Cuộc di cư 31:10

Study

          

10 áo lễ, áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người, đặng làm chức tế lễ;


გადათარგმნა: