ဒံယေလ 11:42

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ 11:41    სრული თავი    ဒံယေလ 11:43 →

42 ထိုမင်းသည် အပြည်ပြည်တို့ကို အောင်မြင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်လည်း မလွတ်ရ။

   შიდა მნიშვნელობის შესწავლა
შვედეთი

სვედენბორგის ნამუშევრების ძირითადი განმარტებები:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


სხვა ცნობები სვედენბორგის მიერ ამ ლექსის მიხედვით:

Arcana Coelestia 3708, 9642

Apocalypse Revealed 720


ცნობები სვედენბორგის გამოუქვეყნებელი ნაშრომებიდან:

Apocalypse Explained 31, 654

სიტყვის / ფრაზის განმარტებები.

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...


გადათარგმნა: