Eyov 13:26

Სწავლა

     

26 כי־תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃