၂ ဓမ္မရာဇဝင် 14:29

Სწავლა

     

29 ယွာဘကိုရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ စေလွှတ်မည်အကြံနှင့် ခေါ်သောအခါ ယွာဘသည်လာ