Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


ეს არის თარგმანი: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions მიერ Jared Buss

მანქანაში ნათარგმნი Tagalog

აღწერა:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

შექმნის თარიღი: 2023

კრედიტი: New Christian Bible Study machine translation team.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები

შესახებ: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


შემოთავაზებული ციტირება:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


უკან