Zakaria 9:4

Სწავლა

       

4 Nahthlie teh u, ABEIPA chata papai aw ta, tilaipi liata a thatlôna parao aw ta, mei ta patlô khaipa ta a y aw.