თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.


ეს არის თარგმანი: Freedom of speech. Freedom of thought. Freedom of religion. მიერ New Christian Bible Study Staff

თარგმნა ქართული ენა მიერ The NCBSP AI team


აღწერა:

ბევრი ფიქრობს ამ საკითხებზე. რას ამბობს ბიბლია მათ შესახებ?

შექმნილი ან თარგმნილია: The NCBSP AI team

შექმნის თარიღი: 2021

კრედიტი: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2021. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები


შემოთავაზებული ციტირება:

თავისუფალი სიტყვა. თავისუფალი აზროვნება. თავისუფალი რელიგია.. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back