Pravé křesťanství # 814

By ემანუელ შვედენბორგი

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

      |   
/ 853  

(ამ ვერსიაში ან თარგმანში, ტექსტი არ არსებობს ამ გადასასვლელად).

  
/ 853  

Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use her translation on this site.