Psalmi 65:3

Სწავლა

              |

3 Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.