my misery and my lament, the wormwood and the hemlock (Lamentations 3:15, 18, 19).

This, too, is said of the Lord. That the Lord found nothing but falsities and falsified truths in the church that then existed among the Jews is signified by "He hath filled me with bitterness, and hath made me drunken with wormwood," "wormwood" meaning the falsity of evil mixed with truths, thus what is falsified; the Lord's combat with the hells, and His hopelessness of ever bringing back the Jewish nation to a reception and acknowledgment of truths is signified by "My victory hath perished, and my hope from Jehovah; remember my misery and my lament, the wormwood and the hemlock;" for the spirits who are in the falsities of evil and yet in truths from the sense of the letter of the Word make longer resistance before they are subjugated and cast down into hell, and for the reason that through truths they have communication with heaven, and this communication and consequent conjunction must be broken and removed before they are cast down; this involves despair as to victory, such as the Lord experienced upon the cross when He said "I thirst," and they gave Him vinegar.

(რეკომენდაციები: Lamentations 3:18-19)


[5] In Jeremiah:

Jehovah our God hath cut us off and hath given us waters of gall to drink (Jeremiah 8:14).

In the same:

Behold, I will feed them, this people, with wormwood, and make them to drink waters of gall; and I will scatter them among the nations; and I will send the sword after them until I shall have consumed them (Jeremiah 9:15, 16).

In the same:

Behold, I will feed them with wormwood, and make them drink waters of gall; for from the prophets of Jerusalem hypocrisy hath gone forth into all the land (Jeremiah 23:15).

This, too, is said of the Jewish nation, which in a thousand ways perverted the Word, falsified its truth, and adulterated its good; "wormwood" signifies the evil of falsity, and "waters of gall" the falsity of evil, both mixed with the truths and goods of the Word. That from themselves and from their heart they were in evils and falsities from evils is signified by "Jehovah will feed them with wormwood, and make them to drink waters of gall;" for evil and falsity are attributed to Jehovah, that is, to the Lord, as in many passages elsewhere, and yet they are of man himself; the reasons for this have often been given above. "The hypocrisy that went forth from the prophets of Jerusalem" signifies such mingling of falsity and truth, for they spoke truths while they taught falsities; they spoke truths when they spoke from the Word, and they taught falsities when they taught from themselves and their doctrine; their destruction by the evils of falsity and by the falsities of evil is signified by "I will scatter them among the nations, and I will send the sword after them;" "to scatter among the nations" signifying to destroy by the evils of falsity, and "to send the sword after them" signifying to destroy by the falsities of evil. (That "nations" signify evils see above, n. 175, 331; and that "sword" signifies the combat of truth against falsity, and the combat of falsity against truth, and its destruction, see also above, n. 131, 367.)

(რეკომენდაციები: Jeremiah 9:15-16; The Apocalypse Explained 131, The Apocalypse Explained 175, The Apocalypse Explained 331, 367)


[6] In Amos:

Behold, Jehovah will smite the great house with gaps and the little house with clefts. Shall horses run upon the rock? Shall one plow with oxen? For ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into wormwood (Amos 6:11, 12).

In the same:

They turn judgment into wormwood, and thrust down righteousness to the earth (Amos 5:7).

"Jehovah will smite the great house with gaps, and the little house with clefts," signifies much perversion and falsification of truth with the learned, and some with the unlearned, a "great house" signifying a learned man, and a "little house" an unlearned man; "gaps" signify truths destroyed by falsities, and "clefts" the same, but in a less degree; that the understanding of truth and the will of good are not possible where there is the falsity of evil, is signified by "Shall horses run upon the rock? Shall one plow with oxen?;" "horses running" meaning the understanding of truth, and "plowing with oxen" the will of good. That this is because truths were falsified and the goods of the Word were adulterated is signified by, "For ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into wormwood," "judgment" signifying the truth of the Word, and "the fruit of righteousness" its good.

(რეკომენდაციები: Amos 6:11-12)


[7] That the quality of the sons of Jacob, who were called Israelites and Jews, was such, is plainly declared by Moses in his song, in which they are described in these words:

Their vine is of the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah; their grapes are grapes of gall, they have clusters of bitterness. Their wine is the poison of dragons, and the cruel gall of asps (Deuteronomy 32:32, 33).

"Vine" signifies the church, and this is said to be "of the vine of Sodom and of the fields of Gomorrah" because "Sodom" signifies all evils springing from the love of self, and "Gomorrah" all the falsities of those evils; "grapes" signify the goods of the church, and "clusters" the truths of the church. That instead of the goods of the church they had the worst evils and falsities mingled with truths is signified by "their grapes are grapes of gall, they have clusters of bitterness;" "wine" signifies the truth and good of faith; that this with them was external, in which was evil from the interior, is signified by "their wine is the poison of dragons, and the cruel gall of asps." (That the sons of Jacob were such, although there was a church among them, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 248.)

(რეკომენდაციები: Deuteronomy 32:32-33)


[8] That "gall" and "wormwood" signify evil and falsity mingled with good and truth, is further evident from these words in Moses:

Lest there be among you man or woman, or family or tribe, whose heart looketh back this day from with Jehovah our God, to go to serve the gods of the nations; lest there be among you a root bearing gall and wormwood (Deuteronomy 29:18).

Here, too, "gall" and "wormwood" signify the mingling of good and truth with evil and falsity, which is done when other gods are worshiped with the heart, and Jehovah only with the lips; then the external sounds like good and appears like truth, but the internal is evil and falsity; and when the interiors are evils and falsities, and the exteriors are goods and truths, there is a mingling of the two, and then the good becomes gall, and the truth becomes wormwood. It is similar when man in his heart hates the neighbor and denies the truths of the church, and yet outwardly avows charity towards the neighbor and professes the truths of the church; there is then in him "a root bearing gall and wormwood," for he lets in evils and falsities from the interior, and mixes them with the goods and truths that he displays in the externals.

[9] In Job:

Though evil shall have been sweet in his mouth, though he shall have hidden it under his tongue; though he shall have spared it and not forsaken it but shall keep it within his mouth, his bread in his bowels shall be changed, it shall be the gall of asps in the midst of him; he hath swallowed riches and he shall vomit them up again, God shall cast them out of his belly. He shall suck the poison of asps, the viper's tongue shall slay him (Job 20:12-16).

Thus is described the hypocrisy from which man speaks things holy and stimulates good affections, while inwardly he denies and blasphemes. What is within is described by "he hides evil under his tongue, and keeps it within his mouth." That consequently good is infected with evil and is cast out, is signified by "his bread in his bowels shall be changed, it shall be the gall of asps in the midst;" "bread" meaning the good of love, "in the bowels" is inwardly, and "the gall of asps" means good mingled with evil. That truth also is cast out by falsity is signified by "he hath swallowed riches and he shall vomit them up again, God shall cast them out of his belly;" this falsity is meant by "the poison of asps."

(რეკომენდაციები: Acts of the Apostles 20:12-16)


[10] It is to be known that good and evil, and the truth of good and the falsity of evil, are mingled when evil and falsity are in man's spirit while good and truth are in the deeds and speech of his body. But what is in the spirit of man, that is, what is interior, acts into that which belongs to the body or what is exterior; for it flows in and causes the exterior, which appears to be good and true, nevertheless to be bitter like gall and wormwood, although before men it seems to be sweet. And because the good and truth of their mouth and speech are such, therefore when man after death becomes a spirit the good is separated from the evil and the falsity from the truth, and good and truth are taken away, and thus the spirit becomes his own evil and falsity. But it must be known that this mingling of good and evil and of truth and falsity is not the profanation of good and truth; profanation occurs only with those who have first received truth and good in heart and faith, and afterwards in heart and faith deny them.

(რეკომენდაციები: John 19:28-30; Matthew 27:34, Matthew 27:38)

გადადით სექციაში / 1232  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 515, 522, 653, 714


   სვედენბორგის კვლევის ინსტრუმენტები

სხვა ახალი ქრისტიანული კომენტარი.

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: