スウェーデンボルグの著作から

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#4299

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

この節の研究

セクション / 10837に移動  

← 前   次 →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

セクション / 10837に移動  

← 前   次 →

   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ著作内の参照箇所:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 433


   スウェーデンボルグの検索ツール

その他の新キリスト教の注釈

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

スウェーデンボルグの著作から

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

この節の研究

セクション / 325に移動  

← 前   次 →

(このバージョンまたは翻訳では、この文章のテキストはありません;“次を読む”をクリックして次に移動ください)

セクション / 325に移動  

← 前   次 →

   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   スウェーデンボルグの検索ツール


Published by Swedenborg Boekhuis.

スウェーデンボルグの著作から

 

Apocalypse Explained#430

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

この節の研究

セクション / 1232に移動  

← 前   次 →

430. A hundred and forty-four thousand, sealed out of every tribe of the sons of Israel, signifies all who are in truths from good, and thence in the Lord's church. This is evident from the signification of "a hundred and forty-four thousand," as being all things, and as being said of those who are in truths from good (of which presently); also from the signification of "the tribes of Israel," as being those who are in truths from good, and thence who are in the Lord's church, "tribes" signifying truths from good, and "Israel" the church. That this is the signification of "the tribe of Israel" will be seen in the following article. "A hundred and forty-four thousand" signifies all things and all persons, and is predicated of truths from good, because that number arises out of the number twelve, and "twelve" signifies all things and all persons, and is predicated of truths from good; for greater numbers, and those made up of smaller numbers, have a similar signification as the smaller and simple numbers from which they arise by multiplication (on which see Arcana Coelestia 5291, 5335, 5708, 7973). Thus "a hundred and forty-four" and "a hundred and forty-four thousand" have a similar significance as "twelve," for a hundred and forty-four arises out of twelve multiplied into itself, and a hundred and forty-four thousand out of twelve thousand multiplied into twelve.

(参照: Revelation 7:4)


[2] There are simple numbers that are more significative than others, and from which the greater numbers derive their significations, namely, the numbers two, three, five, and seven; "two" signifies union, and is predicated of good; "three" signifies fullness, and is predicated of truths; "five" signifies much and something; and "seven" signifies holiness. From the number two the numbers 4, 8, 16, 400, 800, 1, 600, 4, 000, 8, 000, and 16, 000 arise; and these numbers have a similar signification as two, because they arise from that simple number multiplied into itself, and multiplied by ten. From the number three the numbers 6, 12, 24, 72, 144, and 144, 000 arise; and these numbers have a similar signification as three, because they arise from this simple number by multiplication. From the number five the numbers 10, 50, 100, 1, 000, 10, 000, and 100, 000 arise, and these numbers have a similar signification as five, because 1 they arise from it by multiplication. From the number seven the numbers 14, 70, 700, 7, 000, and 70, 000 arise, and these numbers have a similar signification as seven, because they arise from it. As the number "three" signifies fullness, and fullness implies all, the number twelve derives from this its signification of all things and all persons; and it is predicated of truths from good because it arises out of three multiplied into four, and three is predicated of truths, and four of good, as was said above.

[3] One who does not know that "twelve" signifies all things, and that the numbers that are multiples of it have a like signification, and who does not know that each tribe signifies some universal and essential constituent of the church, can have no other idea than that simply twelve thousand of every tribe of Israel were sealed, and consequently were received or are to be received into heaven; nevertheless the "twelve thousand" here do not mean twelve thousand, nor do the "tribes" here enumerated mean the tribes of Israel; but "twelve thousand" means all, and "the tribes of Israel" those who are in truths from good, 2 and thus all, wherever on the earth they may be, who constitute the church of the Lord. That this is the signification, everyone who thinks intelligently can perceive; for where now are these tribes, and where were they when this was written by John? Have they not been scattered through a great part of the globe, and excepting the tribe of Judah, it is not known to anyone where they are? And yet it is said that they are to be sealed, that they may be introduced by the Lord into heaven and be with Him (as appears in Revelation 14:1, 3-4). Furthermore, it is known that eleven of the tribes here mentioned were banished from the land of Canaan on account of their idolatries and other abominations; and so too has the whole Jewish nation, the quality of which may be seen in The New Jerusalem and Its Heavenly Doctrine 248). From this it can be seen that "twelve thousand" does not mean twelve thousand, nor do "tribes" mean the tribes of Israel, but they mean all who are in truths from good, thus all who are of the Lord's church. This will become still clearer from the significations of each tribe in the spiritual sense; for each tribe signifies some universal or essential of the church, in which those are who are of the church.

Moreover, the universal of each has relation to truths from good, and truths are manifold; for all who are in the heavens differ from each other in respect to good, and thence also in respect to truth, since every truth that has life in man or angel is from good and in accordance with good. Furthermore, all who are of the Lord's church are in truths from good, while those who are in truths and not in good are not of the church; for, as was just said, every truth that has life in man or angel is from good. (On this see above, n. 6, 59, 136, 242, 286, 292; and in The Doctrine of the New Jerusalem, n. 11-27. That goods and truths therefrom are of infinite variety, see in the work on Heaven and Hell 56, 71, 405, 418, 486, 585, Last Judgment 13, Arcana Coelestia 684, 690, 3241, 3267, 3470, 3519)3744-3746, 3804 (Arcana Coelestia 3986, 4067, 4149, 4263)5598 (Arcana Coelestia 6917) (Arcana Coelestia 7236)7833 and (Arcana Coelestia 7836) in (Arcana Coelestia 9002) the small work on The Last Judgment 13; also Arcana Coelestia 684, 690, 3241, 3267, 3470, 3519, 3744-3746, 3804, 3986, 4067, 4149, 4263, 5598, 6917, 7236, 7833, 7836, 9002.) Goods and the truths from them are of infinite variety, because every angel and every man in whom is the church is his own good and his own truth therefrom; so, too, the universal heaven is arranged according to the affections that are of love to the Lord and of charity towards the neighbor, and of faith therefrom, and all good is of these affections.

(参照: The Apocalypse Explained 6, The Apocalypse Explained 59, 136, The Apocalypse Explained 242, The Apocalypse Explained 286, 292)


[4] The number "a hundred and forty-four thousand," or the number twelve thousand multiplied into twelve 3 signifies all truths from good, in respect to their genera and species in the whole complex, as can be seen from the meaning of the number "one hundred and forty-four," which is twelve multiplied into twelve, in the following passages in Revelation, where the city New Jerusalem is described by measures expressed in numbers. Of the measure of its wall it is said:

He measured the wall thereof, a hundred and forty-four cubits, which is the measure of a man, that is, of an angel (Revelation 21:17).

"The city Jerusalem" here signifies a new church to be established by the Lord, and its doctrine; therefore all things that are mentioned, as the "wall," the "gates," and the "foundations," mean such things as belong to the church, consequently spiritual things; and as the church and its doctrine are here described in the sense of the letter by "the city Jerusalem," and a city can be measured, therefore the spiritual things of that church are designated by measures expressed in numbers, and its wall by the number "one hundred and forty-four," or by twelve multiplied into twelve, which number signifies truths from good in the whole complex; for a "wall" signifies truths defending against falsities and evils. That such is the signification of this number is clearly evident from its being said that the measure of a "hundred and forty-four cubits" is "the measure of a man, that is, of an angel." What this involves cannot be known unless it is known that measure, in the spiritual sense, has a similar signification as number, namely, the quality of the thing treated of; and that "man" signifies the reception of truth from spiritual affection, that is, from good, and intelligence therefrom; "angel" having a similar signification, since a man is an angel when he is in truths from good, and also becomes an angel after death. The number "a hundred and forty-four thousand" has a similar signification; for larger and smaller numbers, if from a similar origin, have a like signification, the larger number being made use of when the multitude is greater, or when many kinds together are included, as "a hundred and forty-four thousand," which includes all kinds of truth from good, which are signified by "twelve thousand 4 sealed out of every tribe;" and as the measure of the wall, which is said to be "a hundred and forty-four cubits," which includes both the gates and the foundations, which are twelve in number.

[5] So respecting the gates and the foundations it is said:

The New Jerusalem had a wall great and high, having twelve gates, and upon the gates twelve angels, and names written thereon, which are the names of the twelve tribes of the sons of Israel. And the wall had twelve foundations, and on them the names of the twelve apostles of the Lamb. And the foundations consisted of twelve kinds of precious stones (Revelation 21:12, 14, 19-21).

When it is known that "the New Jerusalem" means a new church, who will not perceive that the number "twelve" so often employed, means the chief and primary constituent of the church? And the chief and primary constituent of the church is truth from good, for everything of the church is from that, for truth is of its doctrine, and good is of a life according to doctrine. But the signification of "gates" and of "foundations" will be told when that chapter is explained.

[6] Because the number "twelve" signifies all things, and is predicated of truths from good, and "the New Jerusalem" signifies a new church, therefore the measurement of the city itself is indicated by a multiple of a like number, in these words:

The city lieth foursquare, and the length thereof is as great as the breadth; and he measured the city with the reed, twelve thousand stadia. The length and the breadth and the height are equal (Revelation 21:16).

What is signified by "length, breadth, and height" in the spiritual sense will also be told below in the explanation; "the city" means in that sense the doctrine of the church, and "twelve thousand stadia" all its truths from good.

[7] Again the number "twelve" is used here in reference to the fruits of the trees about the river, in these words:

In the midst of its street and of the river, on this side and on that, was there the tree of life, bearing twelve fruits, yielding its fruit every month (Revelation 21:2).

Since "the streets of the city" signify the truths of doctrine; "the river going forth thence" intelligence; "the tree of life" the perception of truth from good from the Lord, and "fruits" the good from which are truths, it is clear that "twelve" signifies truths from good, through which is intelligence, and of which the church is constituted.

(参照: Revelation 22:2)


[8] As a representative church was to be instituted among the sons of Jacob, it was provided by the Lord that he should have twelve sons (Genesis 29:32-35; 30:1-25; 35:22-26), that thus all together might represent all things of the church, and each one his part; and this is why twelve tribes sprang from them (Genesis 49:28), and these signify all things of the church, and each tribe signifies some essential of the church; so in what now follows it is said "twelve thousand were sealed out of every tribe," and these signify all who are in that essential of the church, or all who are in that kind of truth from good, since truth from good is what forms the church with all, for truth is of doctrine, and good is of the life, as was said above. (What truth from good is and what the nature of it is, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 24.)

(参照: Genesis 30:1-24)


[9] As the twelve tribes named from the twelve sons of Jacob represented the church, and all things belonging to it, the number "twelve," on account of such signification, was employed in various connections:

As that the princes of Israel were twelve in number (Numbers 1:44).

That these twelve princes brought to the dedication of the altar twelve chargers of silver, twelve bowls of silver, twelve spoons of gold, twelve bullocks, twelve rams, twelve lambs, and twelve goats (Numbers 7:84, 87).

Each one of these things that they brought signifies such things as have reference to truths from good. So too:

Twelve men were sent to explore the land of Canaan (Deuteronomy 1:23);

for "the land of Canaan" signifies the church. So too:

There were twelve precious stones in the breastplate of judgment, or the Urim and Thummim (Exodus 28:21; 39:14);

"precious stones" signifying truths from good. So again:

There were twelve cakes of bread placed in two rows upon the table, which were called the bread of faces (Leviticus 24:5, 6);

"bread" signifying the good of love, and the "table" its reception, thus also truth in general, since truth is what receives good. Again:

Moses built an altar below Mount Sinai, and erected twelve pillars for the twelve tribes 5 of Israel (Exodus 24:4);

for an "altar" signifies the good of the church, and "pillars" its truths, thence "the altar and twelve pillars" together signify all truths from good by which the church exists.

(参照: Leviticus 24:5-6)


[10] Again:

Twelve men carried twelve stones out of the midst of Jordan which were set up in Gilgal, that they might be for a memorial to the sons of Israel. And also twelve stones were set up in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests that bare the ark stood (Joshua 4:1-9, 20);

"Jordan" in the Word signifying the introduction into the church, and "stones" therefrom and in its midst, the truths of the church through which introduction is effected.

(参照: 1 Kings 18:31-32)


[11] So again:

Elijah took twelve stones, and built an altar (1 Kings 18:31, 32);

"altar" signifying the good of the church, and "stones" its truths.

Moses sent twelve thousand of the sons of Israel, with Phinehas as commander, against Midian, and they returned with great spoil, with not a man missing (Numbers 31:5, 6, 49).

For "Midian" signifies those who are in the knowledges of truth, but not in a life according to them, therefore "twelve thousand" were sent against them. The "great spoil" taken from them, has a similar signification as the "raiment, silver, and gold," which the sons of Israel took from the Egyptians (Exodus 3:22; 12:35, 36), and a similar signification as the "unrighteous mammon" of which they should make to themselves friends (Luke 16:9, namely, the knowledges of truth therefrom, which they hold as doctrine and not in the life.

(参照: 1 Kings 18:31-32; Exodus 12:35-36; Numbers 31:5-6)


[12] So again:

Solomon placed upon twelve oxen the brazen sea that he made (1 Kings 7:25, 44);

"the brazen sea" signifying truth from good, the "water" in it, truth, and the "brass" out of which it was made, good; and "twelve oxen" signify all goods and all truths therefrom which serve as a foundation. Therefore also:

Solomon made a throne of ivory with six steps to it, and twelve lions standing upon the steps on the one side and on the other (1 Kings 10:18-20).

"The throne of Solomon" signified judgment, which is effected by truths from good, and it represented Divine truth from Divine good; "lions" signifying the truths of heaven and of the church in their power, and "twelve" all (see above, n. 253.

(参照: The Apocalypse Explained 253)


[13] Of Ishmael it is said:

That he should be blessed and multiplied, and that twelve princes should be born from him (Genesis 17:20; 25:16);

for the reason that "Ishmael" signified the external church with all its truths from good. Of Elisha it is said:

That Elijah found him plowing with twelve yoke of oxen, and he among the twelve; and that he cast his mantle upon him (1 Kings 19:19).

This was done and said because Elijah and Elisha represented the Lord in respect to the Word, in which are all truths from good; consequently when this representation was transferred from Elijah to Elisha, which was signified by his casting his mantle upon him, Elisha was seen "plowing with twelve yoke of oxen, and he among the twelve," which signifies the formation of the church by means of truths from good out of the Word (see above, n. 395. It is said below that:

There was seen a woman encompassed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars (Revelation 12:1).

This was seen because a "woman" signifies the church and "stars" the knowledges of truth: a "crown" the good of these knowledges, and the "head" intelligence.

(参照: The Apocalypse Explained 395)


[14] The Lord's twelve apostles had a similar representation as the twelve tribes of Israel; namely, they collectively represented the church, and each one of them some essential of the church, and for this reason there were twelve of them.

From this it can be seen why it is and what it signifies that the New Jerusalem (which signifies the church and its doctrine) is said:

To have twelve gates, and upon the gates twelve angels, and names written thereon which are the names of the twelve tribes of Israel; and that the wall had twelve foundations, and on these the names of the twelve apostles of the Lamb (Revelation 21:12, 14);

the "twelve angels," the "twelve tribes," and the "twelve apostles" here meaning not angels, tribes, and apostles, but all the things of the church. Likewise it is said that:

The apostles are to sit upon twelve thrones, and judge the twelve tribes of Israel (Matthew 19:28; Luke 22:30);

which does not mean that the apostles are to sit on twelve thrones and judge the twelve tribes of Israel, but that the Lord alone is to judge all by Divine truth from Divine good see above, n. 9, 206, 253, 270, 297, 333).

(参照: The Apocalypse Explained 9, The Apocalypse Explained 206, The Apocalypse Explained 253, The Apocalypse Explained 270, The Apocalypse Explained 297, 333)


[15] He who does not know that "twelve" signifies all things cannot know the arcanum that is signified by:

The twelve baskets of fragments that remained from the five loaves and two fishes with which the Lord fed five thousand men besides women and children (Matthew 14:15-21; Mark 6:37-44; Luke 9:12-17; John 6:9-13).

Each particular here, with the numbers themselves, is significative; "the five thousand men besides women and children," signify all who are of the church that are in truths from good; the "men" signifying those who are in truths, and the "women and children" those who are in good; "loaves" the goods and "fishes" the truths of the natural man; "eating" spiritual nourishment from the Lord; the "twelve baskets of fragments" the knowledges of truth and good therefrom in all abundance and fullness.

[16] Because "twelve" signifies all things, and is predicated of truths from good, which constitute the church:

When the Lord was twelve years old He left father and mother and remained in the temple, sitting in the midst of the doctors, hearing them and asking them questions (Luke 2:42, 46);

by which is meant the initiation and introduction of His Human into all things of heaven and the church; therefore when He was found He said:

Wist ye not that I must be in the things that are My Father's? (verse 49).

Because "twelve" signifies all things, and is predicated of truths from good, the Lord said:

Are there not twelve hours of the day? If a man walk in the day he stumbleth not (John 11:9);

"day" signifying illustration in truths from good, and the "twelve hours of the day" all things of truth from good, and "to walk" signifying to live; these words, therefore, in the spiritual sense signify that one who is living in any kind of truth from good is in illustration, and does not stray into falsities. Because "twelve" signifies all things, the Lord said:

Thinkest thou that I cannot now beseech My Father and He will cause to stand by Me more than twelve legions of angels? (Matthew 26:53).

"Twelve legions of angels" meaning the whole heaven, and "more than these" signifying Divine omnipotence.

(参照: Luke 2:42-43, Luke 2:49)


[17] From this it can now be seen what is signified by "a hundred and forty-four thousand out of every tribe," namely, all who are in truths from good; and "twelve thousand out of each tribe" all who are in that kind of truth from good which is signified by the tribe named; consequently, that twelve thousand are not meant, nor those who are of the tribes of Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Furthermore, it is to be known that all these, or "the hundred and forty-four thousand," mean those who were taken up into heaven before the Last Judgment; but those afterward mentioned, from verse 7:9-17to the end of this chapter, mean those that were preserved by the Lord until the Last Judgment, and were then first taken up into heaven (respecting whom see above, n. 391-392, 394, 397); for those who were in truths from good were all received into heaven before the judgment; but those who were in good, and not as yet in truths, were preserved, and in the meantime instructed and prepared for heaven. These are to be further treated of hereafter. Those who were taken up into heaven before the judgment are meant by those of whom it is said in chapter 14 of Revelation:

A Lamb was standing on the Mount Zion, and with Him a hundred and forty-four thousand, having the Father's name written on their foreheads (verse 14:1).

Of these it is said that:

No one could learn the song save the hundred and forty-four thousand bought from the earth. These are they who were not defiled with women, for they are virgins, bought from among men, the firstfruits unto God and to the Lamb (verses 14:3-4); and the same are meant by those who are "of the first resurrection;" and the others are meant by those who were "of the second resurrection" (Revelation 20:4-6).

-----
Footnotes:

1. The photolithograph has "which" for "because."

2. The photolithograph has "in" for "from."

3. The photolithograph has "itself" for "twelve."

4. The photolithograph has "twelve" for "twelve thousand."

5. The photolithograph has "sons" for "tribes." The latter is found in AC 9389.

-----

(参照: Luke 2:42-43; Revelation 7:4, 21:16-17, Revelation 22:2; The Apocalypse Explained 391-392, 394, The Apocalypse Explained 397)

セクション / 1232に移動  

← 前   次 →

   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 428, 433, 434, 453, 506, 532, 548, 555, 574, 625, 657, 658, 709, 724, 727, 803, 841, 847, 851, 859, 872, 924


   スウェーデンボルグの検索ツール


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


翻訳: