スウェーデンボルグの著作から

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#4299

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

この節の研究

セクション / 10837に移動  

← 前   次 →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

セクション / 10837に移動  

← 前   次 →

   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ著作内の参照箇所:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 433


   スウェーデンボルグの検索ツール

その他の新キリスト教の注釈

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

スウェーデンボルグの著作から

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

この節の研究

セクション / 325に移動  

← 前   次 →

(このバージョンまたは翻訳では、この文章のテキストはありません;“次を読む”をクリックして次に移動ください)

セクション / 325に移動  

← 前   次 →

   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   スウェーデンボルグの検索ツール


Published by Swedenborg Boekhuis.

スウェーデンボルグの著作から

 

Apocalypse Explained#357

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

この節の研究

セクション / 1232に移動  

← 前   次 →

357. That "a bow" signifies doctrine combating, or doctrine by which one fights against evils and falsities, and that "arrows," "javelins," and "darts," signify the truths of doctrine which fight, can be seen from the following passages. In Zechariah:

I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the bow of war shall be cut off, and he shall speak peace to the nations. Return to the stronghold, ye bound ones of hope; and I will bend Judah for Me, and with a bow I will fill Ephraim, and I will stir up thy sons, O Zion, for Jehovah shall be seen over them, and His arrow shall go forth as lightning; and the Lord Jehovih shall blow with a trumpet, and He shall go in the storms of the south (Zechariah 9:10, 12-14).

This treats of the vastation of the Jewish Church and the establishment of a church among the Gentiles. The vastation of the Jewish Church is described by "I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the bow of war shall be cut off," which signifies that there would be no longer any truth in the doctrine nor any understanding of truth, and thus no combat or resistance against falsity, "chariot" signifying the doctrine of truth, "horse" the understanding of truth, "the bow of war" combat from doctrine against falsity; it is said "the bow of war" because doctrine combating is meant. "Ephraim" signifies the church in relation to the understanding of truth, and "Jerusalem" in relation to doctrine. The establishment of the church among the Gentiles is described by these words, "but he shall speak peace to the nations; return to the stronghold, ye bound ones of hope; and I will bend Judah for me, and with the bow I will fill Ephraim, and I will stir up thy sons, O Zion," which signifies that the church is to be established among those who are in the good of love to the Lord, and in truths therefrom, "peace" signifying that good, "Judah" those who are in that good, and "Ephraim" those who are in the understanding of truth from it; it is therefore said of Ephraim, "with the bow He will fill him," that is, with the doctrine of truth. Their illustration in truths is described by these words, "His arrow shall go forth as lightning; and the Lord Jehovih shall blow with the trumpet, and He shall go in the storms of the south;" the "arrow that shall go forth as lightning" signifies truth illustrated, thus truth from the good of love; "He shall blow with the trumpet" signifies the clear perception of good; and "the storms of the south" signify the clear understanding of truth, "the south" meaning the light of truth. This treats of the Lord, thus that these things are from the Lord.

(参照: Revelation 6:2)


[2] In Moses:

The son of a fruitful one is Joseph, the son of a fruitful one by the fountain; the daughters (she walketh upon the wall), they shall embitter him, and shall shoot; and the archers shall hate him; and he shall sit in the firmness of his bow, and the arms of his hands shall be strengthened by the hands of the Mighty One of Jacob; thence is he the shepherd, the stone of Israel (Genesis 49:22-24).

"Joseph," in the highest sense, signifies the Lord in relation to the spiritual kingdom. There are two kingdoms of heaven: one called the celestial kingdom, and the other the spiritual kingdom; the celestial kingdom is described in the prophecy respecting Judah, and the spiritual kingdom in this respecting Joseph. Those who are in the Lord's celestial kingdom are in the good of love to Him, which is called celestial good; and those who are in the Lord's spiritual kingdom are in the good of love to the neighbor, and thence in truths; and it is because all truths proceed from the Lord through the spiritual kingdom that Joseph is called "the son of a fruitful one, the son of a fruitful one by the fountain," "a fruitful one" signifies spiritual good, which is the good of charity, "son" signifies truth from that good, and "a fountain" signifies the Word; combat against evils and falsities is described by "the daughters shall embitter him, and shoot, and the archers shall hate him," "daughters" signifying those who are in evils and who wish by falsities to destroy goods; those who assault by evils are signified by "they shall shoot," and those who assault by the falsities of evil by "the archers" who shall hate him. The Lord's victory over them is described by these words, "and he shall sit in the firmness of his bow, and the arms of his hands shall be strengthened by the hands of the Mighty One of Jacob; thence is he the shepherd, the stone of Israel;" "to sit in the firmness of the bow" signifies to be in the doctrine of genuine truth, and "the arms of his hands shall be strengthened by the hands of the Mighty One of Jacob" signifies the power they have from the Lord, "the arms of the hands" meaning power, and "the Mighty One of Jacob" the Lord, who is also called "the shepherd, the stone of Israel," from the doctrine of charity and thence of faith which is from Him. (That "Joseph" in the highest sense signifies the Lord in relation to the Divine spiritual, and in the internal sense His spiritual kingdom, see Arcana Coelestia 3969, 3971, 4669, 6417; and what else he signifies, n. 4286, 4592, 4963, 5086, 5087, 5106, 5249, 5307, 5869, 5877, 6224, 6526)

(参照: Arcana Coelestia 5086-5087)


[3] In the second book of Samuel:

David lamented over Saul and over Jonathan his son, and wrote, To teach the sons of Judah the bow (2 Samuel 1:17-18).

That lamentation treats of the combat of truth from good against the falsity from evil; for "Saul" as a king here signifies truth from good, for such truth is meant by "king" in the Word (see above, n. 31; and "Jonathan," as the son of a king, signifies the truth of doctrine; therefore he wrote the lamentation, "To teach the sons of Judah the bow," which signifies to teach them the doctrine of truth that is from good. The combat of that truth against falsities and evils is described in that lamentation by these words:

Without the blood of the slain, without the fat of the mighty, the bow of Jonathan returned not back, and the sword of Saul returned not empty (2 Samuel 1:22).

"The blood of the slain" signifies the falsities conquered and dispersed; "the fat of the mighty" signifies evils conquered and dispersed. That these are conquered and dispersed by the doctrine of truth that is from good is signified by "the bow of Jonathan returned not back, and the sword of Saul returned not empty," "the bow of Jonathan" meaning doctrine, and "the sword of Saul" truth from good.

(参照: The Apocalypse Explained 31)


[4] In David:

God teacheth my hands war and placeth a bow of brass in mine arms (Psalms 18:34).

"War" here signifies war in a spiritual sense, which is war against evils and falsities; this is the war that God teaches; and "the bow of brass" signifies the doctrine of charity; God places this in the arms, that is, makes it to prevail.

[5] In Isaiah:

Who hath stirred up one from the sunrise, whom He hath called in righteousness to follow Him, hath given the nations before him, and made him to have dominion over kings, hath given them as the dust to his sword, and as stubble driven by his bow? (Isaiah 41:2).

This is said of the Lord and of His dominion over evils and falsities; the "nations that He gave before him," signify evils; and the "kings over whom He made him to have dominion," signify falsities; that He disperses evils and falsities as if they were nothing, by His Divine truth and by the doctrine therefrom, is signified by "He gave them as dust to his sword, and as stubble driven by his bow," "his sword" meaning the Divine truth, and "his bow," doctrine. That evils and falsities are dispersed as if they were nothing, is signified by "as dust," and "as driven stubble." It is said that evils and falsities are thus dispersed, but it is meant that those who are in evils and in falsities therefrom are thus dispersed in the other life.

[6] In Zechariah:

Jehovah [of Hosts] shall visit His flock, the house of Judah, and shall set them as the horse of His majesty in war. Out of him shall be the corner, out of him the nail, out of him the bow of war (Zechariah 10:3-4).

This may be seen explained in the preceding article which treats of the signification of "the horse;" "the bow of war" signifying truth combating from doctrine.

[7] In Habakkuk:

Was Jehovah displeased with the rivers? was Thine anger against the rivers? was Thy fury against the sea, that Thou dost ride upon Thine horses, Thy chariots are salvation? With bareness shall Thy bow be made bare (Habakkuk 3:8, 9).

This, too, was explained in the preceding article; "Thy bow shall be made bare" signifying that the doctrine of truth shall be laid open.

(参照: Habakkuk 3:8-9)


[8] In Isaiah:

Before the swords shall they flee away, before the drawn sword, and before the bended bow; and for the grievousness of the war all the glory of Kedar shall be consumed, and the remnant of the number of the bow of the mighty of the sons of Kedar shall be few (Isaiah 21:15-17).

This treats in the spiritual sense of the knowledges of good as about to perish, and that few will remain; "Kedar," that is, Arabia, signifies those who are in the knowledges of good, and in an abstract sense such knowledges themselves. That the knowledges of truth are to perish through falsities and the doctrine of falsity, is signified by, "Before the swords shall they flee away, before the drawn sword, and before the bended bow," "sword" meaning falsity combating and destroying, and "bow," the doctrine of falsity. That the knowledges of good are to perish is signified by these words, "for the grievousness of the war all the glory of Kedar shall be consumed," "the grievousness of war" meaning assault, and "all the glory of Kedar shall be consumed" meaning vastation. And that few knowledges are to remain is described by "the remnant of the number of the bow of the mighty of the sons of Kedar shall be few," "the bow of the mighty" meaning the doctrine of truth from the knowledges that prevail against falsities.

[9] In the same:

He hath made my mouth like a sharp sword; He hath made me a polished arrow; in His quiver hath He hid me (Isaiah 49:2).

This also treats of the Lord; and "sharp sword" signifies the truth dispersing falsity; "the polished arrow" truth dispersing evil; and "quiver" the Word: this makes clear what is signified by "He hath made my mouth like a sharp sword," and "He hath made me a polished arrow, and in His quiver hath He hid me," namely, that in the Lord and from Him is the Divine truth, by means of which falsities and evils are dispersed, and that in Him and from Him is the Word, where and whence these truths are.

[10] In David:

Lo, sons are an heritage of Jehovah; the fruit of the belly is His reward. As arrows in the hands of a mighty one, so are the sons of youth. Happy is the man that hath filled his quiver with them; they shall not be ashamed when they speak with the enemies in the gate (Psalms 127:3-5).

"Sons that are an heritage of Jehovah," signify truths by which there is intelligence; the "fruit of the belly that is His reward," signifies the goods, by which there is happiness; "the sons of youth that are as arrows in the hand of a mighty one," signify the truths of the good of innocence; because nothing evil or false can resist these truths, it is said that they are "as arrows in the hand of a mighty one." The good of innocence is the good of love to the Lord; because these truths have such power it is said, "Happy is the man that hath filled his quiver with them," "quiver" here having a like signification as "bow," namely, the doctrine from the Word; "they shall not be ashamed when they speak with the enemies in the gate" signifies that there shall be no fear because of evils from the hells, "enemies" meaning evils, and "gate" hell (see in the work on Heaven and Hell , n. 428-429, 538-585).

[11] In the same:

The sons of Ephraim, who were armed, shooters of the bow, turned about in the day of battle. They kept not the covenant of God (Psalms 78:9-10).

"Ephraim" here, as above, signifies the understanding of truth, and his "sons" the truths themselves; therefore they are also called "shooters of the bow," that is, fighters against evils and falsities. That they did not resist these because they were not conjoined to the Lord, is here signified by "they turned about in the day of battle, because they did not keep the covenant of God," "covenant" meaning conjunction, and "not keeping it" meaning not to live according to the truths and goods that conjoin.

[12] From the passages cited it can be seen that a "bow" signifies the doctrine of truth combating against falsities and evils and dispersing them. That this is the signification of "bow" can be seen further from its contrary sense, in which "bow" signifies the doctrine of falsity fighting against truths and goods and destroying them; and "darts" and "arrows" its falsities themselves. In this sense "bow" is mentioned in the following passages. In David:

Lo, the wicked bend the bow, they make ready their arrow upon the string, that they may shoot in darkness at the upright in heart (Psalms 11:2).

"The wicked bend the bow" signifies that they frame doctrine; "they make ready the arrow upon the string" signifies that they apply into it falsities that appear as truths; "to shoot in darkness at the upright in heart" signifies to deceive those who are in truths from good; "bow" here meaning the doctrine of falsity, "arrow" the falsity itself; "to shoot" meaning to deceive, and "darkness" appearances; for such as these reason from appearances in the world and from fallacies, also by the application of the sense of the letter of the Word.

[13] In the same:

The wicked unsheathe the sword, and bend their bow, to cast down the miserable and needy. Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken (Psalms 37:14-15).

"Sword" signifies falsity fighting against truth, and "bow" signifies the doctrine of falsity; "to cast down the miserable and the needy" signifies to pervert those who are in ignorance of truth and good; "their sword shall enter into their own heart" signifies that they shall perish by their own falsity; and "their bows shall be broken" signifies that their doctrine of falsity shall be dispersed, which also takes place after their departure from the world; then falsities destroy them, and so far as they have applied truths to falsities their doctrine is dispersed.

[14] In the same:

Who sharpen their tongue like a sword, and aim their arrow with a bitter word, that they may shoot in secret places at the perfect 1 (Psalms 64:3-4).

Because "sword" signifies falsity fighting against truth, it is said, "who sharpen their tongue like a sword;" and because "arrow" signifies the falsity of doctrine, it is said, "they aim their arrow with a bitter word" "to shoot in secret places at the perfect" signifies the like as "to shoot in darkness at the upright in heart," just before, namely, to deceive those who are in truths from good.

[15] In Jeremiah:

They are all adulterers, an assembly of treacherous ones, who bend their tongue; their bow is a lie, neither in the truth have they prevailed in the land; for they go forth from evil to evil, neither have they known Me (Jeremiah 9:2-3).

"Adulterers, an assembly of treacherous ones," mean those who falsify the knowledges of truth and good, "adulterers" meaning those who falsify the knowledges of truth, and "treacherous ones" those who falsify the knowledges of good; of these it is said that "they bend the tongue," and that "their bow is a lie," "bow" meaning the doctrine from which principles of falsity are derived, and "lie" meaning the falsity; it is therefore also said, "neither in the truth have they prevailed in the land," that is, in the church where genuine truths are; that those who are in a life of evil and do not acknowledge the Lord are such is signified by, "for they go forth from evil to evil, neither have they known Me."

[16] In Jeremiah:

Behold, I cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the land of the north; his arrows as of a mighty one, none shall return vain. Set yourselves in array against Babylon round about, all ye that bend the bow, shoot against her, spare not the arrows; make the shooters heard against Babylon, all that bend the bow encamp against her round about; let there be no escape for her (Jeremiah 50:9, 14, 29, 42; 51:3).

This describes the total devastation of truth with those who are meant by Babylon, who are those that arrogate to themselves Divine power, and who acknowledge the Lord, indeed, but take away from Him all power to save, and who thus profane Divine truths; and as the Lord as far as possible provides that genuine truths be not profaned, these truths are wholly taken away from them, and they are imbued instead with mere falsities. "An assembly of great nations from the land of the north" signifies direful evils rising up out of hell," "great nations" meaning direful evils and "land of the north" the hell where there is nothing but falsity; "his arrows as of a mighty one, none shall return vain" signifies that thence they shall be imbued with mere falsities thence; "set themselves in array against Babylon round about, all ye that bend the bow, shoot against her, spare not the arrows" signifies devastation in relation to all doctrinals; the total devastation of truth with such is signified by "all that bend the bow encamp against her round about; let there be no escape for her."

[17] In Isaiah:

I stir up against them the Medes, who will not esteem silver, and in gold they will not delight; whose bows will dash in pieces the young men, and they will have no compassion on the fruit of the womb; so shall Babylon be, as the overturning of God, Sodom and Gomorrah (Isaiah 13:17-19).

This also is said of Babylon, and the devastation of all things of the church with those who are meant by Babylon (of which just above). "The Medes" signify those who make nothing of the truths and goods of heaven and the church; therefore it is said of them, "who will not esteem silver, and in gold they will not delight," "silver" signifying truth, and "gold" good, both of the church; "their bows will dash in pieces the young men, and they will have no compassion on the fruit of the womb" signifies the doctrinals that destroy all truth and all good thence, "young men" signifying truths, and "the fruit of the womb" goods; and because all evil with such is from the love of self, and all falsity is from that evil, and because that evil and that falsity thence are condemned to hell, therefore it is said, "so shall Babylon be, as the overturning of God, Sodom and Gomorrah," "the overturning of God" signifying damnation to hell, and "Sodom and Gomorrah" signifying the evils from the love of self and the falsities therefrom. (That this is the signification of "Sodom and Gomorrah," see Arcana Coelestia 2220, 2246, 2322)

[18] In the same:

In that day every place in which there were a thousand vines for a thousand of silver shall be a place of briers and brambles. With arrow and with bow shall one come thither, because the whole land shall be a place of briers and brambles (Isaiah 7:23-24).

The church vastated in relation to every truth and good is thus described; what the church had been before, namely, that genuine truth, which are truths from good, had been there in abundance is described by "in which there were a thousand vines for a thousand of silver," "a thousand vines" meaning truths from good in abundance, "a thousand of silver" meaning that these are most highly esteemed because they are genuine, "silver" meaning truth, and a "thousand" many, thus in abundance. But what the church became when vastated in respect to every truth and good is described by these words, "With arrow and with bow shall one come thither, because the whole land shall be a place of briers and brambles," "arrow" meaning falsity destroying truth, and "bow" the doctrine of falsity, "a place of briers" signifying falsity from evil, and "a place of brambles" evil from falsity; "land" means the church.

[19] In Jeremiah:

Behold, a people cometh from the land of the north, and a great nation shall be stirred up from the sides of the earth. They lay hold on bow and spear; they are cruel, and have no compassion; their voice resoundeth like the sea; and they ride upon horses arrayed as a man for war, against thee, O daughter of Zion (Jeremiah 6:22-23).

This, too, describes the devastation of the church by the falsities of evil; what "a people from the land of the north" signifies, and "a great nation from the sides of the earth," also what "their voice resoundeth like the sea," and "they ride upon horses" signify, was explained in the preceding article; "they lay hold on bow and spear" signifies [that they fight from false doctrine, "bow" signifying] the falsity of doctrine destroying truth, and "spear" the falsity of evil destroying good; "daughter of Zion" meaning the church.

[20] In the same:

The whole land is a waste; for the voice of the horseman and of the shooters of the bow the whole city fleeth; they have entered into the clouds, they have ascended into the rocks, the whole city is forsaken, no man dwelling therein (Jeremiah 4:27, 29).

This, too, can be seen explained in the preceding article. "The voice of the horseman and of the shooters of the bow" signifies the reasonings from falsities, and assaults upon truth; "the shooters of the bow," that is, those who hold the bow, are those who assault truths from the falsities of doctrine; therefore it is said "the whole city fleeth," and "the whole city is forsaken," "city" signifying the doctrine of the church.

[21] In Isaiah:

Jehovah hath lifted up an ensign to the nations from far, and behold the swift one shall come in haste, his arrows are sharp, and all his bows bent; the hoofs of his horses are reckoned as rock, and his wheels as a storm (Isaiah 5:26, 28).

"His arrows are sharp," and "his bows bent," signify the falsities of doctrine prepared to destroy truths. What is signified by "the nations from far" and by "the hoofs of the horses that are reckoned as rock," and by "the wheels that are like a storm," may be seen in the article just above n. 355, where they are explained.

(参照: The Apocalypse Explained 355)


[22] In Amos:

He that holdeth the bow shall not stand, nor shall the swift of foot deliver himself, nor shall he that rideth upon the horse cause his soul to escape, but he that is stout in his heart among the mighty shall flee naked in that day (Amos 2:15-16).

This describes self-intelligence, and thus confidence from an ability to reason from falsities against truths; "he that holdeth the bow shall not stand, nor shall the swift of foot cause himself to escape," signifies that one who knows how to reason readily and skillfully from doctrine and from the memory that belongs to the natural man, cannot provide for his salvation, nor stand in the day of judgment; the like is signified by "he that rideth upon the horse shall not cause his soul to escape;" "he that is stout in his heart shall flee [naked] in that day" signifies that he who trusts in himself because of an ability to reason from falsities shall then be deprived of all truth; "the stout in heart" meaning him who trusts in himself on that account, and "naked" signifying deprived of all truth.

(参照: Amos 2:14-16)


[23] In David:

God is a righteous judge, a God that is indignant all the day; if he turn not back He will whet His sword, He will bend His bow and make it ready, and hath prepared for him the instruments of death, He maketh His arrows burning (Psalms 7:11-13).

It is here attributed to God that He is indignant with the wicked, that He whets His sword, that He bends and makes ready His bow, prepares instruments of death, and makes His arrows burning; but in the spiritual sense it is meant that man does this in respect to himself. These things are attributed to God in the sense of the letter, because that sense is natural, and is for the natural man who believes that for these reasons God is to be feared; and with him fear works as love works afterwards, when he becomes spiritual. This makes clear what these words signify, namely, that it is the evil man who is indignant with God, that he whets the sword against himself, and bends the bow and makes it ready, he prepares the instruments of death, and makes his arrows burning. "He whetteth the sword" signifies that he acquires for himself falsity, by which he combats against truths; "he bendeth the bow and maketh it ready" signifies that from falsities he frames for himself doctrine opposed to truths; and "he prepares the instruments of death, and maketh his arrows burning" signifies that from infernal love he frames for himself principles of falsity by which he destroys good and its truth.

[24] In Lamentations:

The Lord hath bent His bow like an enemy; He hath stood with His right hand as an adversary; He hath slain all things desirable to the eyes (Lamentations 2:4).

Here, too, like things are attributed to the Lord, for a like reason as above; "He bends His bow like an enemy, and stands with His right hand as an adversary" signifies that the evil man does this in respect to himself, namely, he defends evil against good, and falsity against the truths of good from doctrine that he has framed for himself out of self-intelligence and confirmed by the sense of the letter of the Word; for in Lamentations the vastation of all good and all truth with the Jewish nation, from their applying the sense of the letter of the Word in favor of their own loves is treated of; "bow" here meaning the doctrine of falsity therefrom, "enemy" evil, and "adversary" falsity. That in consequence all the understanding of truth and good would perish is signified by "the Lord hath slain all things desirable to the eyes," "things desirable to the eyes" meaning all things that are of intelligence and wisdom.

(参照: Lamentations 1:1)


[25] In Moses:

A fire hath been kindled in Mine anger, and it shall devour the earth and its produce, and shall set in flames the foundations of the mountains. I will empty out evils upon them; I will consume Mine arrows upon them (Deuteronomy 32:22-23).

This is in the song of Moses, which treats of the Israelitish and Jewish nation, and describes what they were in their hearts, namely, that there was nothing of the church with them because there was with them mere falsity from evil; "the earth and its produce, that is to be devoured" signifies the church, and all the truth and good therefrom, "the earth" signifying the church, and "produce" all the truth and good thereof. "The foundations of the mountains, that are to be set in flames" signify truths upon which the goods of love are based, especially the truths of the sense of the letter of the Word, since these are the foundations; the "evils that are to be emptied out upon them," and the "arrows that are to be consumed upon them" signify that they shall be imbued with all evils and falsities. (What that nation was from the beginning, and also what it is at this day, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 248.)

[26] In the first book of Samuel:

The bows of the mighty are broken, but they who had stumbled have girded valor about them (1 Samuel 2:4).

This is the prophecy of Hannah, the mother of Samuel, which treats of the taking away of truth with those who are of the church, because they are in no spiritual affection of truth; also of the reception and illumination of those who are outside of the church, because they are in the spiritual affection of truth. That the doctrines of falsities that are held by those who are of the church are of no account is signified by "the bows of the mighty are broken;" and the reception and illustration of those who are outside of the church are signified by "they who had stumbled have girded valor about them;" those are said to "stumble," who are pressed by the falsities of ignorance, and "valor" is predicated of power and abundance of truth from good.

[27] In Jeremiah:

Behold, I break the bow of Elam, the beginning of his might (Jeremiah 49:35).

"Elam" means the knowledge [scientia] belonging to the natural man, and consequent confidence; his "bow" signifies the knowledge [scientia] from which as from doctrine he fights; and "the beginning of his might" signifies confidence; for knowledge [scientia] is of no avail if it does not serve the rational and the spiritual man. That "Elam" means knowledge belonging to the natural man can be seen from these passages in the Word in which "Elam" is mentioned (as Genesis 10:22; Isaiah 21:2; Jeremiah 25:24-26; 49:34-39; Ezekiel 32:24, 25).

(参照: Ezekiel 32:24-25)


[28] In David:

Jehovah maketh wars to cease even to the end of the earth; He breaketh the bow, and cutteth the spear asunder; He burneth up the chariots with fire (Psalms 46:9).

Because "wars" signify spiritual combats, which are here those of falsity against the truth and against the good of the church, it is clear what is signified by "Jehovah will make wars to cease even to the end of the earth," namely, that from firsts to the ultimates of the truth of the church all combat and disagreement shall cease, "the end of the earth" signifying the ultimates of the church. That there shall be no combat of doctrine against doctrine is signified by "He shall break the bow;" that there shall be no combat from any falsity of evil is signified by "He shall cut the spear asunder;" and that everything of the doctrine of falsity shall be destroyed by "He shall burn up the chariots with fire."

[29] In the same:

In Salem is the tabernacle of Jehovah, and His abode in Zion. There brake He the strings of the bow, the shield, and the sword, and war (Psalms 76:2-3).

This treats likewise of the cessation of all combat and all disagreement in the Lord's kingdom; "Salem" where Jehovah's tabernacle is, and "Zion" where His abode is, signify His spiritual kingdom and His celestial kingdom; "Salem" the spiritual kingdom where genuine truth is, and "Zion" the celestial kingdom where genuine good is and "He shall break the strings of the bow, the shield, the sword, and war" signifies the dissipation of all the combat of the falsities of doctrine against good and truth; "the strings of a bow" meaning the principal things of doctrine.

[30] In Hosea:

In that day will I make a covenant for them with the wild beast of the field and with the fowl of the heavens, and with the creeping thing of the earth; and I will break the bow and the sword and war from the earth, and I will make them to lie down securely (Hosea 2:18).

This treats of the Lord's coming and His conjunction at that time with all who are in truths from good; "the covenant with the wild beast of the field, with the fowl of the heavens, and with the creeping things of the earth" signifies the conjunction with their affection of good, with the affection of truth, and with the affection of the knowledges of the truth and good of the church that they have; for "the wild beast of the field" signifies the affection of good, "the fowl of the heavens" the affection of truth, and "the creeping thing of the earth" the affection of the knowledges of truth and good. Everyone sees that no wild beast, or fowl, or creeping thing of the earth is here meant; for with these how could there be any covenant? "I will break the bow and the sword and war from the earth" signifies that because of conjunction with the Lord no combat of falsity against truth shall exist, "bow" here meaning doctrine, "sword" falsity, and "war" combat.

[31] In Ezekiel:

This is the day whereof I have spoken; then the inhabitants of the cities of Israel shall go forth, and they shall set on fire and burn the arms, both the shield and the buckler, with the bow and the arrows, and the hand staff and the spear, and they shall kindle a fire with them seven years (Ezekiel 39:8-9).

This treats of "Gog," which means those who are in external worship and in no internal worship; because such are in opposition to the spiritual affection of truth, which is to love truths because they are truths, they are in falsities in respect to doctrine, and in evils in respect to life; for no one can be reformed, that is, be withdrawn from falsities and evils except by means of truths; for this reason it is said that "the inhabitants of the cities of Israel shall go forth, and shall burn the arms, and the shield and the buckler, with the bow and the arrows, and the hand staff and the spear;" "the inhabitants of the cities of Israel" mean those who are in the affection of truth from good, that is, in the spiritual affection of truth, and thence in the doctrine of genuine truth; "to burn up the arms" signifies to extirpate falsities of every kind; the "shield" falsity destroying good; "the buckler" falsity destroying truth; "the bow with the arrows" doctrine with its falsities the "hand staff" and the "spear" signify one's own power and confidence, such as pertain to those who place the all of the church, and thence of salvation, in external worship; "they shall kindle a fire with them seven years" signifies that these falsities and evils shall be completely destroyed, "seven years" signifying all things, fullness, and completely (see above, n. 257, 300).

-----
Footnotes:

1. "Perfect" ("integrum") as below, the photolithograph has "wicked" ("inpium").

-----

(参照: Amos 2:14-16; Revelation 6:2; The Apocalypse Explained 257, 300)

セクション / 1232に移動  

← 前   次 →

   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 350, 370, 386, 388, 422, 433, 625, 657, 695, 724, 734, 866


   スウェーデンボルグの検索ツール


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


翻訳: