ბიბლია

 

Osija 13

Serbian (Daničić, Karadžić)         

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა   შემდეგი →

1 Kad Jefrem govoraše, beše strah; beše se uzvisio u Izrailju; ali se ogreši o Vala, te umre.

2 I sada jednako greše i grade sebi lijući od srebra svog po razumu svom likove, koji su svi delo umetničko, a oni govore za njih: Ljudi koji prinose žrtve neka celuju teoce.

3 Zato će biti kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane, kao pleva, koju odnosi vetar s gumna, i kao dim iz dimnjaka.

4 A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje misirske, i Boga osim mene nisi poznao, i osim mene nema ko bi spasao.

5 Ja te poznah u pustinji, u zemlji zasušenoj.

6 Imajući dobru pašu behu siti; ali čim se nasitiše, ponese se srce njihovo, zato me zaboraviše.

7 Zato ću im biti kao lav, kao ris vrebaću ih na putu.

8 Srešću ih kao medvedica kojoj uzmu medvediće, i rastrgaću im sve srce njihovo i izješću ih onde kao lav; zverje poljsko raskinuće ih.

9 Propao si, Izrailju; ali ti je pomoću meni.

10 Gde ti je car? Gde je? Neka te sačuva u svim gradovima tvojim; gde li su sudije tvoje, za koje si govorio: Daj mi cara i knezove?

11 Dadoh ti cara u gnevu svom, i uzeh ga u jarosti svojoj.

12 Svezano je bezakonje Jefremovo, ostavljen je greh njegov.

13 Bolovi kao u porodilje spopašće ga, sin je nerazuman, jer ne bi toliko vremena ostao u utrobi.

14 Od groba ću ih izbaviti, od smrti ću ih sačuvati; gde je, smrti, pomor tvoj, gde je, grobe, pogibao tvoja? Kajanje će biti sakriveno od očiju mojih.

15 Rodan će biti među braćom svojom; ali će doći istočni vetar, vetar Gospodnji, koji ide od pustinje, i usahnuće mu izvor, i studenac će mu zasušiti; on će odneti blago od svih dragih zaklada.

16 Samarija će opusteti, jer se odmetnu od Boga svog; oni će pasti od mača, deca će se njihova razmrskati i trudne žene njihove rasporiti.

← წინა   შემდეგი →

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 196


ამ თავზე სხვა მითითება

Arcana Coelestia 264, 908, 1861, 1949, 2584, 3574, 3579, ...

Apocalypse Revealed 241, 242, 243, 281, 321, 343, 422, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 36, 120

The Lord 34, 38, 45

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 6, 21, 83, 188, 294, 583, 637


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 186, 278, 328, 388, 419, 482, 483, ...

Marriage 6, 21, 83

Scriptural Confirmations 19, 99

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:


  ბიბლიის შესწავლა:


გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Postanak 49:22

Ponovljeni Zakon 2:7, 8:15, 32:10, 34

Sudije 8:1

1. Samuelova 5, 7, 12:1, 15:23, 26

2. Samuelova 17:8

1. Kraljevima 19:18

2. Kraljevima 3

2. Dnevnika 28:23

Jov 10:16, 14:17, 21:18

Psalmi 1:4, 49:16

Poslovice 30:9

Isaija 7:8, 25:8, 43:11, 44:11

Jeremija 4:31, 5:6, 8:5

Jeremijine tužbalice 4:20

Jezekilj 19:12, 23:35, 37:12

Osija 2:10, 4:19, 5:3, 14, 6:4, 7:10, 14, 15, 8:4, 14, 9:10, 10:1, 3, 11:2, 12:10, 14:1

Jona 2:10, 4:8

Sofonija 2:2

Dela apostolska 4:12

Poslanica Rimljanima 6:23

1. Korinæanima Poslanica 15:55

2. Timoteju Poslanica 1:10

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

srebra
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

oblak
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

Rosa
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

gumna
The floor, as in Matthew 3:12, signifies the world of spirits which is between heaven and hell, and where the separation of evils and falsities...

dim
'Smoke' signifies divine truth in extremes, because 'fire' which gives off smoke, signifies love. 'Smoke' also signifies the same thing as 'cloud' in many places....

Gospod
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Bog
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zemlji
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

siti
'What satisfies' is what nourishes the soul.

medvedica
Bears represent the power of the literal external stories and ideas of Bible, separate from their deeper meanings. Since they are wild carnivores, this is...

srce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

bezakonje
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

greh
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

sin
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

doći
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vetar
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

izvor
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

blago
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

Samarija
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Boga
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

pasti
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

mača
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

trudne
To be with child, (Gen. 38:24), signifies to produce something.

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Apocalypse Explained # 722

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

გადადით სექციაში / 1232  

← წინა   შემდეგი →

722. That when she brought forth he might devour her offspring, signifies that they might destroy the doctrine of that church at its first rise. This is evident from the signification of "the offspring" that the woman was about to bring forth, as being the doctrine of the church; that this is meant by "the son a male" which she brought forth will be seen in the following article. Also from the signification of "to devour," as being to destroy; for what is predicated follows its subject, and when "the dragon" is the subject, "to devour" is predicated of him, but when the doctrine of the church is the subject, being destroyed is predicated of it, therefore "to devour" here signifies to destroy. To destroy it at its first rise is signified because it is said "that when the woman brought forth he might devour her offspring." "To devour" and "to eat" also elsewhere signify to destroy, when predicated of wild beasts, which signify falsities and evils, as is evident in Ezekiel:

One of the whelps of the lion went up, it became a young lion, and it learned to seize the prey, it devoured man (Ezekiel 19:3, 6).

"To devour man" signifies to destroy the understanding of truth and intelligence. In Hosea:

I will encounter them as a bear that is bereaved; and I will devour them like an immense lion; the wild beast of the field shall tear them (Hosea 13:8).

In Daniel:

Behold, a beast, like to a bear, it had three ribs in the mouth between the teeth, it was said to it, Rise, devour much flesh (Daniel 7:5).

Moreover, in the Hebrew, "to devour" in many passages stands for to consume, to ruin, and to destroy, as in Jeremiah:

They have devoured Jacob, they have devoured him and consumed him, and have laid waste his habitations (Jeremiah 10:25).

(რეკომენდაციები: Ezekiel 19:2-3; Revelation 12:4)

გადადით სექციაში / 1232  

← წინა   შემდეგი →

   შეისწავლეთ ეს პასაჟი.
სვედენბორგის ნაშრომებიდან.

ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 712


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: