ბიბლია

 

Joelis 2:12

Lithuanian     

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

← წინა    სრული თავი    შემდეგი →

12 “Todėl dabar,­sako Viešpats,­ gręžkitės į mane visa širdimi, pasninkaudami, verkdami ir dejuodami”.

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 637

Scriptural Confirmations 4, 55

სხვა კომენტარი

  ისტორიები:გადადით ბიბლიის მსგავს ვერსიაზე.

Išėjimas 33:5

Deuteronomija 4:29

Teisėjai 2:4

1 Samuelis 7:6

2 Samuelis 24:10

2 kronikos 6:27, 30:6

Nehemijas 9:1

Izaijas 22:12

Jeremijas 3:22, 36:7

Hosea 12:7

Joelis 1:13

Džeimsas 4:9

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

sako
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

სვედენბორგის ნაშრომებიდან

 

Scriptural Confirmations # 55

Scriptural Confirmations (Whitehead translation)      

გადადით სექციაში / 101  

← წინა   შემდეგი →

55. 27. A nation is come up upon my land and hath laid waste my vine (Joel 1:6-7.)

(Alas for the day! for the day of Jehovah is at hand, as vastation from the thunderer shall it come. The storehouses are devastated, the garners are destroyed, even the flocks of sheep are made desolate, the fire hath devoured the habitations of the wilderness (Joel 1:15-20).)

Before Him the earth was moved, the heavens trembled, the sun and moon were blackened, and the stars withdrew their shining. Jehovah uttered His voice before His army, for the day of Jehovah is great and very terrible; who shall abide it? (Joel 2:10-11.)

Afterwards the great and terrible day is treated of (Joel 2:1-11). The coming of Jehovah and then the New Church, is treated of (12-27) and it is said that it shall come to pass afterwards, I will pour out my spirit upon all flesh so that your sons and your daughters shall prophesy, etc. (2:28), and it is said, the sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of Jehovah come. But it shall come to pass that everyone who shall call upon the name of Jehovah shall be delivered, for in Mount Zion and in Jerusalem shall be escape (2:31-32).

Heaps, heaps in the valley of decision, for the day of Jehovah is near in the valley of decision. The sun and the moon were blackened and the stars withdrew their shining. Jehovah shall roar out of Zion, and utter His voice from Jerusalem so that the heavens and the earth shall shake, but Jehovah will be the refuge of His people; then will Jerusalem be holiness. It shall come to pass in that day that the mountains shall drop down must, and the hills shall flow with milk. Judah shall dwell forever and Jerusalem to the generation of generations (Joel 3:14-20).

(რეკომენდაციები: Joel 2:1-29, 2:28-29, 2:31)

გადადით სექციაში / 101  

← წინა   შემდეგი →


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


გადათარგმნა: